หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

 

      เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีป ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตัวออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางการเมืองแล้วหมู่เกาะอันดามันจะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคนี้ คือ บรูไน,กัมพูชา,ติมอร์ตะวันออก,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,พม่า,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,ไทย,เวียดนาม

      เรื่องศาสนา กลุ่มประเทศเหล่านี้มีการนับถือศาสนาหลัก ๆ อยู่ 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และ อิสลาม โดยมาประเทศต่าง ๆ ที่นับถือศาสนา แบ่งได้ดังต่อไปนี้ คือ ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคนี้นั้น จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก ประเทศเหล่านั้นคือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พม่า สิงคโปร์นั้นก็เป็นประเทศนับถือศาสนาพุทธ ส่วนทางด้านคาบสมุทรมลายู และ หมู่เกาะอินโดนีเซีย นั้น จะนับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ บรูไน ส่วนประเทศฟิลิปปินส์นั้น นับถือศาสนาคริสต์ ประเทศติมอร์ตะวันออกนั้นก็นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเหมือนกัน จะสามารถจำแนกได้ดังนี้ บรูไน: อิสลาม (67%) พุทธมหายาน (13%) คริสต์ (10%) ภูตผี และอื่นๆ (10% กัมพูชา: พุทธหินยาน (93%) ภูตผี และอื่นๆ (7%)   ติมอร์ตะวันออก: คริสต์ (95%) อินโดนีเซีย: อิสลาม (81%) คริสต์ พุทธ ฮินดู และอื่นๆ ลาว: พุทธหินยาน (60%) Animism และอื่น (40%)        มาเลเซีย: อิสลาม (61%) พุทธมหายาน (20%) คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ พม่า: พุทธหินยาน (89%) อิสลาม (4%) คริสต์ (4%) ฮินดู (1%) และ ภูตผีฟิลิปปินส์: คริสต์ (92%) อิสลาม (5%) พุทธ และอื่นๆ (3%)  สิงคโปร์: ศาสนาตามประเทศจีน (พุทธมหายาน เต๋า และ ขงจื๊อ) (51%) อิสลาม (15%) คริสต์ (14%) ฮินดู (4%) อื่นๆ (16%)  ไทย: พุทธหินยาน (95%) อิสลาม (3%) ฮินดู คริสต์ และ ฮินดู     เวียดนาม: พุทธมหายาน (50%) ขงจื๊อ และ คริสต์ (50%) เนื่องจากการเข้ามารวมกันเป็นภูมิภาคดังนั้นย่อมเกิดปัญหาขึ้นมาได้ เช่น เรื่องของการนับถือศาสนาที่แต่ละประเทศต่างมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทั้งทางด้านภาษาความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้คนในศาสนานั้น ๆ เคารพกราบไหว้ ดังนั้น เรื่องความแตกต่างทางศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในภูมิภาคนี้ได้ และไม่เพียงแต่เรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงเรื่องของการเมือง สังคม อีกด้วย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็สามารถเกิดความแตกต่างที่ทำไห้เกิดความขัดแย้งกันได้ดังเช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เกิดความขัดแย้งทางศาสนาที่มีความเลื่อมล้ำกันควรทำการศึกษาทำความเข้าใจกับกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆที่มีอยู่อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆให้ลึกซึงเสียก่อนก่อนที่จัดทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้นไปละเมิดหรือขัดกับหลักต้องห้ามของศาสนาต่างๆที่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับถือแตกต่างกันไปนั้นเองยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ในกรณีของสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยนั้นก็ คือ วัฒนธรรมการบริโภคระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมก็ไม่เหมือนกัน คือ ชาวไทยมุสลิมจะไม่บริโภคเนื้อหมูแม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ประกอบอาหารเกี่ยวกับเนื้อหมู ชาวไทยมุสลิมก็จะไม่บริโภคอาหารนั้น แต่ในทางกลับกันชาวไทยพุทธบริโภคเนื้อหมูเป็นอาหารหลัก ดังนั้นถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างกันขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่อาหารมื้อกลางวันที่เป็นข้าวกล่องแจกให้ผู้ที่มาแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมกลับเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อหมูทั้งหมด ดังนั้นถ้าชาวไทยมุสลิมรู้ว่าอาหารที่พวกเขารับประทานเขาไปนั้นเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อหมูทั้งหมดก็จะทำให้ชาวไทยมุสลิมรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะรู้ทั้งรู้แล้วว่าชาวไทยมุสลิมไม่บริโภคเนื้อก็ยังทำอาหารที่ใช้เนื้อหมูเป็นส่วนแระกอบอีก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากเพราะศาสนาอิสลามไม่บริโภคเนื้อหมู เป็นต้น

     ดังนั้นกรณีเรื่องวัฒนธรรมของการกินอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ถ้าไม่มองให้ละเอียดลึกซึ้งอาจจะส่งผลกระทบถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียและประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นั้นเอง

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์