หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง นายกันตพัฒน์ โรหิตเสถียร

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม
ดังนั้นในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน
ผม<มนต์เอง>จึงคิดว่า ปัญหาการอยู่ร่วมกัน นั้นคือ
ปัญหาสังคมไทย
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2524 ได้ให้ความหมายของปัญหาสังคมว่า หมายถึง ภาวะใดๆ ในสังคมที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ และไม่พึงปรารถนา รู้สึกไม่สบายใจ และต้องการให้มีการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตในวงราชการ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ปัญหาสังคมเป็นผลมาจากกระบวนการทางสังคม รวมถึงการประเมินพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยมาตรฐานศีลธรรมในขณะนั้น
 จากคำจำกัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่กระทบคนส่วนใหญ่ในสังคมเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นปัญหาสังคม แต่หากเป็นปัญหาของตัวบุคคลเพียงคนเดียว เช่นพี่ทะเลาะกับน้อง เพราะน้องไม่ยอมทำการบ้าน ครูลงโทษนักเรียน เพราะทำผิดกฎของโรงเรียน จะไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม
สังคมไทยก็เป็นเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลกที่มีปัญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานทำให้เกิดปัญหาสังคมได้ ปัญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับและขอบเขตที่ต่างกัน เช่น ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น
   ยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีความรุนแรงและมีขอบเขตขนาดใด คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต้องพยายามหาทางควบคุม เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับคืนมา ในที่นี้จะหยิบยกปัญหาสังคมบางประการมากล่าวถึงและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพื่อเป็นตัวอย่าง
การศึกษากรณีปัญหาตัวอย่างดังนี้จะทำให้ผู้ร้องเรียนได้ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาสังคม เพื่อจะได้ร่วมกันหาหนทางป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก หรือหากเกิดขึ้นแล้วจะร่วมกันแก้ไขได้อย่างไร
 
เพราะฉะนั้นผมจะลองยกตัวอย่างปัญหา
การอยู่รวมกันทางสังคม
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่นการพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้่เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข
การเกิดความขัดเเย้งกันเเล้วส่วนใหญ่เกิดจาก
1.ไม่มัความรับผิดชอบ
2.ความไร้ระเบียบ
3.ไม่มีความซื่อสัตย์
4.ขาดความสามัคคี
5.ไม่มีการเสียสบะ
การไร้มารยาท
1.ไม่รู้จักการวางตัว
2ไม่รู้จักประมาณตน
3.การพูดจาไม่มีความเรียบร้อย
4.ไม่รู้จัควบคุมอารมณ์
เพราะฉะนนั้นการเเก้ปัญหาก็ง่ายมากเเค่ทำตรงกันข้ามเช่น

ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- มีความรับผิดชอบ
- มีระเบียบวินัย
- มีความซื่อสัตย์
- มีความสามัคคี
- มีความเสียสละ
มารยาทในสังคม
- รู้จักการวางตน
- รู้จักการประมาณตน
- รู้จักการพูดจา
- รู้จักการควบคุมอารมณ์
- ความมีน้ำใจไมตรี 
ลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
- สมาชิกในสังคมร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่อาศัยอยู่ 
- สมาชิกในสังคมประกอบอาชีพที่สุจริต
- สมาชิกในสังคมมีน้ำใจ รักใคร่สนิทสนมกัน
- สมาชิกในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม 

นั้นเองครับ เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าไม่ว่ายังไงอะนะครับถ้าเราอยู่ให้กรอบเเบบนี้ไม่คุยจะยังไงอะเขาไม่มาทำอะไรคุณหรอกครับ

เช้น นะครับ ถ้าหากว่า......................เดี่ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับบบบบบบบบบบ เป็นเหตุการณ์ๆนะครับ

1.เชื้อชาติ หากอยู่ดีๆ คูณเกิดหลงเข้าไปในกลุ่มชาวต่างชาติ เอาเเล้วครับ จะทำไงละทีนี้ ถ้าเป็นผมนะ ทำไรไม่ถูกเเล้วครับแต่ผมจะยึดหลักข้แปฎิบัติกับมารยาทครับ เเค่นี้คุณก็ไม่ต้องไปมีเรื่องกับชาวต่างชาติแล้ว !!!

2.ศาสนา คือผมเป็นคนพุทธ เเต่หากเราหลงไปในโบสต์ทำไงละทีนี้ปัญกาเกิดเเล้วครับ เราตวรจะรู้หลักในศาสนาอื่นๆบ้างนะครับอย่าไปทำผิดรู้จักการว่างตัว ง้อววววว แค่นี้คุณก็ใช่ชิวิตอยู่ในสังคมต่อได้อีกวันเเล้วครับ 555

3. ความเชื่อ ความเชื่อเเต่ละคนไม่เหมือนกันครับ อย่างพี่ตูนก็มีความเชื่อของวงเขานะครับ นั้นมันเพลงเเล้ว แฮร่ เราไม่ควรไปยุ่งกับความเชื่อกับคนอื่นมากนะครับ เพื่อเป็นการวางตัวที่ดีเเละเป็นมารยาทด้วย ไงละครับผ่านไปได้เเล้วปัญญาความเเตกต่าง เเต่นี้เป็นเพียงเเนวคิดเเละความเชื่อของผมนะครับ เหมือนที่

ผมเชื่อว่าคุณครูพิมพ์สิริเป็นคนดีเเละน่ารักมากนะครับ ถ้าหากครูพิมพ์ได้อ่านข้อความนี้ผมขอเกรด 4 เพื่อเป็นการอยู่รอดใน<หมวด>สังคมนะครับ55

 

ก็สุดท้ายนี้ผมก็มี 3 ข้อในการแก้ไขปัญาหาความเเตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ นะครับ 

ก็อย่างที่บอกครับผมก็ลองยกตัวอย่างให้ง่ายๆอันนี้ก็ เป็นข้อที่ควรรู้ไว้

 1. ศึกษาเรียนรู้ และยอมรับวัฒนธรรมของชนชาติอื่น    เพื่อทำความเข้าใจในความจำเป็นของประเทศนั้น ๆ 
2. จัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ    เพื่อให้เกิดการยอมรับระหว่างกัน 
3.การปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรม 

สุดท้ายนี้ครับ ทุกคนสามารถอยุ่ร่วมกันได้ครับ ถ้าคุณรู้จัก อะไร ต่างๆที่ผมกล่าวมาครับ ขอบคุณครับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์