หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

      แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพราะต่างคนต่างมาจากหลายๆครอบครัวบางครั้งอาจเกิดการไม่เข้าใจกันเพราะต่างครอบครัวต่างสอนกันมาคนละแบบเมื่อจะต้องมาใช้ชีวิตกับคนอื่นอยู่ร่วมกันในสังคมควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักต่างคนต่างมีหลากหลายความเชื่อการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขที่สุด ตอนนี้ ประเทศของเราได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วยิ่งทำให้ประเทศเรากลายเป็นประเทศเปิดมากขึ้นมีชาวต่างชาติในหลายๆประเทศเข้ามาทำงานและมาท่องเที่ยวในประเทศของเรามากขึ้นแล้วเราก็ไปประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันหัวข้อนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นความหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเพราะว่าจากคนที่มาจากต่างแดนไม่รู้ภาษาของประเทศอื่นๆทำให้เราต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นๆเพื่อที่จะทำงานร่วมกับพวกเขาได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดอะไรทั้งสิ้นเป็นการค่อยๆปรับตัวเข้าหาอย่างมีประสิทธิภาพและชนชาติอื่นๆก็ต่างปรับตัวเข้าหาเราด้วยเช่นกัน การอยู่ร่วมกันในสังคม มักจะมีความขัดแย้งเสมอซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แนวคิดของเราในการไม่ให้มีความขัดแย้งนั้นต้องอยู่ที่ตัวผู้กระทำด้วยถึงแนวคิดของเราคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ถ้าตัวผู้กระทำไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนจะตองยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ควรมีความเป็นประชาธิปไตยมีความยุติธรรมและจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ แนวทางในการสร้างความสันติสุขอีก1วิธีคือ การมีความสามัคคีเพราะการมีความสามัคคีกันนั้นจะทำให้อยู่ร่วมกันบนสังคมไทยได้เพราะจะไม่เกิดการแตกแยกในหมู่คณะ ในสังคมไทยนั้นมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาผู้คนบางพวกบางประเภทก็อาจจะมีการดูถูกันมีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาจึงทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมถ้าอบากให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปต้องเลิกดูถูกคนในชาติตัวเองควรยอมรับในสิ่งที่ทุกคนเป็นบางคนอาจจะดูแปลกๆบางคนอาจจะพิการบางคนอาจจะเป็นโรคร้ายแรงแต่พวกเขาก็ยังมีความเป็นคนอยากให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสังคมไม่ดูถูกพวกเขาเหล่านั้นเราควรที่จะช่วยเหลือพวกเขาถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสังคมของเราจะน่าอยู่มากขึ้น

 

 

      ปัญหาคาวมขัดแย้งบนโลกของเรานั้นมีหลากหลายปัญหามากมายยกตัวอย่างเช่น การเหยียดสีผิว การเหยียดชนชาติ การเหยียดเพศที่ 3 หรือ พวกรักร่วมเพศ การดูถูกคนไม่มีการศึกษา ดูถูกอาชีพที่ได้เงินเดือนน้อย ปัญหาของการนับถือศาสนาที่ต่างกันเพราะแต่ละศาสนานั้นสอนไม่เหมือนกัน และผู้ใหญ่บางส่วนที่มีความคิดที่ล้าหลัง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคนในโลกนั้นเข้าใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นว่าทำไมบางคนถึงไม่ได้รับการศึกษาแต่ผู้คนเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายเราจะสามารถเข้าใจเขาแล้วให้โอกาสพวกเขาเหล่่านั้นมีอนาคตที่สดใสในประเทศไทย

     ในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เรามีความเมตตากรุณาต่อคนที่อ่อนแอกว่าระพุทธศาสนาสอนไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ตามหลักคำสอน ศีล 5 การละเว้นประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม 5 มีความเมตตา ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตจึงจะเกิดความสงบสุข พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเมตตากรุณา จะพูด จะทำ จะคิด มีจิตประกอบด้วยเมตตา ให้ถือว่ามนุษย์ในโลกนี้ก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายด้วยกันทั้งสิ้น ตามหลักคำสอนแผ่เมตตา “สัพเพ สัตตา” จงมีความสุขกายสุขใจพระพุทธศาสนาสอนให้มีความเสียสละ ตามคำสอนไม่ให้เป็นคน โลภ โกรธ หลง ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพียงอย่างเดียว และยังรู้จักสงเคราะห์แก่ผู้อื่น การให้ทาน การบริจาค การเสียสละ อื่น ๆ พระพุทธศาสนาสอนให้มีความอดทน หลักธรรม “ขันติ” คือ ความอดทน และ“อนัตตา” คือ ไม่ยึดในตัวตนมากเกินไป ดังนั้นคนเราจะมีความอดกลั้นและจะต้องเป็นคนยึดมั่นในตัวตนมากเกินไป จึงจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขพระพุทธศาสนาสอนให้เอาชนะความชั่วด้วยความดี ดังพุทธสุภาษิต เอาชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ เอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ เอาชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริง เอาชนะเวรด้วยการไม่ จองเวร เป็นต้น พระพุทธศาสนาปัจจุบันได้เผยแผ่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนา ได้พิสูจน์ในสังคมโลกประจักษ์แล้วว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี และช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดแก่ชาวโลกได้อีก

     ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน ร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีหรือที่เรียกว่า ความสามัคคี ได้นั้น ต้องอาศัยเหตุที่เรียกว่า สาราณียธรรม หรือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน กระทำซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายทำลายกัน มี 6 ประการ นั่นคือเมตตากายกรรม หรือ ทำต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อน ต่อผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตาวจีกรรม หรือ พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตานโนกรรม หรือ คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน สาธารณโภคี หรือ ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน สีลสามัญญตา หรือ ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ  มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือทำความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะทิฏฐิสามัญญตา หรือ ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสำคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายอันเดียวกัน ธรรมทั้ง 6 ประการนี้ อันได้แก่ ทำ-พูด-คิดต่อกันด้วยเมตตา มีน้ำใจ แบ่งปัน ประพฤติสุจริต รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถเคารพนับถือกัน ช่วยเหลือดูแลกัน มีความพร้อมเพรียง มีความร่วมมือ ผนึกกำลังกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หากเราทุกคนได้ปฏิบัติ ก็จะเกิดเป็นคุณค่าที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีและมีความสงบสุข 

 

 

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 133 คน กำลังออนไลน์