ความหลากหลายในด้านต่างๆ

ความหลากหลายทางด้านต่างๆ

        ภายในสังคมเรานั้นจะมีความหลากในด้านต่างๆมากมากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติในสังคมนั้นมีการแบ่งชนชั้นต่างๆถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการแบ่งชนชั้นอย่างเป็นทางการก็ตามแต่มนุษย์เราบ้างคนก็แบ่งกันเองโดยฐานะซื้งสังคมบางส่วนก็มีบ้างและในสมัยนี้ก็ยังมีคนที่ไม่มองทางด้านฐานะก็มีจริงๆแล้วความขัดแย้งของคนในสังคมก็มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตดังนั้นความขัดอย้งนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมเราตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้โดยความขัดแย้งนั้นมีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้สังคมเกิดความแตกแยกแล้วแต่สถานการณ์หรือยุคกาลเวลาในขนะตอนนั้นการเกิดแบบนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในสังคมเราๆมากยิ่งขึ้นความหลากหลายทางด้านสังคมยังมีอีกมากมายยกตัวอย่าง เช่น ความขัดแย้งทางศาสนาคือการไม่ลงลอยกัน การไม่ถูกกัน ความคิดไม่ตรงกัน ความพยายามอยากเป็นเจ้าของและความเป็นคนต่างมุมมอง ประเทศต่างๆ ในโลกจะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไป ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดจากการกระทบกระทั่งกันขึ้นซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากซึ่งเกิดมาจากความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ โดยผู้ที่นับถือศาสนาอื่นคิดว่าพวกตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเกิดความขัดแย้งขึ้น โดยเหตุการณ์ความขัดแย้งทางศาสนาที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในประเทศเลบานอน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดียวกับปากีสถาน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับฮินดูในศรีลังกา ปัญหาความขัดแย้งในประเทศอิรักระหว่างนิการยสุนนี่กับชีอะห์ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ                                                                

ในสังคมเรานั้นไม่ได้มีแค่ความขัดแย้งทางด้านสังคมเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความขัดแย้งในด้านอื่นๆอีกเช่นความขัดแย้งทางด้านค่านิยมและความเชื่อในแต่ล่ะบุคคลซื้งทุกๆคนจะมีความเชื่อส่วนตัวมาตั่งแต่กำเนิดอยู่แล้ว ในสังคมไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ปรากฏความขัดแย้งในความเชื่อและค่านิยมในชีวิตประจำวันอย่างดาษดื่น บางครั้งก็ส่งผลต่อการกระทำที่อาจจะมีการมองคนบางกลุ่มด้วยความไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วย ความขัดแย้งที่เห็นในชีวิตประจำวันก็มีหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฎของเหตุและผล ผู้ใดทำกรรมใดก็จะส่งผลเช่นนั้น แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการอ้างถึงบุพกรรมในอดีตชาติซึ่งส่งผลต่อความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจ อำนาจการเมืองและสถานะทางสังคม โดยบางคนอาจจะมองว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมนั้นมาจากระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมที่ไม่ยุติธรรม การอ้างกฎแห่งกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความชอบธรรมให้กับระบบที่ล้าหลัง ขณะเดียวกันภายใต้ระบบที่ล้าหลัง การทำกรรมดีกับไม่ได้ผลประโยชน์ในทางดี การปรากฏว่ามีคนจำนวนมากที่เป็นคนไม่ดีแต่ได้รับประโยชน์จากระบบ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงทั้งๆ ที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงกินสารพัด ผลที่ตามมาคือความขัดแย้งระหว่างกฎแห่งกรรมที่เป็นหลักการกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรม จนยากที่จะอ้างกฎดังกล่าวให้คนเชื่อได้เนื่องจากการแก้ข้อสงสัยมักจะลงเอยด้วยการบอกให้รอเวลาที่กรรมจะตามมาทัน ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ความขัดแย้งระหว่างคำสอนและปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมจำเป็นต้องมีคำอธิบายอย่างมีเหตุมีผล มิฉะนั้นจะเกิดความสับสนและขาดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างความเชื่อเรื่องความเสมอภาคซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กับการที่ต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำ วางตัวให้เหมาะสมเนื่องจากบุญวาสนาต่างกัน และโดยส่วนลึกๆ ความแตกต่างระหว่างนาครและชนบท ระหว่างชุมชนเมืองและบ้าน ยังไม่สามารถนำไปสู่ความเสมอภาคที่เป็นจริง รวมทั้งความเชื่อเรื่องความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่อยากมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเองทำให้สังคมนั้นมีความยุติธรรมและจะได้ไม่ต้องมีการเอารัดเอาเปลืยบกันขึ้นในสังคมเรา

ความขัดแย้งอีกหลายอย่างที่เป็นความขัดแย้งระดับใหญ่ก็คือความขัดแย้งทางด้านการเมืองไทยนั้นเองคือความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งที่มีมาตั้งนานแล้วแต่ภานในปัจจุบันเราก็ยังมีความขัดแย้งนี้อยู่ปัญหาของการเมืองไทยในปัจจุบันนั้นมีจุดเริ่มมาจากกิเลสของนักการเมืองเพียงไม่กี่คนและรวมไปถึงประชาชนที่มีการแบ่งฝั่งแบ่ลฝ่ายกันเิกดขึ้นประชาชนทั้งสองกลุ่มต้องออกมาแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองคนละขั้วการแตกแยกกันเป็นฝักฝ่ายของประชาชนตามความเห็นที่ต่างกันไปตามขั้วการเมือง ทำให้ประเทศอ่อนแอ ขาดความน่าเชื่อถือจากนานาประเทศ

เราจึงต้องมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเราที่มีความขัดแย้งต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในสังคมและสังคมก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อนและทำให้คนในสังคมเิกดความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้งในสังคมเรานั้นเองการแก้ปัญหารความขัดแย้งมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลียงปัญหาหรือบุคคลที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งและทำตัววางเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ่นเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และไม่ทำการเหยีอดหยามคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามแต่และรับฟังความเฆ็นของผู้อื่นก่อนแล้วค่อยมาพิจารนาที่หลังจะทำให้สังคมมีความน่าอยู่และสงบสุขมากยิ่งขึ้นไปและสร้าความความสันติสุขและความอบอุ่นใจให้กันคนในสังคมอีกด้วย

                                                                                          

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์