หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

           

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง Laughing

         มีความหลากหลายมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ความเชื่อ     สีผิว แต่ที่เห็นได้เด่นชัดคือความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา และการอยู่   ร่วกันในสังคม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เกิดความหลากหลายในด้านต่างๆอีกมากมาย

         การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่นการพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้่เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกัน หรืออาจจะคล้ายคลึงกันแต่ก็ในส่วนน้อยมาก จึงเกิดความแตกต่างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ความเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความในแต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ขัดแย้งของความเชื่อ ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยม  การแก้ไขและป้องก้นความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมคือการหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นต่ำ ถือว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่ร่วมสังคม บนโลกของเรายังมีความขัดเเย้งต่างๆอีกมากมาย ซึ่งล้วนมาจากความหลากหลายในเรื่องต่างๆ เเละอีกหนึ่งความขัดเเย้งที่เลวร้ายไม่ต่างกัน คือ การที่มนุย์เรามีความหลากหลายด้านชาติพันธ์ บางคนอาจจะไม่ชอบคนชาตินี้เลยส่งผลให้ เกิดการรังเกียจ การทะเราะกัน บางคนไม่ชอบเพียงเพราะเเค่เค้าสกปรก เเต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่าจริงๆเเล้วจิตใจข้างในเค้าเป็นคนดีมากเพียงใดผ่าพันธุ์ และศาสนา ย่อมมีวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย การกินอยู่ พิธีกรรม จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนๆก็ควรเคารพต่อเชื้อชาตินั้นๆเพราะว่าการอยู่ด้วยกันนั่นคือเราต้องยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะว่าเราได้คุยกันและได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันโดยเราจะเห็นข่าวในสังคมอยู่บ่อยๆว่าเกิดการทำสงคราม หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างแต่ละประเทศซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดใจเพราะว่าการทำสงครามเป็นกรทำลายประเทศ และเกิดกาสูญเสียเป็นอย่างมาก เช่น อาคา บ้านเรือน และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน ร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีหรือที่เรียกว่า ความสามัคคี ได้นั้น  กระทำซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายทำลายกัน มี  6 ประการนั่นคือเมตตากายกรรม หรือ ทำต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อน ต่อผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ ไม่ยึดในตัวตนมากเกินไปการแบ่งแยกพรรคพวกของตนเอง การไม่ปรองดองกันในสังคมสมัยใหม่ ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือ จะเป็นครอบครัวของเราเอง เพื่อนๆ คนที่เรารัก การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นก็เป็นสิ่งที่ดี ยิ่งเราอยู่ในยุคที่เราเข้าอาเซียนแล้ว การเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างชาติ การเข้าใจในศาสนาและความเชื่อของพวกขา ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้ในสังคม เพราะถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้น ยอมรับในความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกัน หากเรายอมรับซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่ามีความสุขโดยปราศจากการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน  และหากเป็นได้อย่างนั้นโลกนี้คงดูน่าอยู่และน่ามองขึ้นมากเพราะมนุษย์โลกทุกคนนั้นต่างยอมรับซึ่งความแตกต่างของกันและกัน  นอกจากความแตกต่างจะทำให้โลกนี้มีความขัดแย้งแล้วอีกปัจจัยหนึ่งนั้นก็คือ การไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน  เบียดเบียนผู้อื่น เอาแต่คตโกง ผู้คนเหล่านี้จะไม่เจริญไม่ว่าจะความต่างในเรื่องใดๆก็ย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าความสามัคคี ความพร้อมเพรียง และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราสามารถเริ่มต้นได้จากครอบครัวของเราดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันในยามทุกยากลำบาก ไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเขาคนนั้นจะคอยต่อว่า คอยใส่ร้ายเราก็ตาม ในด้านสังคม ต่างเผ่าพันธุ์ ต่างภาษา ต่างศาสนาหรือเชื่อชาติ ย่อมรวมเป็นหนึ่งได้ เพราะอย่างน้อยๆ เราก็คือมนุษยชาติ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในโลกใบกลมๆ เมื่อประสบภัยพิบัติหรือเหตุการณ์เลวร้ายเพียงใด ทุกคนทุกชาติย่อมต้องรวมกันเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน เพราะเราทุกคนบนโลกใบนี้คือพี่น้องกัน ถ้าเราหันทำร้ายกันเอง แล้วต่อไปใครจะช่วยเหลือโลกใบนี้ คนรุ่นหลังก็จะไม่มีที่ ดีๆ วัฒนธรรมดี ให้เห็นถ้าเราไม่ร่วมมือกัน ถ้าเราคิดเเบบนี้โลกของเราก็จะสงบสุขหน้าอยู่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นนอกจากจะให้โลกของเราสงบสุขขึ้นยังทำให้กิดการพัฒนาในด้านต่างๆได้อีกด้วย เช่นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ถ้าเราร่วมกันคิด สามัคคี อาจมีสิ่งดีๆต่างๆก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายบนโลกใบนี้ และคนรุ่นหลังของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์