หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

        

                 อ้างอิงรูปภาพที่ 1 http://midnightuniv.org/

                 อ้างอิงรุปภาพที่ 2 https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_basiscourse/wiki/28eac/4_.html           

       ความหลากหลายในสังคม เปนประเด็นที่สําคัญมากในปจจุบัน เนืองจากในปจจุบัน มีความ ่หลากหลายเกิดขึ้นมามากมาย ตั้งแต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเชือชาติ ชาติพันธุ ชนชั้น จนถึง ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเชื้อชาติแตคนเราตองมีความรู้ความเขาใจ การยอมรับ ใน ความหลากหลายทางเชือชาติ เผาพันธุ สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวิตจนถึงผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มตอเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในการแบงแยกกลุมคนตามลักษณะตางๆ มีความสําคัญในสังคมที่มาจากบรรพบุรุษทีตางกัน และมีสีผิว ที่ตางกันอยางเห็นไดชัด เชน ความแตกตางคนเอเชียกับยุโรปในสังคมที่มกลุมคนที่มลกษณะตางกัน และประวัติความเปนมาก็ตางกัน อาจเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันได แตในบางสังคม เชน การแบงแยกสีผิวของคนผิวดําและขาว ในปจจุบันที่ผานมาเริ่มเมือมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของวัฒนธรรมและเชือชาติมีผลทําใหเกิดการรวมกันของเชือชาติ เมือขยายตัวมาอยูใกลเคียงกัน ก็จะเกิดการยอมรับกันและทําใหเกิดการยืมวัฒนธรรม ของเชือชาติและวัฒนธรรมได แตถาการเชือชาติไมเขากัน ความคิดไมตรงกัน ปญหาเรืองความขัดแยงก็จะเกิดตามมา ปญหาสวนใหญจะเกิดจากการที่แตละเชือชาติก็พยายามรักษาวัฒนธรรมของตน ้ไมยอมรับวัฒนธรรมของวัฒนธรรมอืน ่สาเหตุของการแบงแยกระหวางเชื้อชาติ คือ1.วัฒนธรรมชนชั้น ในบางสังคมก็มีการแบงชนชั้น ชนชันสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นต่ํา เชน การแบงชนชั้นสีผิวของคน ้ผิวสีและคนผิวขาว แตในปจจุบันการแบงสีผิวเริ่มหายไปจากสังคม2. ลักษณะทางภูมิศาสตร การตังถิ่นฐานอยูในบริเวณที่ตางๆ จึงทําใหการพูด เชื้อชาติ วัฒนธรรมแตกตางกันไปตามสภาพ ภูมิศาสตร3. เกิดจากการยายถิ่นฐาน ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่การอพยพยายถินเขาไปอยูในสังคมอื่น โดยที่คนแตละคนมีลกษณะทาง วัฒนธรรมแตกตางจากคนในสังคมที่ตนยายเขาไปอยู แตเมื่อไปอยูในประเทศใหม ผูอพยพอาจถูกกีดกัน หรือถูกจํากัดสิทธิ ใหมีสิทธิทางสังคมดอยกวาผูทอยูในประเทศมากอน ี่ การอพยพของชาวตะวันตกจากทวีปยุโรปไปยังทวีปอเมริกาและทวีปออสเตรเลีย คือตัวอยางของการอพยพของชนชาติทเี่ จริญกวาเขาไปครอบครองและมีอิทธิพลเหนือกวาผูทอยูเ ดิม และทําใหผูที่อยูเ ดิม ี่กลายเปนชนกลุมนอยไดเชนเดียวกัน4. เกิดจากการตกเปนประเทศอาณานิคม ความแตกตางทางเชื้อชาติในประเทศอาณานิคม มีลกษณะเกิดจากการที่มหาอํานาจเขามามีอํานาจใน ัการเมืองการปกครองของประเทศอืน ผูอพยพเขามาเปนผูที่มีอํานาจมากกวา และสามารถออกกฎหมายบังคับ ทําใหเจาของประเทศซึ่งมีจํานวนประชากรมากกวา ตองมีคนยอมและเชือฟงเทานัน ่ ้ ปจจุบันคนเราทุกคนจึงตองเรียนรูที่จะปรับตัว ทําความเขาใจในวัฒนธรรม การอยูรวมกันในหลายเชือชาติในสังคมในปจจุบันเพือใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข 
      ในทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งคือการที่ทุกคนต้องยอมรับและเข้าใจกันมากขึ้น สามัคคีกันเพราะสามัคคีคือพลัง สามัคคีเป็นพลังแห่งความสมัครสมานซึ่งถ้าทุกคนได้รับส่วนนี้ไปก็อาจจะทำให้สังคมบนโลกของเรานั้นมีความสุขกันมากขึ้น การมีน้ำใจการมีเมตตากรุณาหากทุกคนมีน้ำใจกันแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะไม่มีความขัดแย้ง หรือหากเราไม่มีการเหยียดหยามกันทางด้านสังคมทุกคนก็จะไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งกัน และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมที่ดีงาม ยกตัวอย่างเช่น การคิดดี ทำดีหรือพูดดีทั้งต่อหน้าและลับหลังมนุษย์กันเอง อีกทั้งนั้นก็ยังมีสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือความเท่าเทียมกันในหมู่สังคม และการยอมรับซึ่งกันและกัน การยอมรับ หมายถึง การยอมรับในความเป็นตัวตนการสร้างการยอมรับ คิดว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง แม้กระทั่งตัวเองคิดว่าถึงคนรัก จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ก็ดีมากสำหรับตัวเองรักโดยไม่มีเงื่อนไขยอมรับความแตกต่างระหว่างกันมองว่าความแตกต่างนั้นเป็นความหลากหลายของชีวิต ทำให้คนรักเห็นว่าเราพร้อมที่อยู่เคียงข้างเสมอ อย่าพยายามเปลี่ยนคนรักให้เป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็น ขอให้รักในสิ่งที่เป็น ยังมีสิ่งดีๆ อีกมากมายในตัวคนรัก หากจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ขอให้เกิดจากความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก อาจสามารถให้อภัยกับพฤติกรรมที่ไม่ดีคนรักได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะยิ่งเห็นข้อบกพร่องกมากขึ้น หากรู้สึกอึกอัดและไม่มีความสุขก็พูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ไข ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้อีก คงต้องทำใจให้ยอมรับในความเป็นตัวตนและบอกกับตนเองว่าไม่มีใครดีและสมบูรณ์ที่สุดแม้แต่ตัวเราเองคนเรามีความแตกต่างกันมาก  แต่หากลองที่จะเปลี่ยนตนเองเพื่อคนที่รัก ซึ่งบางทีอาจส่งผลทีดีกว่าก็ได้  ในขณะที่ส่วนใหญ่จะมีทรรศนะว่าความรักที่แท้จริงคือ  การยอมรับ  ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงเลือกมองในส่วนดีของคนรัก เพราะทุกคนมีส่วนดีในตัวเอง การมองในส่วนดีของอีกฝ่าย จะทำให้ลดความผิดหวังจากข้อบกพร่อง ซึ่งจะทำให้มีผลต่อความรู้สึก และการกระทำที่ดีมีต่อกัน และอีกอย่างที่ควรมีในสังคมคือการมีน้ำใจ การมีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน และสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือความสามัคคี ความสามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

 

 

อ้าวอิงรูปภาพที่ 3 https://www.l3nr.org/posts/440998

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์