หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่งCool

                          การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่นการพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้่เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกัน หรืออาจจะคล้ายคลึงกันแต่ก็ในส่วนน้อยมาก จึงเกิดความแตกต่างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ความเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความในแต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ขัดแย้งของความเชื่อ ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

                           วัฒนธรรมในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปของพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อเท่านั้น แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจสามารถกระทำการสร้างอำนาจหรือความชอบธรรมไดด้วย สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต้องการคนที่เชื่อว่า คนทุกคนสามารถคิด เชื่อ และปฏิบัติแตกต่างกันได้ ในขณะเดียวกันการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างจะช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้น ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ เช่น การมีแรงงานข้ามชาติก็จะทำให้เราได้พัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น การยอมรับว่าในสังคมเรามีเพศมากกว่าสองเพศก็จะทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้น การยอมรับว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มีลูกมีครอบครัวใหม่ได้ โดยปัญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมตัวของกลุ่มที่มาจากหลายวิถีชีวิต บางครั้งเกิดเป็นความขัดแย้งในรูปแบบที่แสดงออกโดยตรง เช่น การวิวาท ดังปรากฏในมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งในอดีต รวมถึงการกีดกันผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้าม เมื่อกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันนั้นจะมีวิธีการใดที่จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดสมานฉันท์แม้จะเป็นสังคมในระดับเล็กบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้น เช่น วรรณะจัณฑาลในอินเดีย เอทาหรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน แต่ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นต่ำ ถือว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่ร่วมสังคมกับสมาชิกส่วนใหญ่ จนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมนั้น เป็นผู้ที่ปราศจากศักดิ์ศรี ไม่มีอำนาจ และไม่มีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมคนอื่น ปัจจุบันทั้งประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายยกเลิกวรรณะจัณฑาลและบูราคูแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันอยู่ความแตกต่างภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนี้ ถือเป็นรูปแบบความแตกต่างทางชาติพันธุ์รูปแบบหนึ่งการมีน้ำใจ มีมิตรภาพที่ดี ไทยได้ขึ้นชื่อจากต่างชาติว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม ผู้คนต่างมีไมตรีน้ำใจให้แก่กัน แน่นอนว่าต่างชาติที่เข้ามาย่อมต้องการที่อยากจะผูกมิตรกับเรา การที่เราช่วยเหลือเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่าลืมว่าคนต่างชาตินั้นพูดภาษาไทยไม่ได้แต่เรานั้นโชคดีได้เรียนหลายภาษา ถึงแม้เราจะพูดภาษานั้นไม่คล่องแต่หากเราลองเดินเข้าไปพุดคุยให้ความช่วยเหลือกับเขา นั้นถือว่าเป็นการผูกไมตรีอย่างหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและลดความขัดแย้งได้ระดับหนึ่งอีกด้วย การเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างชาติ การเข้าใจในศาสนาและความเชื่อของพวกขา ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจและการอนู่ร่วมกันได้ในสังคม ถือว่าเป็นการลดอคติต่อกันและกันและสามารถผูกไมตรีได้ดีอย่างหนึ่ง

แนวคิดในการอยู่ร่วมกัน

                          ผมคิดว่าการอยู่ร่วมกันแต่ต่างชาติพันธ์ุเราควรยอมรักฟังข้อคิดเห็นของกันและกันเพราะว่าทุกคนนั้นต่างมาจากต่างภูมิประเทศภูมิภาคและความเป็นอยู่นั้นต่างกันอย่างมากเราจึกควรที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าในประเทศนี้นั้นเขาปฏิบัติกันอย่างไรในประเทศนี้นั้นเขามีข้อห้ามอะไรและเราควรที่จะรู้ว่าถ้าเราทำอย่างงี้มันผิดวัฒนธรรมของเขาหรือป่าวเพราะฉนั้นแล้วเราก็ควรต้องเคารพประเพณีวัฒนธรรมของกันและกันไม่ใช่ว่าไปเหยียดหยามว่าเขาทำอย่างงี้ไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยพวกเขาเป็นคนบ้าหรออย่งเช่นถ้าเราเป็นคนไทยเราก็จะมีประเพณีลอยกระทง ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วเราไม่มีประเพณีอย่างนี้แล้วเราไปขำหรือไปล้อเรียนเขา การกระทำเช่นนี้ถือว่าไม่เคารพประเพณีของกันและกันและการกระทำเช่นนี้ อาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นถึงขั้นต้องฆ่าฟันกันเลยทีเดียวเพราะฉนั้นแล้วเราก็ควรจะเคารพซึ่งกันและกันและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเรานั้นควรจะยอมรับฟังข้อคิดเห็นของคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอไปเพราะในบางที่เราอาจจะทำสิ่งไหนผิดต่อเขา ถึงเราทำผิดไปแล้วเราก็ควรขอโทษนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีเพราะว่า ถ้าเราทำอะไรผิดต่อกันแล้วเราไม่รู้จักขอโทษก็จะทำให้เขานั้นยิ่งโกรธแค้นเรามากยิ่งขึ้นและอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยก็ได้เพราะฉนั้นเราควรจะกล่าวคำขอโทษกันถ้าเราทำผิดต่อกัน เพราะเวลาเรากล่าวขอโทษกันอาจจะทำให้เขานั้นรู้สึกดีและทำให้เขาใจเย็นลงจนถึงยกโทษให้เราเลยก็ได้ เพราะฉนั้นการขอโทษไช่สิ่งเลวร้ายเราควรขอโทษกะนเพราะอีกฝ่ายเขาพร้อมจะให้อภัยเสมอ เราจึงไม่ควรแบ่งแยกคนรวยและคนจนแต่มองว่าทุกคนเป็นสมาชิกของคนในสังคมทุกคนควรได้รับปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้เพราะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันดังนั้นเราไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เราควร เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพราะจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย อาจเรียกสิ่งนี้ว่า ศีล หรือ วินัยบางความเห็นสามารถพูดคุยในเวลาไม่นาน บางความเห็นจำเป็นต้องพูดคุยกันหลายเดือน เมื่อเราฟังความเห็น และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยน เมื่อมีการตัดสินใจเกิดขึ้นคนที่มีความคิดเห็นต่างออกไปย่อมมีความสุข

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อยู่รวมกัน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์