หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                                                                    หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

    ในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ ยังมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10000 ล้านคน ซึ่งทำให้บนโลกนี้เกิดความแตกต่างและข้อแตกต่างมากมายหลายอย่างซึ่งทำให้การดำรงอยู่ของมนุษย์แตกต่างกันออกไป ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ล้วนทำให้ เกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆๆเช่นปัญหาทาง ด้านสังคม ด้านการเรียนรู้ ด้านความสามารถ รวมไปถีงอีกหลากหลายด้าน ซี่งมนุษย์เกิดมาทุกคนล้วนมีปัญหา ทุกคนล้วนมีปัญหาของเขาเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหรือแหล่งต่างๆ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง สำหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามแก้ปัญหา โดยเปลี่ยนความขัดแย้งให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์ 
ในกรณีที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต รวมไปถึงบุคคลอื่นอาจได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้นๆ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มนี้แต่อย่างใด จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจจะขยายวงกว้างกลายเป็นความขัดแย้งของคนกลุ่มใหญ่ จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งปัญหาความรุนแรงดังกล่าวจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนกลุ่มนี้ตามไปด้วย เกิดภาพพจน์ทางด้านลบของสมาชิกในกลุ่มและของสถาบันทางการศึกษาที่กลุ่มสังกัดอยู่ รวมถึงความวิตกกังวล ความกลัวของประชาชนในสังคมที่มีต่อกลุ่มเหล่านี้  สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งซึ่งทำให้เกิดการใช้ความรุนแรง อาจเป็นเพราะทักษะการสื่อสารไม่ดีพอ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

เมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ในการทำงานเป็นทีมอาจเห็นว่า สมาชิกของทีมขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทางจนคนอื่นๆสังเกตเห็นได้ สมาชิกของทีมจะขัดแย้งกันได้ง่ายเมื่อได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน และเกิดสภาพการณ์ซึ่งทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอาจมาจากการตกอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน

สิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวสมาชิกแต่ละคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนที่ทำให้สมาชิก มีลักษณะต่างกันออกไป แม้ไม่มีผลการวิจัยที่ยืนยันถึงเรื่องนี้แต่มีข้อสังเกตว่า การจำแนกงานออกเป็นแผนกย่อยๆหลายแผนกมีผลต่อ การเพิ่มปริมาณความขัดแย้งของคนงานในแผนกต่างๆ ทั้งๆที่อยู่ในองค์การเดียวกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนงานเหล่านั้นใช้เวลา เงินและทรัพยากรต่างกัน อันอาจกล่าวได้ว่า ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งมีผลก่อให้เกิดลักษณะประจำตังที่ต่างกันขึ้นมา และความขัดแย้งระหว่างแผนกต่างๆ ขององค์การจะลดลงได้ หากลดข้อจำกัดเฉพาะแผนกลงมาให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน นอกไปจากนั้นการกระทำเช่นดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น เมื่อเกิดความร่วมมือมากชึ้นก็จะมีความสัมพันธร์ที่ดีขึ้น แต่เมือเกิดความขัดแย้งกันก็จะมีปัญหาตามมาได้อย่างยิ่งยวด 

พฤติกรรมต่างๆที่คนๆหนึ่งแสดงออกมาต่อคนอื่นๆย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกส่วนตัวของคนผู้นั้น ความขัดแย้งอันเกิดจากอคตินี้เป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ดีต่อกัน และแสดงออกมาให้เห็นในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารกันจนเป็นเหตุให้ก้าวร้าวกัน สำหรับลักษณะที่จะลดอคติลงได้นั้นสรุปได้ว่า ขึ้นอยู่กับการมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ดีเป็นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจที่จะค้นหาวิธีแก้ไขความขัดแย้ง และการไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการยอมรับผู้อื่นได้ง่ายเข้าความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุนี้เป็นความขัดแย้งที่หาข้อยุติได้ยาก หากทั้งสองฝ่ายยังคงยึดวิธีการเดิมในการมองสิ่งแวดล้อมและตัดสินตามเกณฑ์ที่ตนมีอยู่ ทั้งๆที่ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกัน คนแต่ละคนอาจมองสิ่งที่ปรากฏอยู่ไปคนละอย่างและต่างก็ยืนยันในความเห็นของตน โดยหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้  มนุษย์ทุกคนย่อมมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ได้การยอมรับว่าเป็นมนุษย์เหมือนๆกันทุกคน  มนุษย์บนโลกใบนี้ก็ย่อมได้รับคำสั่งสอนที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้แต่ละบุคคลมีความคิดที่แตกต่างกันไป  แต่เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพการตัดสินใจของกันและกัน ฟังเหตุผลของคนอื่น ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ ถึงแม้เราจะมีอำนาจสูงสุด เราก็ไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน       ไม่สร้างปัญหาต่างๆขึ้นให้วุ่นวาย  รักในสิ่งที่ตนเองมี ไม่อิจฉา ริษยาผู้อื่น  ซึ่งมนุษย์บนโลกใบนี้มีการคิดวิเคราะห์ก่อนเชื่อสิ่งต่างๆเสมอ                   เลยทำให้มนุษย์ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จึงเกิดความแตกต่างขึ้น  ซึ่งบนโลกของเรามีความหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้าน  อุดมการณ์ทางการเมือง ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ความแตกต่างด้านการนับถือศาสนา  ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี  ความแตกต่างด้านความเชื่อ ความแตกต่างทางด้านภาษา ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ   ซึ่งตั้งแต่อดีตจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างมากมายและยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน ทำให้โลกนั้นไม่สงบสุข ทำให้กลายเป็นปัญหาสังคม ซึ่งในสุดท้ายนี้ผมว่าความขัดแย้งนั้น

เกิดขึ้นได้ทุกทุกวัน ในสุดท้ายนี้ก็ขอฝากว่าถึงจะคิดต่างกันแต่เราก็จะไม่ใช้กำลังในการตัดสินความคิดกัน
 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์