ความหลากหลาย...กลายเป็นหนึ่ง

ความหลากหลาย...กลายเป็นหนึ่ง

   องค์ประกอบของการสร้างความสามัคคีและความสันติในประเทศมีสิ่งสำคัญอยู่ 3 ประการ ก็คือ การศึกษา ศาสนา การเมือง ถือว่าเป็นองค์ประกอบสนับสนุนที่รัฐจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในเรื่องเดียวกัน คือสร้างสันติสุข และสันติภาพในสังคมได้อย่างแท้จริง  สรุปรายละเอียดความสำคัญแต่ละเรื่องได้ดังนี้

หนึ่งการศึกษา  มีจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นก็จะสร้างฐานการเรียนรู้ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน คือมีความรู้ มีความคิด และมีความรัก ส่วนการศึกษาในระบบของรัฐจะต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุข และสันติภาพอย่างชัดเจน โดยที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน มีความรักต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจกว้างและเต็มไปด้วยความเมตต มีจิตใจที่เป็นอิสระและลดทิฏฐิ และมีความสามารถทางด้านการใช้ความคิด หรือใช้ปัญญาได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง ดังนั้นโรงเรียนหรือระบบการศึกษาควรจะสอนกระบวนการคิดต่อไปนี้ให้กับผู้เรียน คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล กระบวนการคิดต่าง ๆ 

สองศาสนา เป็นสถาบันหลักทางสังคมมาป็นสถาบันหลักทางสังคมมาตั้งแต่อตีตจนถึงปัจุบันจำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีปัญญาหลาย ๆ ด้าน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในทางสร้างสรรค์ และเพื่อมุ่งหวังให้สันติสุขอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในสังคม บทบาทที่สำคัญขอศาสนาในส่วนนี้จึงควรเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้กับประชาชน เป็นการช่วยเสริมบทบาทหน้าที่ของระบบการศึกษาให้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

สามการเมือง การเมืองจะต้องสร้างระบบการปกครองบ้านเมือง ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทีเรียกว่าธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐขึ้นมาให้ได้ ต้องประกอบไปด้วยความรับผิดชอบและมีเหตุผล มีความโปร่งใส

และบทบทของครู

  บทบาทครูในการสร้างสันติภาพ สันติภาพและสันติสุขสันติหรือสันติสุข  มีความหมายเดียวกัน คือ ความสงบ” ดังนั้น สันติสุข” จึงหมายถึง สุขอันเกิดจากความสงบ ไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนความสุขอันเกิดจากสันติหรือความสงบได้เลย ทั้งนี้ เพราะความสงบ คือ ภาวะที่ปราศจากเครื่องรบกวนทั้งภายนอกและภายใน ดั้งนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาจะต้องเป็นไป เพื่อกระทำให้บุคคลบรรลุสันติภาพและสันติสุข เอกัตบุคคลซึ่งสันติภาพและสันติสุขแล้ว สังคมก็จะบรรลุสันติภาพและสันติสุขเช่นกัน การศึกษาและครูครูเป็นองค์ประกอบร่วมกัน กล่าวคือ ที่ใดมีการศึกษา ที่นั่นจะต้องมีครู เมื่อมีครูก็ต้องมีการให้การศึกษา ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า กระบวนการให้การศึกษานั้น จะปราศจากบุคคลที่เป็นครูไม่ได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อมีบุคคลที่มีสถานภาพของความเป็นครูอยู่ในสังคม เนื่องจากกระบวนการให้การศึกษาจะปราศจากบุคคลที่เป็นครูไม่ได้ ดั้งนั้น เมื่อกล่าวถึงบทบาทของการศึกษา จึงจำเป็นต้องกล่าวถึงบทบาทครูควบคู่ไปด้วยเสมอ  ด้วยเหตุนี้  ในที่นี้จึงใช้คำว่า  บทบาทของการศึกษาและครู ควบกันเสมอ” ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการสร้างสันติภาพการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างสันติภาพและสันติสุข การให้การศึกษาแก่บุคคลที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข ทั้งในระดับบุคคล ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระดับโครงสร้างของสังคมและระดับนานาชาติสันติภาพและสันติสุขระดับบุคคลจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการศึกษาที่ดี โดยเน้นให้บุคคลได้รู้จักตนและเข้าใจความต้องการอันแท้จริงของตนเอง   ส่วนสันติภาพและสันติสุขระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น กระบวนการให้การศึกษาจะต้องเน้นความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความเข้าใจกัน การยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกันไม่ดูถูกภูมิปัญญาของผู้อื่นทุกคนมีเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้ององค์กร

   ปัญหาของประเทศไทย คือการศึกษาและสื่อมวลชนของเรายังล้าหลัง ไม่ได้สอนให้คนคิดวิเคราะห์เป็น มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมือง ว่าการทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเป็นเรื่องฉลาดและเกิดประโยชน์ระยะยาว นักการเมืองและผู้นำของเรายังขาดความรู้ วิสัยทัศน์ จิตสำนึกเข้าใจสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปน้อย นอกจากจะมุ่งแข่งขันเพื่อตัวเองแล้วยังพัฒนาเศรษฐกิจและครอบงำให้ประชาชน หลงใหลกับค่านิยมที่เน้นการแข่งขันเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเอง กองทัพยังใหญ่โต ใช้งบประมาณมากและนายทหารยังได้รับการศึกษาแบบเก่าคิดแต่ในเรื่องการสะสม อาวุธป้องกันประเทศแบบเก่า ทั้ง ๆ ที่ความมั่นคงของชาติสมัยใหม่ คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ซึ่งทหาร นักการเมือง ตำรวจ ข้าราชการ ชนชั้นนำ ต้องเรียนรู้ใหม่และเปลี่ยนบทบาทของตนมาเป็นนักพัฒนาและร่วมมือกันพัฒนา ประเทศ บนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ สิทธิเสมอภาค เสรีภาพของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจนอย่างเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ในสังคมที่เป็นจริง ย่อมมีความขัดแย้งและความแตกต่างหลากหลายได้ เพียงแต่ต้องรู้จักว่าปัญหาความแตกต่างของคนในประเทศเดียวกันนั้นสามารถ แก้ไขและหาทางออกได้ด้วยเหตุผล ด้วยกฎหมายที่เป็นธรรม และสันติวิธี การเรียกร้องความสามัคคีหรือสมานฉันท์แบบโบราณที่ทุกคนต้องเชื่อฟังรัฐบาล และทำอะไรเหมือน ๆ กัน ไม่สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริง ความสามัคคีที่จำเป็นในโลกสมัยใหม่ คือความสามัคคีในการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองสังคม ให้ชุมชนและประเทศเข้มแข็ง เจริญเติบโต เอื้ออำนวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ และป้องกันการเสียเปรียบต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัททุนข้ามชาติขนาดใหญ่ การจะสร้างความสามัคคีชนิดนี้ได้ ไม่ได้อยู่ที่การโฆษณาคำขวัญเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อฟังรัฐบาลโดยไม่มี เงื่อนไขหรือใช้กฎหมายใช้อำนาจบังคับลงโทษประชาชนที่คิดแตกต่างไปจากรัฐบาล หรือคณะผู้นำ เพราะความสามัคคีที่เกิดจากการบังคับกะเกณฑ์และการโฆษณาเร้าใจนั้น มักจะอยู่ไม่ได้นาน เพราะไม่ได้เกิดจากความเห็นพ้อง ไม่ได้เกิดจากจิตสำนึก ความเข้าอกเข้าใจ ความกระตือรือร้นของประชาชนอย่างแท้จริง ความสามัคคีในชาติจะมีได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่ในสังคมมีความ รู้สึกว่า ตนเองเป็นสมาชิกที่เท่าเทียมกันในสังคม มีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าจะขัดแย้งกัน ซึ่งหมายถึงว่านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศจะต้องกระจายผลการพัฒนาไปสู่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมอย่างทั่ว ถึง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างกว้างขวางด้วย ต่อเมื่อเราสามารถทำให้ประชาชนได้รู้สึกว่าตนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง และสังคมอย่างมีบทบาทได้ รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศ เป็นพลเมืองที่มีสิทธิ มีเสียง มีเสรีภาพที่จะกำหนดชะตากรรมของตนเองร่วมกันกับพี่น้องคนอื่น ๆ ได้ ด้วยวิธีการทางประชาธิปไตย(ทั้งทางตรงและการมีส่วนกำหนดซึ่งมีความหมายกว้าง กว่าการเลือกตั้งผู้แทน) เราจึงจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งแบบสุดโต่งและรุนแรงภายในสังคม และสร้างความสามัคคีที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงขึ้นมาได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์