หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ความขัดแย้งในครอบครัว

ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่นเดียวกับฝนตก  แดดออก  เมื่อมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ความขัดแย่งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้  เพราะคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดและการอบรมเลี้ยงดู  ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณเตือนภัยถึงรอยร้าวของสัมพันธภาพภายในครอบครัว  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการแสดงออกของความรู้สึกขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เป็นประสบการณ์ด้านบวก  เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความรัก  ความเป็นมิตรที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น  ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ  พร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่ได้เกิดขึ้นแล้วปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกัน (Parental Conflict Problems) หมายถึง ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพ่อกับแม่ มีขอบเขตตั้งแต่การโต้เถียงกันด้วยคำสบประมาท การทะเลาะเบาะแว้ง ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์อันเกิดจากพฤติกรรมการข่มขู่ ก้าวร้าว และทารุณระหว่างพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ความหมายดังกล่าวไม่ได้รวมถึงความเสียหายข้างเคียงที่บ่อนทำลายเด็กซึ่งได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายทั้งต่อร่างกายและจิตใจ แม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันได้ แต่อย่างน้อยที่สุด พ่อแม่ก็สามารถช่วยควบคุมและลดผลกระทบที่ลูกอาจได้รับจากความไม่ลงรอยกันของผู้ปกครองด้วยการหลีกเลี่ยงการแสดงออกซึ่งความขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยต่อหน้าลูก อย่างไรก็ตาม การช่วยให้ลูกปรับตัวในสังคมได้ดี ไม่ใช่การสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูก แต่เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์ และการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของครอบครัว ดังนั้น พ่อแม่ควรแสดงให้เด็กเห็นว่าการขัดแย้งระหว่างบุคคลไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องมีขอบเขต โดยทุกครั้งที่ทะเลาะกัน พ่อแม่ควรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกคือคนสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ ผู้ปกครองสามารถทะเลาะกันได้เป็นเรื่องปกติ แต่หากทะเลาะกันรุนแรงเกินไป หรือบ่อยเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นในบ้าน ผู้ปกครองสามารถทำผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ใช่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือหากจะโกรธกัน ก็ไม่ควรให้ทิฐินั้นมากระทบความมั่นคงของครอบครัว ทั้งนี้ เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากใครอื่น หากแต่เกิดจาก “พ่อแม่” ดังนั้นถ้าพ่อและแม่รักและหวังดีกับลูกจริง พ่อแม่ต้องปรับปรุงตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยตระหนักเสมอว่าทุกคำพูดหรือการกระทำที่พ่อแม่แสดงต่อกันต่อหน้าลูก ก็คือการแสดงต่อลูกเช่นกัน อีกทั้งการดึงลูกเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาด้วย ย่อมไม่ต่างจากการทำร้ายลูกทางตรงแต่อย่างใดเด็กแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ เช่น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ก้าวร้าว ชอบใช้กำลัง เกเร หรือมั่วสุมกับเพื่อน เด็กมีระดับความเครียดสูง เด็กที่เป็นทุกข์จากปัญหาความขัดแย้งของผู้ปกครองมักมีฮอร์โมนความเครียด (Stress hormone) ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็ก เช่น เด็กที่มีความเครียดจะมีข้อจำกัดในการรับมือกับปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน อีกทั้งเด็กอาจพบปัญหาความยากลำบากในการประสบความสำเร็จตามขั้นพัฒนาการ (Developmental task) เช่น ประสบปัญหาในการพัฒนาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตนเองใน (Identity) ช่วงวัยรุ่น เป็นต้น เด็กรู้สึกไม่มั่นคงหรือปลอดภัยแม้จะอยู่ในบ้านของตัวเอง อันเกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้ปกครอง หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เด็กไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ความรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยก็อาจทำ

วิธีแก้ปัญหาในครอบครัว

การใช้เหตุผลต่อกัน ในการดำรงชีวิตร่วมกันมักจะมีเหตุทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ จึงควรหาต้นเหตุของปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและรอบคอบเป็นพื้นฐานเพื่อหาความเข้าใจกัน

การรู้จักประนีประนอม เมื่อบุคคลที่มีคามแตกต่างกัน ทั้งด้านวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแต่ต้องอาศัยเข้ามาอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดความคิดและปฏิบัติที่แตกต่าง ดังนั้นบุคลภายในครอบครัวควรต้องหาจุดกึ่งกลางในการปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การให้ความรักต่อกัน ปัญหาครอบครัวมักเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัว ดังนั้นหากบุคลใช้ความรักที่ต่อกันก็จะสามารถยุติปัญหาต่างได้

การทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ การทำหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย หรือการทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในรอบครัวได้ดี สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

เนื่องจากค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการ

 - เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ

 - ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง

 - การทำงานของภรรยานอกบ้าน

 - การมีอาชีพที่ต่างกันไปของสมาชิกในครอบครัว

 - ความผิดหวังในตัวภรรยาหรือสามี

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์