"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

               สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายหลายอย่างไม่ว่าเป็น ปัญหาทางด้านเยาวชน ปัญหาทางด้านยาเสพติด และปัญหาอื่นอีก ๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้คนบางกลุ่มปัญหานั้นคือ 'ปัญหาความหลากหลายของเชื้อชาติ'ซึ่งเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหานี้ ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับความคิด ความอ่านของแต่ละคนว่าจะเข้าใจกันมากเพียงใด 

               ปัญหาทางด้านเชื้อชาติ คือ ปัญหาที่เกิดจากการแบ่งชนชั้น การเหยียดสีผิว การเหยียดศาสนา การที่ความคิดเห็นบางส่วนในเรื่องเชื้อชาติไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น

         ในประเทศอินเดียมีการแบ่งชนชั้นกันเป็น 5 วรรณะ ได้แก่
       1.วรรณะพราหมณ์ คือ นักบวช มีหน้าที่สอนไตรเภทและประกอบพิธีทางศาสนา
       2.วรรณะกษัตริย์   คือ พระเจ้าแผ่นดินหรือคณะผู้ปกครองแบบสามัคคีธรรม
       3.วรรณะแพศย์    คือ พ่อค้า เศรษฐีและเกษตรกร จะเป็นพวกแสวงหาทรัพย์สมบัติ
       4.วรรณะศูทร      คือ กรรมกร ลูกจ้าง
       5.จันฑาล          คือ วรรณะที่ต่ำที่สุดเกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกัน ซึ่งเป็นวรรณะที่ถูกรังเกียจและเหยียดหยาม

               ปัญหาทางด้านความหลากหลายของเชื้อชาติมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เพราะคนเรามักจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทั้งด้านการมีปากเสียงจนไปถึงการทำร้ายร่างกาย ถ้าหากคนเราหันมาพูดคุยปรับความเข้าใจ ปรับทัศนะคติกันมากขึ้นปัญหาเหล่านี้อาจจะลดลงได้ แต่ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะในยุคสมัยนี้ผู้คนมักจะยึดหลักความคิดของตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด ปัญหาทางด้านความหลากหลายของเชื้อชาติมีขึ้นในทุกประเทศ ทุกหนแห่งเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสพอสมควร ทั้ง ๆ ที่เราควรที่จะเข้าใจกันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทย ประเทศไทยของเราดีตรงที่มีอิสระเรื่องการนับถือศาสนา ซึ่งหลาย ๆ คนยอมรับศาสนาซึ่งกันและกัน ต่อให้ต่างศาสนากันแต่ก็ยังมีความเข้าใจกัน ยอมรับเรื่องศาสนาซึ่งกันและกัน และยังมีอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเชื้อชาตินั่นก็คือ 'การเหยียดสีผิว' ซึ่งปัญหาการเหยียดสีผิวเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในอเมริกาและแอฟริกา ปัญหานี้เกิดจากคนพื้นเมืองดั้งเดิมจะเป็นเจ้าของพื้นที่และได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่มาก่อน แต่การล่าอาณานิคมของคนผิวขาว ทำให้ชนพื้นเมืองดั้งเดิมต้องกลายเป็นพลเมือง ต้องยอมปฏิบัติตามและตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของคนผิวขาว ภายหลังเมื่อแอฟริกาใต้ได้รับเอกราชจากอังกฤษและฮอลแลนด์แล้ว ชาวแอฟริกาก็ยังต้องอยู่ภายใต้การปกครองของคนขาวในฐานะประเทศเอกราชในเครืออังกฤษ ด้วยเหตุที่คนขาวมีความรู้ความสามารถมากกว่าจึงใช้อำนาจที่มีมาข่มเหงคนผิวดำ นอกจากการเหยียดสีผิวแล้วก็ยังคงมีปัญหาที่ใหญ่มากอีกอย่างนั้นก็คือ 'ปัญหาทางการเมือง' ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาทางการเมืองในประเทศไทย ปัญหาการเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหาที่มีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ( น.ป.ช. ) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปัญหานี้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งภาพลักษณ์และจิตใจของคนในชาติเป็นอย่างมาก ปัญหานั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาก็ได้บานปลายมาอย่างมากแล้ว

ปัญหานี้สามารถบรรเทาได้โดยการมีศีลธรรมในใจไม่ว่าจะเป็น หลักสังควัตถุ 4 สาราณียธรรม 6 สัปปุริสธรรม 7

หลักสังควัตถุ 4 ได้แก่
1.ทาน คือ การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน
3.อัตถจริยา คือ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
4.สมานัตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย
คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

สาราณียธรรม 6 ได้แก่
1.กายกรรม คือ การกระทำทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา
2.วจีกรรม คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
3.มโนกรรมอัน คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง

สัปปุริสธรรม 7 ได้แก่
1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล
3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน
4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา
6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนดี
4.สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร
5.สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี
6.ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ถ้าหากเราปฏิบัตตนตามนี้ได้ชีวิตเราจะมีแต่ความสุข ปัญหาทางด้านเชื้อชาติจะหมดไปหากเราเข้าใจกัน ปรับทัศนคติต่อกันชาติเราจะมีแต่ความสุุขไปตราบนานเท่านั้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์