บุคคลต้นแบบ พระไพศาส วิสาโก

พระไพศาล วิสาโล คนค้นคน

พระไพศาส วิสาโก

 พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีนามเดิมว่า ไพศาล วงศ์วรสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ปัจจุบัน สิริอายุ ๕๐ พรรษา ๒๔ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐)
เป็นลูกคนไทยเชื้อสายจีน เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยากจะเป็นวิศวกร
เพราะมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ต่อมาก็อยากจะเป็นหมอ จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น
แต่เมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พี่ชายได้เป็นหมอแล้ว ก็เริ่มสนใจการเมือง 
จึงเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 
เพื่อต้องการทำประโยชน์ให้สังคม 

ทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เมื่ออยู่มหาวิทยาลัยก็เป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือปาจารยสาร 
ซึ่งมีแนวทางในการประยุกต์พุทธธรรมและอหิงสธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ด้วยความที่สนใจการเมืองจึงถูกมองว่าเป็นพวกซ้าย ขณะเดียวกัน 
ความสนใจในพระพุทธศาสนาก็ทำให้นักศึกษาด้วยกันมองว่าเป็นพวกขวา 

บทบาทในเหตุการณ์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ทำงานกับชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยชุมนุมอย่างสงบในตึกเรียนในธรรมศาสตร์ 

แยกการชุมนุมกับนักศึกษา อดอาหารเรียกร้องคณะสงฆ์พิจารณาประเด็นที่เปิดโอกาสให้จอมพลถนอมบวช
เป็น “สามเณรถนอม” ไม่เชื่อในแนวทางมาร์กซิส แต่ก็ถูกจับในขณะที่ทหาร
ตำรวจและฝ่ายขวาบุกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การอุปสมบท 

เมื่อเรียนจบก็กลับมาทำงานในกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๑๖ แต่ก็ไม่มีความสงบทางใจ มีแต่ความเหนื่อย เครียด ทะเลาะกับ
เพื่อนที่ทำงาน จึงได้ตัดสินใจบวชเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดทองนพคุณ แขวง
คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แล้วมาปฏิบัติธรรมที่วัดสนามใน
ต.วัดชลออ.บางกรวย จ.นนทบุรี แทนที่จะไปอยู่วัดสวนโมกขพลาราม ต.เลม็ด
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเพื่อนอยู่มาก

หลังจากนั้นก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ กับหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เพราะเป็นวัดสงบ อยู่ในป่า มีพระอยู่น้อย
ช่วงนั้นได้ช่วยหลวงพ่อคำเขียนทำสหกรณ์ข้าวให้ท่านด้วย 

ครั้งแรกตั้งใจจะบวชเพียง ๓ เดือน แต่เมื่อปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าก็เลยมีความ
อาลัยในผ้าเหลือง จึงบวชต่อเรื่อยมา ได้ชื่อว่าเป็นพระนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าเชื่อม
โยงพุทธศาสนากับสังคม เป็นนักคิด นักวิชาการ มีงานเขียนอย่างสม่ำเสมอนอก
เหนือจากการรับเชิญไปแสดงพระธรรมเทศนาในที่ต่างๆ 

 พระนักคิด นักวิชาการ นักเขียน นักกิจกรรม 

ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรมหัวก้าวหน้าในจำนวนน้อยนิด ที่สามารถเชื่อม
โยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิต และสังคมในบริบท
สังคมสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย และมีทักษะในการอธิบาย
หลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญ
ของเรื่องธรรม ว่าเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญศึกษาและปฏิบัติ 

รวมทั้ง เป็นนักคิด นักวิชาการ นักเขียนชั้นแนวหน้าท่านหนึ่งในหมู่ผู้แสวงหาทาง
ออกให้แก่สังคมและโลกโดยสันติวิธี ท่านมีผลงานเขียนและงานแปลสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการหนังสือหลายฉบับ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๔๘ จากผลงานหนังสือ “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออก
จากวิกฤติ” ในสาขาศาสนาและปรัชญา 

แม้ว่าจะถูกตั้งฉายาต่างๆ นานา แต่ทั้งหมดทั้งปวง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ก็ยังคงยืนยันว่า “ชีวิตอาตมาเป็นแค่พระอย่างเดียว ก็เป็นเกียรติและประเสริฐ
สุดในชีวิตแล้ว ไม่มีอะไรสูงสุดกว่าการเป็นพระ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน” 

อย่างไรก็ตาม ตลอดชีวิตการบวชของพระอาจารย์ไพศาล มีเรื่องราวที่น่าสนใจ
อย่างมาก ท่านเองไม่ใช่แค่พระนักต่อสู้โดยสันติวิธี เรียกได้ว่าเป็นพระสงฆ์รูป
หนึ่งที่ต้องการสยบความวุ่นวายของบ้านเมืองด้วยปัญญา จะว่าไปแล้วท่านอยู่ใน
ร่มกาสาวพัสตร์ที่เรียบง่ายไม่ต่างจากพระป่า 

 ผลงานด้านการเขียน 

- มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม ๒๕๔๖ 
- พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ ๒๕๔๖ 
- เส้นโค้งแห่งความสุข (๒) เราเป็นได้มากกว่าผู้บริโภค ๒๕๔๕ 
- เส้นโค้งแห่งความสุข (๑) สดับทุกข์ยุคบริโภคนิยม ๒๕๔๕ 
- ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ ๒๕๔๕ 
- ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี ๒๕๔๔ 
- คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบต ข้อความเปิดเผยเรื่องเร้นลับของความตาย ๒๕๔๓ 

- ร่มไม้และเรือนใจ ๒๕๔๓ 
- ประตูสู่สภาวะใหม่ คำสอนทิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
  ๒๕๔๑ 
- อเมริกาจาริก : เดินทางสู่ชีวิตด้านใน จรไปในโลกกว้าง ๒๕๔๑ 
- อยู่ย้อนยุค : ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม ๒๕๓๙ 
- ๖ ตุลาจารึก ความทรงจำ ความหวัง และบทเรียน ๒๕๓๙ 
- ช้างไทยในความทรงจำ ๒๕๓๗ 
- พลิกฟื้นไทยให้เขียวชอุ่ม ทางเลือกใหม่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ๒๕๓๖ 
- องค์รวมแห่งสุขภาพ ทัศนะใหม่เพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตและการบำบัดรักษา
  ๒๕๓๖ 
- ห้วงลึกแห่งจิต ในทัศนะพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๕๓๖ 

- กบกินนอน ชีวิตและความคิดอ่านจากประสบการณ์ในต่างแดน ๒๕๓๕ 
- โอบกอด ๒๕๓๔ 
- สถานะและชตากรรมของมนุษย์ในยุคคอมพิวเตอร์ ๒๕๓๔ 
- ก่อนธารน้ำจะหยุดไหล ประสบการณ์และทางเลือกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ๒๕๓๓ 
- แลขอบฟ้าเขียว : ทางเลือกสำหรับอนาคตที่กำลังปรากฏเป็นจริง ๒๕๓๓ 
- วิพากษ์คอมพิวเตอร์เทวรูปแห่งยุคสมัย ๒๕๓๓ 
- พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย ๒๕๒๙ 
- แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม ๒๕๒๗

แนวคิดที่ได้

การใช้ชิวิตอย่างสันติวิธี ดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางช่วยเหลือผู้อื่นโดยไมาหวังผล รู้จักการให้ ยึดอยู่กับัจจุบัน ดังคำที่ พระไพศาส กล่าวว่า

"ในเมื่อพรุ่งนี้...เป็นสิ่งไม่แน่นอน

            จริงมองว่า

           วันนี้เป็นสิ่งที่มีค่า"

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์