หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ความขัดแย้งในวัยรุ่น

               

                ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมาก เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งในวัยรุ่น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาหาทางแก้ไข โดยจะเริ่มจากสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหาทั้งแบบไม่ใช้ความรุนแรงและแบบสร้างสรรค์ ดังนี้  ความขัดแย้งภายในตัววัยรุ่นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของวัยรุ่นเอง  เป็นความขัดแย้งที่วัยรุ่นมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายบางอย่าง จึงได้สร้าง แรงขับ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น  แต่เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า  อุปสรรค  มาขัดขวางหรือกั้นกลางไว้ระหว่างแรงขับและเป้าหมายนั้น ซึ่งมีผลต่อจิตใจของวัยรุ่นอย่างรุนแรง  ทำให้เกิดความคับข้องใจ  ทำให้วัยรุ่นสร้างกลไกในการป้องกันตัวขึ้น  เช่น   พฤติกรรมความก้าวร้าว  พฤติกรรมการถอนตัว    สภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง  คือสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดกระทำขึ้นมาทำให้เกิดความคับข้องใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการขัดแย้ง  เช่น ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด  จึงทำให้วัยรุ่นมีความอึดอัด ต้องการอิสระจากสิ่งต่างๆ เป็นทุนอยู่แล้วเมื่อถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้อื่นตั้งไว้ เช่น พ่อแม่ หรือครูอาจารย์ ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับสิ่งนั้น โดยการพยายามออกนอกกฎเกณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การหลบหนี และการประชดประชัน นอกจากนี้วัยรุ่นยังขัดแย้งเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยเฉพาะการได้รับข้อยกเว้นสำหรับบางกลุ่มที่ไม่ต้องปฏิบัติตามบทบาท หรือปฏิบัติไม่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก็เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้

  การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงต้องเริ่มที่ตัวบุคคลและครอบครัว ดังนี้

1. เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้เป็นคนใจเย็น มีเหตุผล ฝึกสมาธิ                                    

2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อย่ายึดตนเองเป็นใหญ่

3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

4. อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ เท่าที่จะสามารถทำได้

5. ไม่ตัดสินปัญหาโดยการใช้กำลัง และหลีกเลี่ยงเมื่อถูกผู้อื่นใช้กำลัง

6. ไม่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมทางอินเทอร์เนตมากเกินไป โดยเฉพาะการสนทนาทางอินเทอร์เนต หรือการแชต (chat) ซึ่งจะนำไปสู่การถูกหลอกลวงไปทำรุนแรงทางเพศได้ง่าย

 

วิธืแก้ไขปัญหา

       1. คุยกันต่อหน้าเมื่อคุณมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่น ควรพูดคุยกันต่อหน้า ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดกันได้เป็นอย่างดี ไม่ควรใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือพูดผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากยิ่งขึ้น

       2. เจรจาในที่ส่วนตัว  การเจรจาข้อพิพาทในสถานที่เปิด อาจมีตัวแปรอื่นๆยั่วยุให้เกิดข้อขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทางที่ดีควรหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัว ที่คู่กรณีสามารถพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่

       3. ปลดปล่อยอารมณ์  เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องที่ขัดแย้งอย่างเต็มที่ แต่ต้องเป็นไปด้วยความสงบ และหากฝ่ายหนึ่งไม่อยากพูด ขอให้เขียนจุดสำคัญๆ 2-3 เรื่อง เพื่อให้อีกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจความรู้สึกนั้น

       4. รู้จักประนีประนอมจำไว้ว่า หากคุณต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆก็ตาม อย่ายึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ ควรมีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดของผู้อื่น และยอมรับว่า บางครั้งคุณอาจต้องล้มเลิกแผนการหรือความต้องการเดิมที่วางไว้ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการขจัดความขัดแย้งโดยสันติ

        5. มีเป้าหมายร่วมกัน การให้คู่พิพาทร่วมกันทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างได้ผล โดยเฉพาะในที่ทำงาน ซึ่งเมื่อต่างคนต่างทำตามวิธีของตัวเอง อาจเกิดข้อขัดแย้งและในที่สุดก็ไปไม่ถึงจุดหมาย

        6. เขาคิดถูก ก็ต้องยอมรับ  ระหว่างการเจรจา หากคุณเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งบางเรื่องของคู่กรณีที่มีเหตุผลดี คุณต้องรู้จักยอมรับ ไม่ต้องอายหรือกลัวเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีแต่ประการใด

        7. เครียดนัก ก็พักก่อน  หากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีมากเกินกว่าจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลละก็ ขอให้หาเวลานอก แล้วออกจากสถานการณ์ที่ตึงเครียด และเมื่อจิตใจสงบลง ค่อยกลับมาเจรจากันใหม่ในภายหลัง

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์