มารายาทในการใช้สระว่ายน้ำสาธาราณะ

            มารยาทในการใช้ สระว่ายน้ำสาธารณะ  

     

 

สุขปฏิบัติ เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพร่างกาย มีผลต่อสภาพร่างกายในระยะยาวในทางที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเป็นข้อควรรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดสุขลักษณะ นิสัย และมารยาทในสังคม มิใช่เป็นการบังคับ  เมื่อผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติก็ไม่มีใครว่ากล่าวลงโทษ แต่จะแสดงถึงความบกพร่องด้านจรรยา มารยาทเท่านั้น

1. ต้องแสดงบัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนใช้บริการ 2. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้าที่สุภาพ และสวมหมวกทุกครั้งที่ลงสระ 3. อาบน้าช้าระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3.ห้ามน้าอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท เข้ามารับประทานภายในบริเวณสระ 4. บุคคลที่ไม่ได้ลงว่ายน้าห้ามนั่งบริเวณรอบสระว่ายน้า 5. ต้องรักษามารยาท ไม่วิ่งเล่นกระโดดน้ำหรือส่งเสียงสร้างความร้าคาญกับสมาชิก 6.ผู้ที่ใช้บริการควรมีสุขภาพแข็งแรงกรณีเป็นโรคติดต่อมีบาดแผลห้ามลงสระ 7. ห้ามน้าสัตว์เลียงทุกชนิดเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ8. ห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 9 ขวบ ลงสระโดยไม่มีผู้ปกครองลงสระด้วย 9. ต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ10.โปรดระมัดระวังในการเก็บทรัพย์สินที่มีค่าของท่านด้วยหากเกิดการเสียหายหรือสูญหายขึนทางมหาเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน 11. หากมีโรคประจ้าตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนลงสระทุกครั้ง 12. ห้ามน้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในบริเวณสนามกีฬา 13. ห้ามน้าหรือพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณสนามกีฬาโดยเด็ดขาด 14.ผู้ใช้บริการหากท้าลายทรัพย์สินของทางราชการช้ารุดเสียหายต้องชดใช้ตามจ้านวนที่มหาเราจะกำหนด 15. ผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้นหรือไม่ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เชิญบุคคลนั้นออกนอกบริเวณได้โดยทันที 16.ก่อนเข้าสระว่ายน้ำเก็บรองเท้าไว้ในที่ซึ่งทางสระว่ายน้ำจัดไว้ให้17. ไม่บ้วนน้ำลาย  เสมหะ  สั่งน้ำมูก ลงในสระน้ำหรือบริเวณพื้นสระ

น.ส พัชราภรณ์ บัวพงษ์ชน ม.6/7 เลขที่19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์