หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

             

 

                  สวัสดีค่ะ :) ดิฉันในถานะเด็กไทยที่เห็นถึงความขัดแย้งของคนในชาติหลายๆเรื่องซึ่งได้มีมานานแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยของเรานั้นได้เกิดความสงบและสามัคคี ในสังคมไทยเรานั้นทั้งปัจจุบันและอดีตและอนาคตก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับชาติบ้านเมืองในปัจจุบันทำให้บ้านเมืองเรานั้นไม่เป็นความสุขหรือชาติที่ดีจริงๆสักที ดิฉันคิดว่าเราควรมีการแก้ไข้ปัญหานั้นเป็นช่วยให้เกิดความสงบสุขขึ้นมา  โดยสาเหตุทั่วๆไปนั่นเกิดจากการคิดไม่เหมือนกัน ความคิดแตกต่าง จนทำให้เกิดการทะเลาวิวาทยังที่เห็นมานั้นในประเทศเกิดการทะเลาะวิวาทในเรื่องแบ่งแยกแบ่งฝ่ายด้วยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากความคิดไม่เหมือนกัน ความคิดที่แตกแยกกันออกไปจนทำให้ต้องเกิดการแบ่งแยกแบ่งฝ่ายกันเองจนมาถึงทุกวันนี้ ประเทศของเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสมัคคีกันหรือยังหรืออยู่ร่วมๆกันไปบนพื้นแผ่นดินเดียวกันปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจวามขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง สำหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามแก้ปัญหา ซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวเราจึงต้องปรับตัวเปลี่ยนเเปลงให้เข้าได้กับเพื่อนต่างชาติ

         วัฒนธรรมจึงมีรูปแบบของตนเองและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกาลเวลา องค์ประกอบของวัฒนธรรม องค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของคนแต่ละกลุ่ม ให้มีความแตกต่างกัน ได้แก่ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา เชื้อชาติ   บริเวณวัฒนธรรม   หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม อย่างเห็นได้ชัด การแบ่งบริเวณวัฒนธรรมมีหลายรูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมโลกตะวันตกและโลกตะวันออก เช่น       โลกตะวันตกนิยมนับถือความคิดของบุคคลเป็นหลัก ส่วนโลกตะวันออกยึดถือสังคมมากกว่าความคิดของบุคคล การแบ่งบริเวณวัฒนธรรมตามประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศจีนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทย การแบ่งบริเวณวัฒนธรรมในท้องถิ่น    ในแต่ละประเทศยังมีลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยมีวัฒนธรรมในแต่ละภาคแตกต่างกัน การพิจารณาความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  ศาสนา เป็นหลักคำสอนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ แต่ความแตกต่างกันในการนับถือศาสนาเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันได้ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศได้เสมอ ความเชื่อ สังคมหนึ่งมีความเชื่อที่แแตกต่างกันไป เช่น ชาวยิวเชื่อว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่พระเจ้าประทานให้ชาวยิว แต่ชาวอาหรับไม่เชื่อเช่นนั้น จึงทำให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ภาวะการทำสงครามกัน ค่านิยม ค่านิยมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ต่อกันมา วัฒนธรรมแตกต่างกันค่านิยมย่อมแตกต่างกัน เช่น สังคมตะวันตกไม่เคร่งครัดในความสัมพันธ์ ระหว่างชายและหญิง ส่วนโลกตะวันออกมีการเคร่งครัดในเรื่องนี้ การแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ศึกษาเรียนรู้ และยอมรับวัฒนธรรมของชนชาติอื่น เพื่อทำความเข้าใจในความจำเป็นของประเทศนั้น ๆ  จัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ    เพื่อให้เกิดการยอมรับระหว่างกัน การปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรม ความแตกต่างในสังคมเกิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดความหลากหลายเพื่อให้เรียนรู้ความต่าง การเรียนรู้ความแตกต่างอย่างเข้าใจจะทำให้เรามีสังคมที่น่าอยู่และไม่เกิดความขัดแย้งกัน เพราะมีการปรับทัศนคติเข้าหากันแล้ว ดังตัวอย่างเช่นในด้านศาสนา ในสังคมของเรานั้นมีผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม แต่ทว่าศาสนาดังกล่าวนี้มีพิธีกรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน มีพิธีกรรม และการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ทำให้เราต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้ล่วงเกินต่อศาสนานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยกันทั้งสิ้น เพราะการทำความดีจะส่งผลให้มีแต่สิ่งดีๆ ความเป็นสิริมงคล และมีความสุขในการดำเนินชีวิต การละเว้นความชั่ว เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ในทุกศาสนานั้นล้วนมีความเชื่อ การไม่ลบหลู่ความเชื่อในศาสนาต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะทุกศาสนาย่อมมีธรรมเนียมการปฏิบัติ เราควรให้เกียรติความแตกต่างขงศาสนานั้นๆ ไม่ควรลบหลู่หรือละเมิดในทางอื่นๆเด็ดขาด  สมาชิกในสังคมจะต้่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่นการพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้่เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข บุคคล ผู้เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่ายากดีมีจน จะอยู่โดยลำพังแต่ผู้เดียวไม่ได้ จำต้องมีการคบหาสมาคมอยู่ร่วมกับผู้อื่น คนที่จะคบหาสมาคมอยู่ร่วมกันนั้น มีความแตกต่างกันออกไป คือเป็นคนชั่วก็มี เป็นคนดีก็มี การคบหาสมาคมนั้นย่อมมีผลแตกต่างกัน ถ้าคบหาสมาคมกับคนชั่ว ก็มีผลให้ได้รับความทุกข์ ถ้าคบคนดีก็มีผลให้ได้รับสุขเหมือนกัน

          หากเราอยากให้ประเทศชาติไทยนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราต้อง

    เรานั้นก็ควรที่จะมีความกลมเกลียวต่อกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ  ความสมานฉันท์  เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์