หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

     หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

         

              ข้าพเจ้าคิดว่าการอยู่รวมกันของคนแต่ละศาสนา ถือว่าเป็นการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชื่อ และความเคารพของแต่ละคน บางครั้งอาจจะมีการทะเละกัน หรือ ขัดแย้งกันทางด้านความคิด ความเชื่อ ความเป็นอยู่และที่สำคัญคือศาสนาทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากของประเทศไทยและอาจจะเป็นผลกระทบให้กับบุคคลใหม่ๆหรือเด็กๆที่กำลังจะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่

ความขัดแย้งของศาสนา การไม่ถูกกัน ความคิดไม่ตรงกัน ความพยายามอยากเป็นเจ้าของ และความเป็นคนต่างมุมมองกัน” ความขัดแย้งในสังคมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะตราบใดที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ก็ย่อมมีความขัดแย้งเป็นธรรมดา ความขัดแย้งมีทั้งประโยชน์และโทษความขัดแย้งทางศาสนา มาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเชื่อศรัทธาในคำสอนของศาสนาแตกต่างกัน ความมีทิฐิมานะ ถือตัวว่าความคิดของตัวเองดีกว่าคนอื่น ความมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ ขาดการประสานงานที่ดี ขาดการควบคุมภายในอย่างมีระบบ สังคมโลกขยายตัวเร็วเกินไป และการมีค่านิยมในสิ่งต่างๆ ผิดแผกกัน ความคิดแตกต่างกันปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีสาเหตุทั้งจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเดิมเคยเป็นดินแดนชาวฮินดูและชาวพุทธ และต่อมาศาสนาอิสลามเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ความขัดแย้งทางศาสนาคือการที่คนแต่ละชาติศาสนา ความคิดและความเห็นด้วยแตกต่างกันมากบางครั้งความเชื่อของแต่ละศาสนาก็ไม่ตรงกันทำให้ทะเลาะวิวาทกันจนบางครั้งถึงกับขั้นลงไม้ลงมือทำให้ประเทศไทยและคนที่ไม่รู้เรื่องได้รับความเดือดร้อนมากจากคนกลุ่มนี้บางครั้งการตอบโต้ก็รุนแรงจนมีผลกระทบต่อคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วย

ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกัน ปัญหาระหว่างพ่อและแม่หรือจะเรียกว่าครอบครัว ต้องมีการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความโต้แย้งกันในเรื่องความคิดทำให้เกิดปัญหาหาต่างๆขึ้นมา อาจจะมีผลกระทบถึงบุตรหรือลูกได้เพราะลูกจะเรียนรู้ถึงความประพฤติของพ่อแม่และการกระทำของพ่อแม่และนิสัยความเป็นอยู่ของพ่อแม่เช่นกัน ทั้งนี้การโทษตัวเองของเด็ก อาจกระทบความสัมพันธ์ของเด็กกับบุคคลอื่น เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครู อีกทั้งเด็กอาจซึมซับการแสดงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้ปกครอง และสร้างเป็นนิสัยไม่เชื่อใจผู้อื่นโดยง่ายขึ้นมา ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมองข้ามการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จนนำไปสู่ปัญหาเด็กไม่มีเพื่อนที่อาจส่งผลต่อเสียต่อเด็กในระยะยาว ถ้าเกิดได้รับการอบเลี้ยงดูดีก็จะทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ  แต่ถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดีเด็กก็จะมีปัญหากับคนรอบข้างและที่สำคัญจะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวมีปัญหา  บางครั้งถึงกับขั้นเป็นเด็กติดยา ติดการพนันทำความเดือนร้อนให้กับสังคมและประเทศชาติแแต่เด็กจะเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของบิดิ - มารดาเท่านั้น ว่าจะเลี้ยงบดูบุตรของตัวเองให้เติบโตมาดีแค่ไหน

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศชาติ ในขณะที่หลายคนกำลังให้ความสำคัญกับปัญหาการเมืองไทแต่ปัญหาอีกประการที่หลายคนละเลยไปที่สร้างความรุนแรงในสังคมไม่แพ้ปัญหาการเมืองไทย นั่นก็คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในทุกวันนี้ คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมไทย แม้จะได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติดแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อนนับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณกล่าวได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของประเทศไทยเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวมากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและขาดความสมดุลในการพัฒนาสถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอเป็นช่องว่างทำให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้าผู้นำเข้า และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำยาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้ามาเผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 

สาเหตุของความขัดแย้งมีด้วยกันหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

 

1.  ความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ ทั้งส่วนบุคคล ส่วนสถาบัน  

 

2.  ความขัดแย้งในการยึดมั่นกับความคิดของตัวเองมากเกินไป 

 

3.  ความขัดแย้งที่เกินจากการแยกไม่ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม 

 

4.  ความขัดแย้งเรื่องไม่สามารถเข้าใจในวิธีคิด ระเบียบวิธีคิด และบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกัน 

 

5.  ความขัดแย้งที่เกิดจากการขาดสติ เวลาเกิดความผิดก็พยายามปกป้องหน้าตาตัวเองด้วยการแสดงออก สร้างความถูกต้อง ยกเหตุผลต่างๆ นานามาอ้างมากมายเพื่อให้ตัวเองถูก

การอยู่รวมกันที่ดีและรักใคร่ปรองดองกลมเกลียวกันหรือการอยู่รวมกันของคมในสังคมที่ดีคือ

ไปลามาไหว้ มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือลาจากกัน การไหว้  เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า  สวัสดี แล้วยังแสดงออกถึงความหมายการขอบคุณและการขอโทษการไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งนับวันจะค่อย ๆเลือนลางออกไปจากสังคมไทยด้วยเยาวชนไทยส่วนใหญ่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมายึดถือปฏิบัติ เช่น การทักทายกันด้วย การจับมือ ด้วยการผงกหัวหรือพยักหน้าต้อนรับกันโดยปกติความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงความเคารพด้วยการไหว้ผู้อาวุโส หรือการรับไหว้ผู้อาวุโสน้อยปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดเฉพาะกลุ่มแทนที่จะเป็นวัฒนธรรมในสังคมของคนทุกชนชั้นด้วยสาเหตุที่เยาวชนไทยมองข้ามวัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกต้องมารยาทในสังคมไทยจึงผิดเพี้ยนไปสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดการเผยแพร่ความรู้เรื่องมารยาทไทยอย่างต่อเนื่องและได้หยิบยกมารยาทในการพบปะสมาคมในสังคม

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์