เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  แสงกับการมองเห็น  

                          โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย                 สุภาพร  แจ่มใส

ปีที่วิจัย                  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  แสงกับการมองเห็น โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  แสงกับการมองเห็น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงกับการมองเห็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ์” เทศบาลเมืองสุรินทร์ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  จำนวน 28  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  แสงกับการมองเห็น จำนวน  6  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 จำนวน 40 ข้อ  ที่มีค่าความยากง่าย  ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.26 ถึง 0.67  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.95  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.46 ถึง 0.70  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Sample)

 

ผลการวิจัยพบว่า 

           

           1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงกับการมองเห็น โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  82.04/81.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงกับการมองเห็น โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 32.76 คะแนน ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงกับ การมองเห็น โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.62

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 126 คน กำลังออนไลน์