หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

               ความขัดแย้งเป็นความที่เกิดจากคนสองคนขึ้นไปโดยมีความเห็นไม่ตรงกันและไม่สามาถรที่จะคลี่คลายสถานะการณ์นั้นๆได้โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างมามายตัวอย่างเช่น ประเด็นทางการเมือง การศึกษา หรือข้อตกเถียงกันในที่ประชุม โดยความขัดแย็งนั้นเกิดขึ้นง่ายมากโดยเกิดจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ โมโห และรวมถึงเป๋าหมาย ค่านิยม ทัศนคติ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นกันโดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากการใช้ทักษะการสื่อสารกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งซึ่งทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงอาจเป็นเพราะทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีพอหรือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากเหตุการณ์ต่างๆและไม่ยอมที่จะฟังเหตุผลซึ่งกันและกันจึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่อาจจะแก้ไขได้แล้วก็ได้ การนำข่าวสารส่งไปยังที่หมายโดยการพูดหรือการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ถ่ายทอดออกมาจนเกิดความสำเร็จของความสัมพันธ์ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนหรือในชุมชนหรือแม้แต่ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศชาติให้บรรเทาลงได้ โดยกระบวนการสื่อสารมีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการของการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้ส่งข่าวสาร สื่อที่ใช้ส่งข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร ถ้าผู้ส่งสารสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ก็จะทำสารนั้นมีคุณภาพและสามารถรับสารได้อย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนให้เกิดความขัดแย้ง 

               โดยผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งนั้นก็มีมากมายมหาศาลความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเปิดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือขึ้นอยู่กับความเชื่อแนวคิดของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพราะเขาอาจจะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีก็ได้โดยอาจเกิดจากความรุนแรง บางคนอาจมองความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาอาจมองว่าความขัดแย้งนั้นอาจจะนำมาซึ่งข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นเอง บางกลุ่มในปัจจุบันอาจมองความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยจะมองในแง้เดียวกับคนที่มองความขัดแย้งเป็นเรื่องดีเพราะจะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมให้มีมีความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเปลี่ยนจากความขัดแย้งให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อสังคมให้มากที่สุด

ในกรณีที่่พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือขั้นเสียชีวิตโดยอาจมีผลเกิดกับครอบครัวของผู้เสียหายและอาจเกิดความเสียหายกับสังคมในบริเวณนั้นหรือทำให้บุคคลอื่นอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้นๆซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆที่ความขัดแย้งในเหตุการณ์นั้น จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจจะแผ่ขยายวงกว้างจากกลุ่มคนเล็กหรือระดับสังคมกลายเป็นความขัดแย้งของคนกลุ่มใหญ่หรือความขัดแย้งในระดับประเทศชาติ ตัวอย่างเช่นความขัดแย้งที่เกี่ยวศาสนาในปัจจุบันในประเทศไทยคือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งความขัดแย้งของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยงแปลงรูปแบบการปกครองจากเทศาภิบาลกลายเป็นแบบสุขาภิบาลแทนซึ่งตอนนั้นทางภาคใต้มีการปกครองแบบสุลตาลอยู่ทำให้มีความขัดแย้งมาถึงจนปัจจุบันและต่อมาก็เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้คนในพื้นที่มีปัญหากันและกลายมาเป็นความขัดแย้งมาจนถงปัจจุบัน

              โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการสร้างสันติสุขหรือลดความขัดแย้งให้เกิดน้อยลงและบรรเทามากที่สุดเพื่อทำให้คนในประเทศได้เกิดความไว้ว่างใจและสะบายใจในการที่ว่าความรุนแรงก็จะลดน้อยลงหรือถ้าความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นหรือสามารถทำให้ความขัดแย้งหมดลงได้ก็จะทำให้คนในประเทศมีความสุขมากขึ้นโดยแนวทางก็จะมีด้วยกันหลายแบบตัวอย่างเช่น ให้คำแนะนำแก่วัยรุ่นที่มีปัญหาหรือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเขาหรือหาบุคลากรที่มีประสบการณ์มาบอกกล่าวให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นหลังได้มีแนวทางที่ดีหรือมีความคิดจะไม่ก็ให้ความขัดขึ้นในอนาคตโดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของวัยรุ่นที่ขาดหายมาช่วยแก้ปัญหาหรือแนะแนวทางในการปัญหาเพื่อให้วัยรุ่นในตอนนี้ได้ใช่แก้ปัญหาในภายภาคหน้า หรือครู อาจารย์ และผู้ปกครองต้องเข้าใจปัญหาที่วัยรุ่นประสบพบเจอด้วยและแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นและหาแนวทางแก้ไข เช่น การแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดเชิงบวก การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยการจัดค่ายเยาวชนหรือค่ายต่างๆที่สามารถทำให้เยาวชนหรือวัยรุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันและแสดงทัศนคติที่ดีในการเข้าค่าย หรือวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรงก็ควรที่จะอบรบโดยสามารถใช้หลักธรรมเพื่อช่วยระงับอารมณ์ได้โดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อใช่หักธรรมคำสอนทางศาสนาที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้วัยรุ่นนั้นมีสติ มีสมาธิ มีคุณธรรมในใจและสามรถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวีตของตนเองและไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในอนาคตหรือใจโครงการบรรพชาอุปสมบชบวชเป็นเณรเพื่อใช้การฝึกวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานหรือฝึกอานาปานสติ เป็นต้น หรือจัดให้มีโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในระหว่างโรงเรียนโดยการให้โรงเรียนที่มีความขัดแย้งกันอยู่หรือที่เรียกกันติดปากว่าเป็นโรงเรียนคู่อริกันโดยส่งตัวแทนของแต่โรงเรียนมาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันเพื่อที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันอีกต่อไปและยังสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่จะสามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปได้ และทักษะการสื่อสารเพื่อลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งควรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารคือการเป็นผู้ส่งข่าวสารที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ส่งและรับข่าวสารได้ดี มีทักษะพูดที่ดีเช่น พูดด้วยระดับน้ำเสียงที่เหมาะสม ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป ชัดถ้อยชัดคำ พูดตรงประเด็น ขณะพูดควรหันหน้าให้ผู้ฟัง เป็นต้น

 

 

      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์