เรียงความเรื่องหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

Smileหลากหลายกลายเป็นหนึ่งSmile

                 การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความแตกต่างกันหลายเชื้อชาติเช่น นิกรอยด์  (Negroid)  มองโกลอยด์ (Mongoloid)  คอคาซอยด์  (Caucasoid) และอีกหลายๆเชื้อชาติซึ่งแต่ละเชื้อชาตินี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปและความเป็นอยู่ของแต่ละเชื้อชาตินั่นคือที่มาของการมาอยู่รวมกันแล้วเกิดความขัดแย้งและเกิดความไม่ลงตัวในการอยู่อาศัยและแน่นอนว่าจะเกิดความขัดแย้งจนกลายเป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นการทำสงครามกัน 

                 แต่ละเชื้อชาตินั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติโดยเชื้อชาตินิกกรอยด์จะมีลักษณะมีผิวหนังสีดำ ขนดก และมีความสูงแตกต่างกันมาก ริมฝีปากหนา จมูกหนาและค่อนข้างแบน ส่วนมากมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเส้นศูนย์สูตรของแอฟริกา แต่บางกลุ่มได้อพยพมาอาศัยอยู่ในแถบมหาสมุทรอินเดีย เกาะนิวกินีหมู่เกาะฟิลิปปินส์ เกาะแทสมาเนีย และเกาะฟิจิ เชื้อชาติมองโกลอยด์จะมีลักษณะมีสีผิวแตกต่างกันไปตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงสีน้ำตาลไหม้ ใบหน้าแบน ตาเรียว มีเคราเล็กน้อย ผมสีดำเหยียดตรง อาศัยอยู่ในแถบญี่ปุ่น จีน และเอเชียกลาง นอกจากนี้ยังขยายลงมาทางใต้ ถึงอินโดนีเชียและมาเลเชีย และเชื้อชาติคอคาซอยด์จะมีลักษณะอาศัยกระจัดกระจายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือของถิ่นที่อยู่ชาวนิกรอยด์ในยุโรป เอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือ คอเคบอยด์ เรียกอีกอย่างว่า ชาวผิวขาว ทั้งที่คนเชื้อสายนี้มีสีผิวตั้งแต่ผิวขาวจนถึงผิวสีน้ำตาลไหม้ คอเคซอยด์ในอินเดียและศรีลังกามีผิวดำ แต่มีลักษณะอื่น ๆ เหมือนกับประชากรในยุโรป เช่น ผมเหนียดตรงหรือหยิก มีเคราดก จมูกเป็นสันตรง เป็นต้นและยังมีอีกเชื้อชาติอื่นๆอีกมากมายถ้ามาอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะเกิดการแตกแยกจากการแบ่งชนชั้นกันอย่างเห็นได้แน่ชัดคือการแบ่งชนชั้นด้านสีผิว ซึ่งคนที่มีผิวขาวก็จะเหยียดสีผิวคนที่มีผิวสีดำ และในปัจจุบันซึ่งโลกได้เปิดกว้างทุกคนสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้นี่คืออีกปัญหานึ่งของการเกิดความขัดแย้งกัน ความขัดแย้งมีทั้งการขัดแย้งทางด้านการศึกษาของแต่ละชนชาติซึ่งคนที่เรียนน้อยก็จะถูกมองว่าไม่มีความรู้  ซึ่งจะถูกแบ่งชนชั้นกันเป้นอย่างมาก และทางด้านการเมืองนี่คือปประเด็นที่สำคัญของกรเกิดความขัดแย้งเพราะแต่ละประเทศนั้นมีการปกครองที่แตกต่างกันเช่นบางประเทศใช้ระบบคอมมิวนิสต์ บางประเทศใช้ระบอบประชาธิปไตย นี่คือที่มาของการเกิดความขัดแย้งแล้วเชื่อมโยงไปถึงการทำสงครามระหว่างประเทศที่เป็นประเทศที่มีอำนาจและมีกำลังเพียงพอที่จะทำสงครามได้    ศาสนาก็เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะถ้าเราอยู่ด้วยกันเราควรเคารพศาสนาของคนอื่นด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความขัดแย้งต่อกันซึ่งยกตัวอย่างการเกิดสงครามครูเสดซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ทั้งโลกให้ความสำคัญโดยเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่โลกต้องจาลึกไว้

                  การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนๆก็ควรเคารพต่อเชื้อชาตินั้นๆเพราะว่าการอยู่ด้วยกันนั่นคือเราต้องยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะว่าเราได้คุยกันและได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันโดยเราจะเห็นข่าวในสังคมอยู่บ่อยๆว่าเกิดการทำสงคราม หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างแต่ละประเทสซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดใจเพราะว่าการทำสงครามเป็นกรทำลายประเทศ และเกิดกาสูญเสียเป็นอย่างมาก เช่น อาคา บ้านเรือน และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆเป็นต้น โดยเราควรมีเหตุผลให้มากขึ้นในการพูดคุยกันมากกว่าการทำสงคราม และการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรรู้ว่าอันไหนถูกหรือไม่ถูก ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่าสิ่งใดๆพราะเราจะอยู่คนเดียวในสังคมไม่ได้ เราต้องมีเพื่อน มีคนรู้จัก ในการทำงาน และในการทำงานนั้นเราก็ต้องพุดคุยกับเพื่อนร่วมงานในปัจจุบันบางประเทศก็เปิดกว้างรับชาวต่างประเทศเข้ามาทำงาน นั่นคือเราต้องเข้าใจและเรียนรู้การใช้ภาษาให้มากขึ้นถึงจะคึยกับเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจ แต่ถ้าเราไม่รู้ภาษาเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดังนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากๆ      การเมืองการปกครองก็เป็นสิ่งที่เราควรปฎิบัติตามเช่นเข้าใจในการทำตามกฏหมายจราจรเป็นสิ่งที่คนไทยหรือคนประเทศอื่นๆก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้น  โดยแต่ละเชื้อชาติก็จะมีสิทธิและหน้าที่ของตัวเองและความรู้ว่าตัวเองควรปฎิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในสังคมไทย ทุกๆคนล้วนมีความเสมอภาคต่อกันโดยเราควรเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย โดยการอยู่ด้วยกันถึงจะต่างเชื้อชาติกันเราควรนึกไว้อยู่เสมอว่าเราเกิดมาบนโลกเดียวกัน แล้วก็เป็นคนเหมือนกัน  ดังนั้นไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน ก็ควรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน   และเราควรมีน้ำใจไม่ดูถูกเชื้อชาติอื่นๆที่ด้อยกว่าเรานั่นคือหลักของการอยุ่ร่วมกันในสังคม และการอยู่ร่วมกันนั้นเราต้องรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วย ไม่ใช่แต่เอาความคิดเห็นขอตัวเอง และในปัจจุบันมีการเปิดโลกมากมายมีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี และคอยบริการให้กับชาวต่างชาติ      ในการบริการด้านการท่องเที่ยว  หรือการสื่อสารต่างๆ โดยเราก็ต้องยิ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งเป้นการแสดงถึงการต้อนรับที่อบอุ่น ดังนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากมายแต่เป็นการเข้าใจซึ่งกันและกัน รับฟังเหตุผล และคอยช่วยเหลือกันเวลาอีกฝ่ายลำบากโดย เราก็จ้องเห็นงานส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัว ไม่เอาเปรียบกัน ดังนั้นก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องหวาดระแวงวาจะมีคนมาทำร้าย และจะได้ไม่คิดกังวลว่าเราไม่ควรอยู่ี่ตรงนี้ เพราะทุกคนบนโลกนั้นมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหมด ไม่ใช่ว่าคนรวยจะเอาเปรียบคนจน จากแนวคิดนี้อาจจะเป็นส่วนนึงของการอยู่ร่วมกันในสังคม ฉะนั้นแต่ละเชื้อชาติซึ่งจะมีความแตกต่างกันแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเป็นมนุย์ และมีความเอื่อเฟื้อต่อกันถึงจะอยู่คนละที่ ก็เป็นเพื่อนกันได้ เพราะเราอยู่บนโลกเดียวกัน Laughing

       

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์