กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง​​หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ​​รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน​​​นายถนอม อาจสารมนต์
ตำแหน่ง​​ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
สังกัด​​​โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ปีการศึกษา​​2557

บทคัดย่อ

​การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน ได้เพิ่มพูนความรู้และความคิดด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้กว้างไกลและ มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และ
(4) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีจับสลากใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
(1) อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จำนวน 6 เรื่อง
(2) แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จำนวน 8 แผน
(3) แบบทดสอบย่อยหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ รวมจำนวน 60 ข้อ
(4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่น 0.89 และ
(5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy) ระหว่าง 0.32 ถึง 0.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ การหาดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
​ผลการวิจัยพบว่า
​1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.85/84.40 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
​2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
​3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6507 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6507 คิดเป็นร้อยละ 65.07
​4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชุด โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์