หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

“ หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง ”
 
 
        จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ อีกทั้งความคิดในด้านต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทแบบธรรมดา ไปจนถึงความขัดแย้งระดับชาติ ซึ่งแน่นอนว่าทุกปัญหาย่อมต้องมีทางแก้ไขและทางออกที่ดี 
        ประเทศไทยเรา แม้จะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา หลายภูมิภาค หากแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข แม้จะมีกระทบกระทั่งกันในบางครั้ง แต่คนไทยด้วยกันองก็ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมากนัก การที่เราจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ต้องอาศัยคุณธรรมหลักๆ คือ ความสามัคคี การที่เราจะมีความสามัคคีแน่นอนว่าต้องมีความจริงใจให้แก่กันและกัน ยอมรับกันซึ่งความแตกต่าง ไม่ดูถูกกัน แม้ว่าการที่เราจะนับถือศาสนาคนละศาสนา คนละสัญชาติ แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุขได้ การที่คนคนนั้นนับถือศาสนาต่างจากเรา คนละสัญชาติกับเรา คนละภาษา คนละวัฒนธรรม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนไม่ดี เช่นเดียวกัน แม้คนอีกคนจะมีภาษา วัฒนธรรม สัญชาติ และนับถือศาสนาเดียวกับเรา ก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเช่นกัน ถ้าเป็นไปได้ เราอยากให้คนทุกคนในโลกนี้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างเช่นในเรื่องของศาสนา ทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้ทุกคนกระทำความดี ละเว้นความชั่ว พวกเราก็ลองยึดถือเอาแนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในการปฏิบัติ ส่วนในส่วนย่อยๆ อื่นๆ เราก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ศึกษาวัฒนธรรมของอีกฝ่ายไว้ เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับ ไม่ใช้เพียงแต่ศึกษาไว้เป็นความรู้แต่เพียงเท่านั้น ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง คือการที่ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงเพิ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแน่นอนว่าการจะรวมคนสิบชาติเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างประเทศไทยของเราก็มีการเตรียมตัวมานานนับปี ไม่ว่าจะเป็นการเร่งสอนภาษาของประเทศในอาเซียน การเพิ่มหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษาลงในบทเรียนของหลายๆ โรงเรียน การปลูกฝังให้เด็กรู้สำนึกถึงการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นอาเซียน ซึ่งการทำเช่นนี้ก็ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นการปลูกฝังให้เกิดความเคยชิน เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการลดความขัดแย้งได้อีกทางหนึ่ง และอีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย แน่นอนว่านอกจากความสามัคคี ความมีน้ำใจก็เป็นเรื่องจำเป็นมากอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน การแสดงความมีน้ำใจนั้นถือเป็นการแสดงความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ประการหนึ่ง คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งคือการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ล้ำเส้นคนอื่น คนเราทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง รวมถึงเพศที่สาม แม้แต่เด็กก็ยังต้องมีสิทธิของเด็ก ซึ่งแม้แต่พ่อหรือแม่ก็ไม่มีสิทธิที่จะไปทำลายสิทธิของเขา การที่เราเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จะนำพาไปสู่ความเข้าใจและสามัคคีกันในที่สุด รู้จักเคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน หรือจะเรียกสั้นๆ ง่ายๆ ว่าการมีระเบียบวินัย การที่เรารู้จักเคารพกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานในสังคมที่ตั้งไว้จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ง่ายขึ้น ปราศจากความขัดแย้ง เชื่อมั่นในแบบแผนแนวปฏิบัติที่ทำกันมาตั้งแต่ต้น อันไหนไม่ดีก็ร่วมกันแก้ไข ใช้แนวคิดประชาธิปไตยให้เป็นประโยชน์ อีกหนทางหนึ่งคือการต้องปลูกฝังให้เด็กไทยมีความคิดที่ว่าการมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เพียงแต่คิดเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง ดังสำนวนที่ว่าไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก หากเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่รุ่นเด็กๆ เมื่อโตขึ้น เด็กเหล่านั้นก็จะมีสำนึกได้ว่าสิ่งใดควรไม่ควร สิ่งไหนทำแล้วดี สิ่งไหนไม่เหมาะที่จะกระทำ ซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องดีในภายภาคหน้าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คืออนาคตของชาติ แน่นอนว่าเมื่อเราปลูกฝังให้เขาคิดดี เด็กเหล่านั้นเพื่อโตขึ้นไปก็จะสั่งสอนคนรุ่นต่อไปแบบนี้เช่นเดียวกัน แม้จะใช้เวลามาก หากแต่ความมั่นคงนั้นมีสูง ปัจจุบันนี้ความร่วมมือร่วมใจถือเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม รู้จักผ่อนปรนซึ่งกันและกัน ปรับตัวคนละครึ่งทาง เห็นใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ลดความอคติ วางใจเป็นกลาง หากเราทำได้ จากจุดเล็กๆ ก็จะแผ่ขยายไปได้มากขึ้น จากครอบครัวเป็นชุมชน จากชุมชนเป็นสังคม จากสังคมเป็นประเทศชาติ และนำไปสู่สังคมโลกในที่สุด เมื่อถึงตอนนั้นโลกเราคงดำเนินไปด้วยความสันติ ผู้คนมีแต่ความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แทบจะหาผลเสียของแนวคิดนี้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่รอช้า เริ่มที่ตัวเรา เริ่มที่คนใกล้ตัว เพียงแค่เริ่มทำทุกอย่างก็จะไม่สายเกินไป หลังจากนี้ทุกคนบนโลกก็จะเป็นหนึ่งเดียวกัน เต็มไปด้วนสันติ ปราศจากสงคราม
        ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเป็นความคิดในจินตนาการ หากพวกเราหลายๆ คนร่วมมือกันปฏิบัติจริง เป็นแนวคิด แนวทางให้แก่ผู้อื่น เรื่องนี้ก็จะไม่ใกล้เกินเอื้อม ของเพียงแค่เราเริ่มลงมือไปด้วยกัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์