" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง " 

                   ทุกคน ทุกชาติ ล้วนมีความหลากหลายหลาย ความหลากหลายนี้มีหลายอย่าง เช่น ความหลากหลายในเชื้อชาติ  หรือภาษาวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ (race) คือ ลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เชื้อชาติ (racial group) มักแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพิ่มออสตราลอยด์ (Australoid) โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกด้วย การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลักษณะทางชีวภาพนี้ มีความสำคัญในสังคมที่สมาชิกในสังคมมาจากบรรพบุรุษที่ต่างกัน และมีสีผิว และรูปพรรณสัณฐาน ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ความแตกต่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำ ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่มีลักษณะทางชีวภาพต่างกันและประวัติความเป็นมาตลอดจน บทบาทในสังคมต่างกัน ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ แต่ในบางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มีความหมายเท่าใดนัก แม้แต่เชื้อชาติยังมีความแตกต่างแต่ความแตกต่างเรานี้อาจโยงมาเชื่อมกันความขัดแย้งหลายๆเรื่อง เพราะความแตกต่างของเชื้อชาติ แตกต่างด้านสีผิด เส้นผมตา ทำให้เกิดการแบ่งเชื้อชาติ  ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ด้วยความที่เคยเป็นอาณานิคมและท่าเรือนานาชาติ ทำให้ฮ่องกงมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานและหลากหลายจนกลายเป็นนครที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร แต่ถ้าเดินไปตามท้องถนนคุณจะได้ยินทั้งภาษาในแถบยุโรปและภาษาในแถบเอเชียปนกันภาษาจีน ประชากรราว 88 เปอร์เซ็นต์ในฮ่องกงจะพูดภาษาจีนกวางตุ้งที่จัดว่าเป็นภาษาถิ่นของชนกลุ่มน้อยในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ภาษาจีนท้องถิ่นอื่นๆ อย่างภาษาฮักกา ภาษาไท่ซานและภาษาแต้จิ๋วก็ยังมีคนใช้อยู่ในปัจจุบันเหมือนภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษาทางการ ที่ใช้แพร่หลายมากขึ้นนับตั้งแต่รวมเป็นส่วนหนึ่งของจีนใน 1997ภาษาอังกฤษนับตั้งแต่ก่อตั้งฮ่องกงเป็นท่าเรืออาณานิคมไปจนถึงยุคแห่งศูนย์กลางการผลิต จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติ ประชากรในฮ่องกงก็มองการณ์ไกลมาโดยตลอด และผลลัพธ์ก็คือผู้คนใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในส่วนราชการ ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ป้ายประกาศขนส่งสาธารณะและสัญลักษณ์ทั้งหมดรวมไปถึงเมนูส่วนใหญ่จะใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในฐานะนักท่องเที่ยวคุณอาจเจอปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษบ้าง แต่คนขับแท็กซี่ คนขายของ พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จริงๆ แล้ว ผู้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะพ่นภาษาอังกฤษสำเนียงจีนกันทั้งนั้น วัฒนธรรมหลากหลายการใช้ภาษาทางการและภาษาถิ่นได้สะดวกถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับวัฒนธรรมในฮ่องกงอย่างมาก ฮ่องกงนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีโบสถ์คริสต์หลากหลายนิกายอยู่ร่วมกับศาลเจ้าจีน ตลอดจนวัดในศาสนาพุทธ วัดลัทธิเต๋า วัดซิกข์ สุเหร่าและโบสถ์ยิว ยิ่งไปกว่านั้นวัฒนธรรมเก่าแก่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานประเพณีและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน  ฮ่องกงเป็นเมืองที่คุณจะได้เห็นผู้สูงอายุเล่นหมากรุกจีนบนแท็บเล็ต เป็นเมืองที่ฉลองคริสต์มาสยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเทศกาลตรุษจีนและเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้าล้ำนำสมัยที่ออกแบบตามคำแนะนำของปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ย เพราะมีความหลากหลายด้านภาษาความขัดแย้งในภาษาตนเองก็เกิดทำไมถึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักด้วย แล้วทำไมไม่ใช้ภาษาไทย เพราะเช่นนี้อาจให้ก่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมา ศาสนาและความเชื่อศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ หลักธรรมคำสอน พิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อนั้น และความเชื่อ และวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ศาสนามีบุคลากรทางศาสนาเป็นผู้สั่งสอนหลักธรรม ประกอบพิธีกรรม และเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศาสนาในสังคมไทยมีหลายศาสนา คือ พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาของชาวจีน และศาสนาของชาวเขา บางครั้งเรียกว่า ความเชื่อของชาวจีน และความเชื่อของชาวเขา เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีโครงสร้างสถาบันทางศาสนาอย่างเด่นชัด มีขนาดเล็ก และกระจัดกระจายไปตามกลุ่มคนในที่ต่างๆ โดยไม่มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบเหมือนศาสนาอื่นๆ ศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อศรัทธาในหลักธรรมคำสอน ซึ่งให้คำอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไป อธิบายอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อธิบายสาเหตุของปัญหาต่างๆ ทำให้เกิดความสงบ และความหวังในชีวิต พิธีกรรมคือ การแสดงออกถึงความเชื่อเหล่านี้ ตั้งแต่คนเกิดมา จนถึงตาย มีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมตามฤดูกาล ตามเทศกาล หรือวันสำคัญที่ศาสดา และประเพณีได้กำหนด และกระทำสืบต่อกันมา พิธีกรรมเหล่านี้ นอกจากจะให้ความหมายเกี่ยวกับชีวิตแล้ว ยังเป็นการกระชับความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ด้วยกัน และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทำให้หลักธรรมคำสอน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของศาสนา ได้รับการเคารพนับถือ และปฏิบัติตาม ความเชื่อในศาสนาแสดงออกในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้นับถือศาสนานั้นๆ ซึ่งมีกฎหรือบัญญัติ ที่เรียกชื่อต่างๆ กันเป็นแนวทาง อย่างเช่น พุทธศาสนามีศีล ๕ และหลักศีลธรรม จริยธรรม หลายประการตามในพระไตรปิฎก ศาสนาคริสต์มีบัญญัติ ๑๐ ประการ และบทบัญญัติอื่นๆ ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิล ศาสนาอิสลามมีหลักเกณฑ์อย่างละเอียด ในการดำเนินชีวิต ในทุกด้าน เหล่านี้เป็นต้น ความแตกต่างความหลากหลายล้วนมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความเชื่อทางศาสนา นี่คือสิ่งที่เกิดความขัดแย้งกันมากที่สุดเพราะ ต่างบอกว่าศาสนาฉันดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยได้เกิดความขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะเรื่องเชื่อชาติ แต่ทุกอย่างกำหนดไว้แบบนี้แล้วเราควรยอมรับกับการเป็นอยุ่ของมันไม่ควรขัดแย้ง ในการสร้างสันติสุขร่วมกันเราควรปฏิบัติตามวิธีประชาจารีตของเราไม่ควรก้าวก่ายเรื่องต่างๆเชื่อ การเยียดสีผิวของคนชาติหนึ่ง เราควรจะพูดจาดีดี เชื่อให้หลักคำสอน ศาสนาทุกศาสนาล้วนดีทุกๆศาสนาและทุกศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์