หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

        หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

        ความหลากหลายบนโลกนี้มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายด้านชีวภาพ กายภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช และยังมีสปีชี่ที่หลายหลากอีก ทางด้านสังคมก็จะมีความหลากหลายของประชากร กลุ่มคน ความหลากหลายเพศ ความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ระบบการปกครอง ความหลายของอาหารของชาติต่างๆ ความหลากหลายของความคิด นิสัย ความหลากหลายกับการแต่งการ ซึ่งแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้นๆ ปลุกฝังให้คนในประเทศเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต เช่น คนไทยทำนา เพราะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตร ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดและน้อยมาก จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อทดแทนการทำการเกษตร เป็นการหารายได้เข้าประเทศ เมื่อประเทศไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ คนในประเทศจึงขยันขันเข็งทำงานและมีการแข่งขันสูงเพื่อให้สามารถอยู่รอด ฉะนั้นความหลากหลายเหล่านี้จึงทำให้คนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจกลายเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ประเทศนั้นๆ และในประเทศยังมีความหลากหลายของเชื้อชาติ เพราะกว่าที่จะได้เป็นประเทศในปัจจุบันก็ได้มีการอพยพ หรือการรวมตัว การสู้รบเพื่อแย่งเมืองต่างๆ และในที่สุดจึงสามารถรวมเป็นประเทศได้ ความหลากหลายเหล่านี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของศาสนา ซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่มากในหลักธรรมคำสอน แต่ทุกศาสนาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสอนเราให้เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม อบรมจิตใจให้มีความสงบ และมีที่พึ่งของจิตใจ ฉะนั้นเวลาอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆก็ควรเรียนรู้ว่าศาสนาอื่นสอนอะไรบ้าง แต่ไม่ควรหลบหลู่ ดูถูกศาสนาอื่น ความหลากหลายทางภาษา แต่ละประเทศก็จะมีภาษาที่แตกต่างกัน อาจทำให้เข้าใจในการสื่อสารได้ยาก แต่ทุกๆคนสามารถแสดงออกทางภาษากายสื่อสารเข้าใจตรงกันได้ ความหมายของตัวเลขแต่ละภาษาอาจมีวิธีการเขียนการอ่านตัวเลขไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามหลักการบอกลบคูณหาร หลักคณิตศาสตร์ก็ใช้เหมือนกันทั้งโลก ความแตกต่างด้านสีผิว คนบนโลกนี้มีทั้งผิวขาว ผิวเหลือง ผิวดำ ซึ่งคนผิวดำมักถูกมองว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าชนชาติอื่นๆ คนผิวขาวปกครองผิวดำ ทำให้เกิดความคิดผิดๆมาถึงปัจจุบันนี้ แต่จริงๆแล้วทุกคนทุกคนชาติ ก็เป็นคนเหมือนกันมีศักดิ์ศรี มีความเป็นมนุษย์มีความสามรถเท่สเทียมกันฉะนั้นจึงไม่ควรเหยียดสีผิว ในปี พ.ศ. 2559นี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีความหลากหลายกันมากยากแก่การรวมตัวกันได้ แต่ทุกประเทศก็สามารถรวมกันได้เพราะมีความสามัคคีและมีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างแค่ไหนก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ต้องช่วยกันแก้ไขก็จะสามารถผ่านไปด้วยดี คนเรามีครอบครัวที่ต่างกัน มีการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่าง ทำให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน เรายังต้องเจอคนอีกมากมาย เราตึงควรปรับตัวอยู่เสมอ ไม่ตามเขามากหรือตามใจตัวเองมากเกินไป เรียนรู้ข้อดีข้อเสียต่างๆและทำมาปฎิบัติก็จะช่วยลดความแตกต่างนี้ได้ ก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และไม่ดูด้อยไปกว่าผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และสร้างความแข็งแกร่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศ ได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ได้ภาษา วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความโด่ดเด่นต่างกัน มีดีต่างกัน เราก็เรียนรู้ละรับมาอย่างพอดี สังคมและโลกก็จะมีแต่สิ่งดีงามสงบสุขและสันติ ไม่เกิดการขัดแย้งกันขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี ไม่เกิดการเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น จนเกิดการรวมกันเป็นหนึ่งได้ วัฒนธรรมในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปของพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อเท่านั้น แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพลังรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ วัฒนธรรมคือสิ่งที่ช่วยในการเผยแพร่อุดมการณ์ความคิดได้เป็นอย่างดี แต่ในสมัยที่ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจลดความสำคัญลง สิ่งที่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดคือการลดความสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติลง และเปิดรับวัฒนธรรมกลุ่มย่อยต่างๆ จนเกิดการยอมรับความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาจจะมีความแตกต่างกันได้  แต่ไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมอันไหนดีกว่าอันไหนแย่กว่าได้  แต่ในความหมายของวัฒนธรรมที่รู้หรือยอมรับกันในระดับหนึ่ง กับวัฒนธรรมที่มีอยู่หลายๆระดับและหลากหลายสัมพันธภาพ ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหมายลึกถึงการใช้ทรัพยากรที่ต่างกันมนุษย์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน และมีทางเลือกตลอดเวลา  ฉะนั้นสังคมใดที่ขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาจจะไม่สามารถที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้ แล้วจะต้องล่มสลายไปในที่สุด หรือไม่ก็จะต้องไปเลือกซึ่งไม่เหมาะกับสังคมตนเองมาใช้ แต่อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงการมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามใจตนเอง จนส่งผลให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างขาดความสมดุล  แต่หมายถึงการยอมรับและอยุ่ร่วมกันบนพื้นที่แห่งความหลากหลายทางความคิดและการดำรงชีวิต  ดังนั้นการสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเป็นการสร้างฐานรากที่สำคัญของมิตรภาพและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชาติ  ในโลกที่มีการติดต่อสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว  จะต้องเสริมความเข้าใจระหว่างกันด้านความคิด วิถีชีวิต และค่านิยมที่ยังหลากหลายมากในโลกปัจจุบัน การยอมรับความต่างทางศาสนา การยอมรับความเชื่อหรือการปฏิบัติของศาสนาอื่นที่แตกต่างไปจากศาสนาของตนเองได้ การยอมรับศาสนาในประเทศที่มีศาสนาประจำชาติ รัฐบาลอนุญาตการปฏิบัติสักการะของศาสนาหรือความเชื่อที่แตกต่างไปจากศาสนาประจำชาติ และไม่เบียดเบียนผู้ถือศาสนาอื่นเหล่านั้น  การยอมรับความต่างทางศาสนาคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้ถือปฏิบัติศาสนาที่ต่างออกไปจากศาสนาประจำชาติ ซึ่งแตกต่างจากเสรีภาพทางศาสนา ซึ่งถือว่าทุกศาสนามีความเท่าเทียมกัน ความขัดแย้งที่เกิดจากการรับข้อแตกต่างของศาสนาไม่ได้ เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารคริสเตียนในจักรวรรดิโรมัน เป็นต้น ในประวัติศาสตร์การยอมรับความต่างทางศาสนาเป็นประเด็นที่มักจะสร้างข้อขัดแย้งภายในศาสนาเอง และ ระหว่างศาสนาต่างๆ ปัญหามิได้เพียงอยู่ที่การอนุญาตหรือไม่อนุญาตศาสนาที่ต่างออกไป แต่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่ยอมรับให้ผู้อยู่ในการปกครองนับถือที่ต่างออกไปได้ด้วย ในยุคกลางการยอมรับผู้ถือศาสนายูดายเป็นหัวข้อที่สร้างความขัดแย้งโดยทั่วไปในคริสต์ศาสนจักร ในปัจจุบันประเด็นสำคัญคือการยอมรับผู้ถือศาสนาคริสต์ในประเทศอิสลาม ฉะนั้นการยอมรับในความหลากหลายต่างๆจะทำให้เกิดสันติสุขและเกิดประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้ง ลดการทำสงคราม ได้อย่างมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์