หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

       ในปัจจุบันนี้คนไทยเกิดการแตกแยกกัน ขาดความสามัคคีเห็นแก่ตัว แก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย บ้านเมืองจึงเกิดความวุ่นวาย ไม่สงบสุข ดังให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งความโอบอ้อมอารมีีน้ําใจ ความโอบอ้อมอารีความเมตตา เอื้ออาทร ปรารถนาดีและมีน้ําใจ ไมตรีที่ผู้คนในสังคมมีให้แก่กันนั้น ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจกัน ใครที่มีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนใจก็จะได้รับ ความช่วยเหลือเกื้อกูล น้ําใจไมตรีที่หยิบยื่นให้แก่กันนั้นทําให้เกิด ความรักความเข้าใจกันการทําอะไรให้ถูกใจผู้คนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง คงเป็นเรื่องยากที่จะทําได้ย่อมมีบ้าง เป็นธรรมดาที่คําพูดคําจาและการกระทําบางอย่าง อาจไปขัดหูขัดตาขัดความรู้สึก คนอื่นเข้าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ สิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้น อาจนําไปสู่การ ทะเลาะ เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง อย่างนั้นจงให้อภัยเสียเมื่อมีใครมาทําให้เกิดความรู้สึกโกรธ เกิดความไม่ พอใจ การให้อภัยเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นการสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อ ความรักความสามัคคีเป็นอย่างดีดความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความไว้วางใจกันแล้ว การพูดจาทําความเข้าใจกันก็ทําได้ง่าย การไว้ใจกันทําให้เกิด บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจกัน อันเป็นรากฐานสําคัญของความรัก ความสามัคคี เมื่อใดที่เกิดความหวาดระแวงแคลงใจ เกิดความสงสัยในความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่ง การจะพูดจา ทําความเข้าใจให้ เกิดความรักความสามัคคีมีความปรองดองกันก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ความรักความสามัคคีเป็นที่มาของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การร่วมมือ ร่วมใจในการทํากิจการงานต่างๆ การทํางานทุกอย่างให้สําเร็จ ไม่มีใครสามารถทําแต่เพียงลําพังได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ผู้คนมีความสามัคคี กลมเกลียว มีความรัก ความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน การทํางานเป็นทีมเวิร์กก็จะ เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในที่ทํางานเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ทุกคนมีความสุขความพอใจในผลงานที่ร่วมมือกันทําหรือตามความเข้าใจของคนทำงานหลายคน คือ การรวมตัวกันของคนหลายคนเพื่อร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่เหมือนกัน มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงานตรงกัน และการทำงานแบบทีมนี้ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานในปัจจุบัน ไม่มีอีกแล้วที่ต้องทำงานเพียงลำพัง เพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงาน ความมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการให้ความร่วมมือ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้ง การทำงานร่วมกันเป็นทีมยังทำให้ผลของการทำงานมีคุณภาพกว่าการที่เราต้องทำงานคนเดียวเมื่อมองเห็นผลประโยชน์ของทีมเป็นหลัก เราก็จะใส่ใจกับการทำงานมากเป็นพิเศษ การทำงานร่วมกับคนอื่น ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจเพื่อให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของคนเรา จะอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความร่วมมือ เนื่องจากคนเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคม แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีความสัมพันธ์กันและกัน ทั้งความเป็นบุคคล ครอบครัว ชุมชน การกระทำของคนเรามีผลต่อตนเองและต่อสังคม เมื่อคนเรามีความร่วมมือกันย่อมมีประโยชน์แก่สังคม ที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสงบสุขในสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กมีพื้นฐานความประพฤติกรรมเรื่องความร่วมมือตั้งแต่เด็กการทำงานต้องการความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และสอดคล้องกลมเกลียวกันในจังหวะเดียวกันเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการประสานงานมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอยู่อีกคำหนึ่งคือ ความร่วมมือ  ข้อแตกต่างคือความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือด้วยความสมัครใจแม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรง อาจจะทำเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้  แม้กระทั่งอาจให้ความร่วมมือทำบางเรื่องบางเวลาความสามัคคีในจิตใจเป็นลักษณะของการปรองดองกัน โดยเกิดจากความเมตตากรุณากันและกัน มีจิตใจผูกพันที่จะช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้งานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมาย คำว่า “สามัคคี” แปลว่า ความพร้อมเพรียง ได้แก่ ความพร้อมเพรียงกันทางกายวาจา และใจ พร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมเพรียงกันทำงานในหน้าที่ของตน ใครมีหน้าที่อย่างไร ก็ทำอย่างนั้น ตั้งใจทำให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถของตน อย่างนี้เรียกว่า “สามัคคี” ความร่วมมือและร่วมใจกัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนไทยทุกคน ๆ คนพึงมีอยู่ในจิตสำนึก และช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น พื้นฐานที่สุดของการจรรโลงความสามัคคีกลมเกลียวกันให้บังเกิดขึ้น และดำรงอยู่ต่อไปอย่างแน่นแฟ้น คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง ในหมู่สมาชิกของสังคม และประเทศนั้น ๆ กล่าวคือ ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ทันการณ์ทันเวลา โดยเต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ และโดยบริสุทธิ์จริงใจ ผลงานของแต่ละคนจักได้ประกอบส่งเสริมกันขึ้นเป็นความสำเร็จและความมั่นคงของชาติ 
การที่จะเกิดความสามัคคีได้ในการกระทำต้องเริ่มจากใจภายในเสียก่อน ถ้าทุกคนมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว ประเทศชาติย่อมคลาดแคล้วจากภัยของศัตรู และตั้งมั่นมีความสุขสมบูรณ์อยู่ได้ 
  แต่การประสานงานต้องประสานจิตใจ ความสามารถ กำลังงานในเวลาเดียวกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำ และต้องการความร่วมมือจนกว่างานจะบรรลุผลสำเร็จเพียงหนึ่งเสียงของความไม่เคารพในบทบาทและหน้าที่ การสอดแทรกการกระทำของผู้อื่น การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์และยืดยาวเกินควร การคอยจับตามองความผิดหรือการควบคุมผู้อื่น เปรียบเหมือนเสียงดนตรีที่ดังแสบแก้วหู กระทบต่อสายใยและความสัมพันธ์อย่างรุนแรง ความหลงทะนงก่อให้เกิดเสียงที่ไม่สอดประสานกัน ความหิวโหยการยอมรับจากผู้อื่น ไปจนถึงความอิจฉา ทำให้เกิดความไม่สอดคล้อง ซึ่งบางครั้งแม้ในเรื่องเล็กน้อย ก็เกิดอารมณ์เสีย โกรธเคือง ก้าวร้าวรุนแรงต่อกัน จากนั้นก็แยกตนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สร้างความแตกร้าวและความขัดแย้งในที่สุด ซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเกิดปัญหาเช่นนั้นเราจึงต้องร่วมมือกันความร่วมมือคือความเต็มใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพฤติกรรมของบุคคลที่ทำร่วมกัน หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่การทำงานร่วมกับคนอื่นในทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งทำงานช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน สังคมใดที่ผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคมมีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน สังคมนั้น ก็จะมีแ ต่ความสงบสุข เพราะสภาพสังคม แบบนี้ จะมีบรรยากาศของ ความเอื้ออาทร เห็นอก เห็นใจกัน ไ ว้วางใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล และ ร่วมมือ ร่วมใจกัน ความรัก ความสามัคคี จึงเป็นคุณธรรมสําคัญ ที่จะนําความสงบสุข ความเจริญ ก้าวหน้า มาสู่บ้านเมือง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์