หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

รูปภาพของ nbr11958

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

    ทุกคนนั้นจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นก็เกิดจากความหลากหลายของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดจะต่างกัน วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แต่ถ้าหากเราใช้ความแตกต่าง ความหลากหลายนี้ในทางที่ดี ที่ควร ที่เหมาะสม ดึงจุดที่ดีออกมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับ รับฟังความคิดของผู้อื่น และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา ช่วยกันแก้ปัญหาไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะมาจากใคร ใครเป็นต้นเหตุ เพียงแค่เรายอมรับและเข้าใจในความหลากหลาย ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา ความคิด อายุ ภาษา สีผิว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องขัดแย้งกันเพราะต่างคนต่างมาจากคนละที่ คนละพ่อ คนละแม่ สภาพแวดล้อมต่างกัน การเลี้ยงดูที่ต่างกัน บางคนถูกเลี้ยงมาแบบปล่อยปละละเลย ความคิด การกระทำของคนๆนั้นก็ยากที่จะควบคุม บางคนถูกเลี้ยงมาแบบเอาอกเอาใจ ไม่เคยถูกขัดใจตั้งแต่เล็ก ก็จะเอาแต่ใจ ไม่รับฟังความคิดเห็นของใคร ยากต่อการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมที่กว้างมากขึ้น บางคนถูกเลี้ยงมาแบบพอดี ใช้เหตุผล คนๆนั้นก็จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความพอดี เหมาะสม รู้จักคิดไตร่ตรอง แต่ถ้าทุกคนนั้นยอมรับคนอื่นๆและยอมที่จะรับฟังกันและกันก็จะทำให้เกิดผลดีกับทุกๆฝ่ายและถ้าทุกคนในประเทศชาติหันมารับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันก็อาจจะทำให้ทุกคนในประเทศนั้นอยู่อย่างมีความสุขได้ ในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากความหลากหลายที่มาหลอมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็จะทำสิงที่หลากหลายได้เช่นกันและความหลากหลายก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าจะไม่ดีขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรเป็นของคู่กับความรุนแรงแต่สำหรับกลุ่มคนบางคนก็มองว่าความขัดแย้งก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนและเป็นเรื่องธรรมชาติ ความขัดแย้วงบางสิ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ช่วยกระตุ้นคนในสังคมให้ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาให้กลายเป็นประโยชน์และความสร้างสรรค์ให้แก่โลกใบนี้และมนุษย์ทุกคน ในกรณีที่เกิดความรุนแรงของบุคคลคนใดก็ตามอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินและชีวิต รวมไปถึงบุคคลอื่นๆอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยจากการกระทำของใครคนนั้นๆ ซึ้งเค้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยข้องกับปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้ซึ้งปัญหาและผลกระทบมีขึ้นมากมายเด็กอาจจะเอาไปทำตามและประพฤติกรรมตามไม่เหมาะสมทำให้เป็นเด้กก้าวร้าวและหัวรุนแรงไม่ยอมรับความหลากหลายของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยการหันหน้าเข้ามาคุยกันเปิดหน้าคุยกันคุยกันด้วยเหตุผลเพราะทุกอย่างมีเหตุผลและทางออกของตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราจะยอมรับมันได้หรือไม่และในการในการแก้ปัญหาไม่ควรใช้อารมมาร่วมแก้ไขปัญหาเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ผิดก็รู้จักคำว่าขอโทษเมื่อเค้าขอโทษก็ต้องรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดแค่นี้สังคมก็น่าจะน่าอยู่ยิ่งๆๆขึ้นไปอีกความหลากหลายแตกต่างมีอยู่เยอะมากมาย หลายอย่าง หลายแบบ เมื่อความแตกต่างถ้าเรามาร่วมมือร่วมใจกันความแตกต่างนี้สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ 1 พลัง และความแตกต่างที่กล่าวมานี้อาจมีด้านที่ไม่ดีด้วยแต่ถ้าเรามีแนวคิด แนวทางในการสร้างสันติสุขร่วมกันพวกเราทุกคนในสังคมโลก ก็จะสามารถอยู่กับความแตกต่างที่หลากหลายได้อย่างมีความสุข เพราะความแตกต่างนี้สร้างมาเพื่อให้พวกเราช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

     ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากโลกออนไลน์ ที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว โดยที่เราไม่ทันได้คิดได้ไต่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จริง ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมา และเป็นต้นเหตุของปัญหาตามมาเช่นกันซึ่งคนเรามีสิทธิส่วนบุคคลในความคิด คนบางคนที่บอกว่างมงาย แล้วทำไมต้องว่าเขา คือคนพวกนี้บางทีไม่ได้คิดก่อนพูด ถ้าคนที่เขายอม ไม่โต้ตอบมันก็จบ แต่ถ้าไม่ยอม ก็ทะเลาะกัน เพราะยังไงความเชื่อของแต่ละบุคคลก็เป็นสิทธิของเขาที่จะเลือก ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ตาม เพราะความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล ยิ่งในโลกสมัยใหม่ที่มีเสรีภาพทางความเชื่อ คุณจะเชื่ออะไรที่มันไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ผิดกฎหมายคุณก็มีสิทธิที่จะเชื่อ ส่วนจริงไม่จริงในทางศาสนามันก็บอกไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าไปมีประสบการณ์ในด้านนั้นเอง ในทางหนึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกไสยศาสตร์มาสู่โลกสมัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบดังนั้นแม้ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างในสังคมเดียวกันจะมีอยู่ทั่วไป แต่หากมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การเคารพและยอมรับซึ่งความแตกต่าง มีความไว้ใจและมีความปรารถนาดีต่อกัน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างเช่นในปัจจุบันจะเกิดการร่วมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวเราจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพของคนในสังคมที่จะมีหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นทั้งมคนีท่แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา ด้านเชื้อชาติ ด้ารการศึกษาและด้านอื่นๆ  เพราะการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน จะทำให้สภาพสังคมไทยในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมไทยจะประกอบไปด้วยผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านมากกว่ายุคปัจจุบันมากมายจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะมีรากเหง้าทางวัฒนธรรม  หรือ เชื้อชาติ หรืออุดมคติที่แตกต่างกันมากเพียนงใดหากเรายอมรับในความแตกต่างนั้นเราก็สามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบใหญ่ใบนี้ได้อย่างสันติสุขและหากเกิดความขัดแย้งขึ้นแต่เรารู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่คิดอาฆาตค้าแล้วโลกนี้ย่อมมีความสงบสุขอย่างแน่นอน และการให้อภัยซึ่งกันและกั้นนั้นยังถือว่าเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดแต่หากใครผู้ใดที่สามรถให้อถัยได้แล้วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากดังพุธทศาสนสุภาษิตที่ว่า อภัยทานัง อามิสทานัง ชินาติ คือ การให้อภัยย่อมชนะการให้ทั้งปวง”ฉะนั้นหากเรารู้จักการให้อภัยซึ่งกันอละกันและการยอมรับความแตกต่างของคนอื่นเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและอย่างสงบสุขอย่างแน่นอนหากทุกคสสามารถทำมันได้ เพียงแค่เรามีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่ดูถูกเหยีดหยามกันและกัน และเคารพซึ่งกฎหมายเพียงเท่านี้เราก็สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่ามีความสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์