รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ
ชื่อผู้ศึกษา       นางเนอร์รี   มามะ
ปีการศึกษา      2557

                        บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง  การจำแนกชนิดของคำ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน เรื่อง  การจำแนกชนิดของคำ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ  เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 80  ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียน  เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2557  จำนวน 1 ห้องเรียน  นักเรียนรวม 24 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยการจับสลาก มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) กลุ่มที่ศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง  การจำแนกชนิดของคำ  จำนวน 18 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
    ผลการวิจัย  พบว่า  
    1. ชุดการเรียน  เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.81/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ 80/80
    2. ชุดการเรียน  เรื่อง การจำแนกชนิดของคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7176  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  คิดเป็น ร้อยละ 71.76
    3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุดการเรียน
เรื่อง  การจำแนกชนิดของคำ  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34.00 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80  และเมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด พบว่า นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม จำนวน 20 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  24  คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียน เรื่อง  การจำแนกชนิดของคำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.38 และ S.D.= 0.37)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์