รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงลำดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม

                    เกมการศึกษาการเรียงลำดับ  ชั้นอนุบาลปีที่  3

ผู้รายงาน    พรทิพย์  วิชาธร

                   โรงเรียนเทศบาล  2   อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

                    สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                    กระทรวงมหาดไทย  

ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

 

   การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์  ช่วยขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  ช่วยฝึกทักษะเบื้องต้นในการคิดคำนวณ  ฝึกการเปรียบเทียบ  ฝึกการเรียงลำดับ  และทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ในการศึกษาครั้งจึงมีจุดประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงลำดับของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลำดับของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยเกมการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนเทศบาล  2  เทศบาลเมืองตะพานหิน   อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ซึ่งได้มาโดยวิธีโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling )จำนวน  1 ห้องเรียน รวม  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน  40  แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 20 นาที  สัปดาห์ละ  5  วัน  ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (= 4.02-4.28)  2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลำดับเป็นแบบทดสอบชนิดไม่ใช้ภาษา (Non-Verbal Test) ประเภทรูปภาพ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.25-0.75และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rtt) เท่ากับ 0.77 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบใช้  t-test (Dependent Samples)

   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                     1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงลำดับมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.95/82.33  ตามเกณฑ์

       2. เด็กที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงลำดับ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์