หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

          ความหลายหลายในเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และด้านอื่นๆในประเทศไทย อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทำให้เกิดขัดแย้งและในกรณีร้ายแรงนั้น อาจทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงตามมาได้ แต่ถ้าหากเราทุกคนหาวิธีแก้ไขแล้วนั้นก็จะทำให้ความขัดแย้งที่ซึ่งเกิดจากความแตกต่าง ความหลากหลายเหล่า จบลงไปได้ด้วยดี

          ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ เช่น นักศึกษาต่างสถาบันยกพวกตีกัน ไปจนถึง ความขัดแย้งของเหล่านักการเมืองต่างๆ ความขัดแย้งคือความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความคิดเห็นหรือความเข้าใจว่าเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตนเองนั้นถูกขัดขวางสกัดกั้นหรือไม่ลงรอยกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร สังคมหรือระดับประเทศในเกือบทุกหนทุกแห่งได้ใช้สันติวิธีเข้าช่วยคลี่คลายความขัดแย้งมากกว่าการใช้ความรุนแรง เพราะการใช้ความรุนแรงก็เหมือนกับเรากำลังล่อเลี้ยงความโกรธ ความเกลียดความทุกข์ร้อนของทุกฝ่าย สะสมเป็นพลังดันที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงโต้ตอบในที่สุด เราทุกคนต้องเข้าใจถึงความแตกต่างนั้นๆในสังคมไทย เพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคมและเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ทางด้านเชื้อชาติ ทุกๆคนเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่ที่แต่ละคนจะทำความเข้าใจต่อคนอื่นที่แตกต่างกับตัวเราไหม การดูถูกเรื่องเชื้อชาติของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ยังพบอยู่ในสังคมไทย และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะทุกคนเกิดมาไม่สามารถเลือกเกิดได้ จงภูมิใจในชาติกำเนิดของตนและเข้าใจผู้อื่น ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน ถ้าหากเป็นคนดีแล้วนั้น ก็จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลัง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทางด้านศาสนาภายในประเทศไทย ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาต่างกัน นับถือศาสนาไหนก็ล้วนแต่สอนให้ทุกๆคนเป็นคนดี แม้จะมีวิธีการสอนที่แตกต่าง แต่ก็มีจุดประสงค์หลักเดียวกัน ฉะนั้นทุกคนควรจะเคารพซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกันไม่ว่าจะศาสนาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทางด้านความเชื่อและความคิดนั้น ฉันเชื่อว่าทุกๆคนมีความเชื่อและความคิดที่แตกต่างกัน ไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะคิดเหมือนกันกับเราในทุกๆอย่าง เพราะต่างคน ต่างจิตใจ ต่างสมอง ต่างความคิด ถ้าหากเราคิดเหมือนกันในเรื่องหนึ่งแล้ว เรื่องต่อๆไปเราอาจจะคิดไม่ตรงกันก็ได้ ไม่มีใครรู้เรื่องของอนาคต แต่ถ้าหากเรารับฟังความเชื่อ ความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น จะทำให้เรามีทัศนคติหรือโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชื่อความคิดเห็นแตกต่างนั้น ได้มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลเหล่านั้น เราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น เราไม่ต้องนำความเชื่อหรือความคิดเหล่านั้นมาใช้ก็ได้ แต่ให้คิดตาม เชื่อตาม อย่างมีสติและมีเหตุผลจะทำให้ทุกคนในสังคมมีความเข้าใจต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างทางเพศและรสนิยมนั้นเป็นความแตกต่างที่ทุกคนควรให้การยอมรับ เพราะจากที่กล่าวไปข้างต้นต่างคน ต่างจิตใจ ต่างสมอง ต่างความคิด เพียงแค่คนทุกคนเป็นคนดีของสังคมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ในสังคมไทยนั้นยังมีการดูถูก เหยียดหยามกัน มีการแบ่งชนชั้นคนรวย คนจนทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในสังคมตามกฏหมาย แต่การที่คนรวยกว่า ดูถูก เหยียดหยามคนจนกว่านั้น เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้น ทุกคนในประเทศไทยนี้มีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมกันทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าเราทุกคนมีความคิดว่า ทุกๆคนเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างมีความเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะทำให้ประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มที่น่าอยู่อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวเหนียวแน่นกันในสังคมนั้น ทุกๆคนในสังต้องมีความรักต่อกัน มีความเมตตาต่อกัน มีความกรุณาต่อกัน ช่วยเหลือกันหากลำบาก สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนในสังคมไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกกัน การพูดก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะชี้ว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือไม่ หากเราพูดจาสนทนากันอย่างไม่เคารพ พูดจาร้ายๆ ให้ร้าย พูดจาไม่น่าฟัง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นเกิดโทสะอารมณ์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าหากไม่พูดจาไม่ดี พูดคุยด้วยวาจาที่สุภาพ พูดอย่างเกรงใจอ่อนน้อมแล้วนั้น จะทำให้น่าฟังมากขึ้น การสร้างความความรักความสามัคคีนั้นให้คิดก่อนว่า เราอาจมีความเห็นแตกต่างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ แต่เราต้องไม่แตกแยก รับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนไทยควรใช้สันติวิธี โดยตระหนักว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่ศัตรูของเรา มองหาจุดร่วมเป็นความสมัครสมานสามัคคีซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ควรมีสติและปัญญาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงต่างๆ ด้วยเหตุผล ควรยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม คนไทยควรทำหน้าที่มากกว่ารักษาสิทธิ เช่น เราเป็นเด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ควรตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุด เป็นต้น ควรพูดจานุ่มนวลด้วยความสมานสามัคคี เป็นไมตรีอันดียิ่ง ควรที่จะมาร่วมระดมความคิด หันมาผูกมิตรกันด้วยคุณธรรม อย่าให้ความโกรธ ความริษยามาทำลายคนไทยด้วยกันเอง ลด ละ เลิก อคติหรือความลำเอียงทางความคิด ไม่ต้องเลือกอยู่ฝ่ายไหน เพราะทำให้เราสูญเสียศักยภาพในการที่จะใช้ปัญญาอย่างเป็นกลาง การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกัน ควรเริ่มต้นจากความเข้าใจ ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน หยุด ทิฐิมานะของตนเอง และหยุดความคิดของตนเองว่าถูกต้องเหนือใคร ความเคียดแค้นชิงชังด้วยเรื่องไร้สาระในพวกเดียวกันเอง การนินทาว่าร้ายในเรื่องที่ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่ ในพวกเดียวกันเอง มีความอิจฉาริษยาการกระทำเพื่อส่วนรวมในพวกเดียวกัน  การที่ใส่ใจกับคำกล่าวร้ายของฝ่ายตรงข้ามที่สร้างให้เกิดความบาดหมางในพวกเดียวกันเอง คำพูดที่สร้างปัญหาให้เกิดประเด็นถกเถียงที่ไม่มีข้อยุติในพวกเดียวกันเอง การสร้างบทบาทเพื่อการแข่งขันชิงดีชิงเด่นในพวกเดียวกันเอง การนำคนเลวเข้าเป็นสมัครพรรคพวก เพื่อสร้างอำนาจอิทธิพล เพื่อข่มเหงพวกเดียวกันเอง การหาผลประโยชน์เข้าตนเอง โดยใช้ชื่อเสียงของพวกเดียวกันเป็นเครื่องมือ การทรยศหักหลังในพวกเดียวกันเป็นอันขาด สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่ไม่ดี ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นควรที่จะลด ละ เลิก หยุดกระทำในสิ่งต่างๆนี้

          ความสามัคคีรักใครกลมเกลียวที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะทำให้ประเทศไทยของเรา " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง " และประเทศไทยจะมีความสงบสุข ทุกๆคนในประเทศจะมีความสุขอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์