หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

   

 

                  สังคมในปัจจุบันของเราในตอนนี้ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ มีความคิดหลากหลาย มีความต้องการที่หลากหลาย มีการวางแผนหลากหลาย  มีชนิดของพืชที่หลากหลาย ความหลากหลายในที่นี้แค่ส่วนหนึ่ง ความหลากหลายยังมีให้เห็นอีกมากมาย ทั้งที่มีอยู่แล้วและกำลังเพิ่มขึ้นมาใหม่ แต่ความหลากหลายสามารถมารวมกันเป็นหนึ่งได้อาจขึ้นกับพวกเราว่าเราจะนำความหลากหลายนั้นมารวมกันเป็นหนึ่งได้หรือไม่

                ความหลากหลายของฉันคือสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งเพราะสิ่งหลากหลายเหมือนกันแต่อาจมีไรเพิ่มขึ้นลดลงหรืออาจจะไม่เหมือนกันเลย แยกคนละชนิดเลยก็เป็นได้อาจจะเป็นเพราะความหลากหลายนี้ก็ได้ทำให้สังคมหรือโลกของเรามีสีสันมากขึ้น  และความหลากหลายในสังคมอาจมีแนวทางต่างของคนที่มีความคิดที่หลากหลายทำให้พวกเราอยู่กันในสังคมให้ได้โดยมีแนวทางต่างๆที่ช่วยพัฒนา  เริ่มจากบุคคลใกล้ๆตัวคือครอบครัวที่สำคัญในครอบครัวของพสกเราจะมีสมาชิกที่สำคัญ คือ พ่อ  แม่  และลูกๆ   ปู่  ย่า  ตา  ยาย  เมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัว  สมาชิกทุกคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติทั้งทำงานเลี้ยงดูครอบครัว คอยทำงานบ้านให้บ้านของเราสะอาจอยู่เสมอ คอยดูแลต้นไม้ใบไม้ในบ้านให้บ้านร่มเย็นอยู่เสมอ ขนาดหน้าที่ของคนในสมาชิกยังมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน เราต้องมีการตั้งรับที่ดีในครอบครัวของเรายังเจอไรที่มากมายหลายแบบซึ่งการไปอยู่ในสังคมที่ยังมากกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเจอและอีกแนวทางเราทำความดีโดยเริ่มจากตนเองทำความดีต่อตนเองถือได้ว่าเป็นการทำความดีที่ง่ายที่สุดแล้ว เราทุกคนสามารถทำดีต่อตนเองได้หลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการมีวินัยต่อตนเองในด้านการเรียนและการทำงาน  มีความขยันหมั่นเพียร  มานะบากบั่น  อดทนต่ออุปสรรคและความยากลำบาก  ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้วยสติสัมปชัญญะ  ทั้งยังจะต้องเป็นคนที่ดำรงตนสมควรแก่สถานะ  โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่ตกเป็นเหยื่อของลัทธิบริโภคนิยม  หรือใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อเกินจำเป็นตามกระแสนิยม  นอกจากนี้  คนดีจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่กระทำความผิดแม้เมื่อมีโอกาส  เช่น  ไม่พูดเท็จเพียงเพื่อเอาตัวรอด  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่า  ไม่ทุจริตในการสอบ  หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง  ถือเอาผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด  การทำความดีเหล่านี้   นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ดีงามของผู้กระทำแล้ว  ยังจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นที่รักใคร่ชื่นชมของบุคคลที่ได้พบเห็น  อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในชีวิต  นอกจากการทำดีต่อตนเองแล้ว  คนดียังจะต้องทำดีต่อครอบครัวอีกด้วย  โดยเริ่มตั้งแต่การประพฤติดีต่อสมาชิกทุก ๆ คนในครอบครัวทั้งทางกาย  วาจาและใจ  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณแก่ตน  เลี้ยงดูท่านเมื่อท่านเจ็บไข้หรือแก่ชรา  หมั่นไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนเมื่อมีโอกาส  เชื่อฟังคำสอนและน้อมรับคำแนะนำของท่านมาพิจารณาและปฏิบัติตามในกรณีที่เหมาะสม  ไม่แสดงกิริยาหรือวาจาก้าวร้าวเมื่อไม่เห็นด้วย  แต่จะชี้แจงความคิดเห็นของตนโดยใช้เหตุผล  ด้วยท่าทีอ่อนน้อม  นอกจากนี้  คนดีก็จะไม่ใช้ความมีอาวุโสของตนมาทำร้ายผู้ที่ด้อยกว่าในด้านวัยวุฒิ  เช่น  ไม่ลงโทษบุตรหลานด้วยวิธีที่รุนแรงจนเกินความเหมาะสม  ความเครียดหรือปัญหาใด ๆ อันเกิดจากหน้าที่การงาน  ก็ควรจะแยกออกจากชีวิตครอบครัว  นอกจากนี้  คนดีควรแสดงความรักความปรารถนาดีต่อสมาชิกทุก ๆ คน  ด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบอย่างสม่ำเสมอ  แบ่งเบาภาระต่าง ๆ ในบ้านตามกำลังความสามารถ  ในยามที่สมาชิกคนอื่นประสบปัญหา  ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คอยให้ความช่วยเหลือ     อย่างไรก็ตาม  ฉันคิดว่า  การทำดีต่อตนเองและครอบครัวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนดีได้  คนดีจะต้องปฏิบัติดีและเผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปยังชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของชุมชนโดยอาจสละกำลังทรัพย์ตามสถานภาพของตน  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในวันสำคัญทางศาสนา  หรือ  เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ หรือ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์  เช่น  การลักขโมย  หรือการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยรุ่น  และเมื่อมีโอกาส  คนดียังจะต้องช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับภัยภิบัติ  ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรืออันตรายจากสาเหตุอื่นใด  ให้พ้นจากความทุกข์ยาก  นอกจากนี้  คนดีจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่สังคม  ด้วยการประพฤติตนตามจารีตประเพณีอันดีงาม  ไม่หลงไปตามกระแสสังคมสมัยใหม่  ที่จะทำให้เกิดของปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย   

               สุดท้ายนี้ที่ฉันต้องการจะบอกคือมีอีกหลากหลายแนวทางที่ทำให้การอยู่ในสังคมของพวกเรา ไม่ใช่แค่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแล้วหรือการทำความดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น พวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พวกเราต้องอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้ง ยังมีอีกหลายแนวทางมากมายที่พวกเราจะสามารถปฏิบัติให้พวกเราอยู่กันอย่างสงบสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ซึ่งแนวทางความหลากหลายทั้งที่มีอยู่แล้วและกำลังเพิ่มขึ้นมาใหม่ แต่ความหลากหลายสามารถมารวมกันเป็นหนึ่งได้อาจขึ้นกับพวกเราว่าเราจะนำความหลากหลายนั้นมารวมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์