การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๒๕๕๒

กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๒


          เพื่อให้การสรรหา พิจารณา คัดเลือก และประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานชัดเจน คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จึงได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์  ดังนี้        
          ประเภท  มี ๔ ประเภท ได้แก่
          ๑ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
          ๒ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (เด็กและเยาวชนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม ชมรม ฯลฯ)
          ๓ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
          ๔ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน


          สาขา จำแนกออกเป็น ๑๑ สาขา ดังนี้
          ๑ สาขากฎหมาย และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
          ๒ สาขาการศึกษาและวิชาการ
          ๓ สาขากีฬาและนันทนาการ
          ๔ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
          ๕ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม
          ๖ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๗ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
          ๘ สาขาศิลปวัฒนธรรม
          ๙ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
          ๑๐ สาขาสื่อมวลชน เพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
          ๑๑ สาขาอาชีพ

          ขอบเขตของสาขา
          ๑ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนโดยการเผยแพร่ พัฒนา พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็ก          และเยาวชน
          ๒ สาขาการศึกษาและวิชาการ เป็นพฤติกรรม ความสามารถหรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานในด้านความรู้ทางวิชาการ ทฤษฎี หรือแนวคิดในรูปแบบใหม่ ๆ
          ๓ สาขากีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสุขภาพเพื่อการแข่งขัน หรือเป็นกิจกรรม ที่ทำร่วมกันเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ   ทำให้เกิดความสนุกสนานคลายเครียด และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
          ๔ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
          ๕ สาขาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีพฤติกรรม การปฏิบัติชอบตามหลักธรรม ทางศาสนา หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาจิตใจ
          ๖ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพฤติกรรม ความสามารถ หรือ   การสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา การป้องกันแก้ไขปัญหา ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๗ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นพฤติกรรม ความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการส่งเสริม สนับสนุนการให้เยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นอาสาสมัคร/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ฯลฯ
          ๘ สาขาศิลปวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรม ความสามารถ หรือการสนับสนุน สร้างสรรค์ อนุรักษ์ พัฒนางานทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตที่เจริญงดงาม
          ๙ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นให้ผลิตผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น
          ๑๐ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นพฤติกรรมความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างผลงานที่เกี่ยวกับการติดต่อถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิงค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
          ๑๑ สาขาอาชีพ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ พฤติกรรม ความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับการทำมาหากิน การหารายได้ การเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          ขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
          ๑ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา จังหวัด แหล่งที่จัดกิจกรรม สื่อมวลชน ฯลฯ แจ้งข้อมูลหรือคัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร  ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยกำหนดให้ผู้สมัคร/เจ้าของผลงานที่อยู่ในประเทศไทยส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ไปยัง สท.ทางไปรษณีย์ และในกรณีที่ผู้สมัคร/เจ้าของผลงานอยู่ในต่างประเทศ สามารถส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail )     ได้ที่ E-mail Address :
youth@opp.go.th   ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒
          ๒ สท. จะตรวจสอบการเสนอและการรับรองผลงานในแบบเสนอประวัติ       และผลงานโดยเจ้าของผลงานสามารถลงนามเป็นผู้เสนอและรับรองผลงานของตนเองได้ หรือผู้นำชุมชน      เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขององค์กร/หน่วยงานนิติบุคคล สามารถลงลายมือชื่อ เป็นผู้เสนอและผู้รับรองได้ 
          ๓ คณะทำงานสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนแต่ละสาขากิจกรรม ดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือกผลงานในจำนวนพอสมควร และเสนอคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนพิจารณา
          ๔ คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน พิจารณาตัดสินและถือเป็นเด็ดขาด
          ๕ สท. นำผลงานที่ผ่านการตัดสินประกาศเผยแพร่ยกย่อง
          ๖ สท. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย

          การรับพระราชทานรางวัลและการเชิดชูเกียรติ
          ๑ สท.เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร) จากสมเด็จพระบรม    โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน
          ๒ สท. นำประวัติผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  พิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติ

อยากทราบวันที่ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2552ค่ะ

อยากสมัครจังเลยครับ
ส่งข้อมูลได้ที่ไหน ปีที่แล้วผมก็ได้ไปที่ศูนย์เยาวชนแห่งชาติ
อาคารกีฬาเวสน์ 2 ไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง

อยากทราบว่าเราจะส่งเข้าประกวดจะทำไงค่ะ ไม่มีเบอร์ให้ติดต่อเลยค่ะ ช่วยตอบทีนะค่ะอยากเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๒๕๕๒จิงๆๆค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะส่งไงแล้วต้องสมัครที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์