หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง โดย นางสาว แพรวพลอย รักษาพล ม.5/8 เลขที่ 12

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ความหลากหลายบนโลกนี้มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายด้านชีวภาพ กายภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช และยังมีสปีชี่ที่หลายหลากอีก ทางด้านสังคมก็จะมีความหลากหลายของประชากร กลุ่มคน ความหลากหลายเพศ ความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ระบบการปกครอง ความหลายของอาหารของชาติต่างๆ ความหลากหลายของความคิด นิสัย ความหลากหลายกับการแต่งการ ซึ่งแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้นๆ ปลุกฝังให้คนในประเทศเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต เช่น คนไทยทำนา เพราะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตร ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดและน้อยมาก จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อทดแทนการทำการเกษตร เป็นการหารายได้เข้าประเทศ เมื่อประเทศไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ คนในประเทศจึงขยันขันเข็งทำงานการสร้างสังคมสมานฉันท์ จำเป็นต้องอยู่บนเงื่อนไขของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีหรือการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสำคัญ โดยถือว่าสันติวิธีเป็นทางเลือกหลักเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง และยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม เพื่อปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยรัฐหรือกลุ่มคนผู้ก่อความรุนแรง ต่างเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เชื่อว่า ต่างฝ่ายต่างมีความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรง เป็นวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้ความรุนแรง แม้จะเป็นมาตรการในการจัดการปัญหาที่ดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว แต่การใช้ความรุนแรงจัดการปัญหากลับจะทำให้สังคมมองไม่เห็นทางเลือกทางการเมืองอื่นๆ และที่สำคัญ ยังอาจทำให้ความขัดแย้งยิ่งขยายวงกว้างและนำไปสู่การเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงหนักขึ้น ในอนาคตวันข้างหน้าความเจริญต้องมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมของมนุษย์ แน่นอนว่าความคิดและจิตใจของมนุษย์ ต้องมีลดน้อยลงตามความเจริญที่มากขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ควรจะคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าควรทำสิ่งใด ไม่เบียดเบียน ดูถูก เหยียดยามซึ่งกันและกัน และไม่พูดคุยเรื่องศาสนาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร เพราะทุกคนย่อมมีความเชื่อยึดมั่นต่อศาสนาของตนด้วยกันทั้งนั้นเพียงเรายึดมั่นและปฏิบัติตนในถูกหลักคำสอนในศาสนาที่ตนเองเคารพ ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือนร้อน ก็จะช่วยลดความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในสังคม เพียงเท่านี้สังคมของเราก็จะน่าอยู่ ผู้คนไม่ทะเลาะเบาะแวงกัน พูดคุยกันด้วยสันติ คนในสังคมมีความสุข ความสามัคคีกัน และนำพาสังคมและประเทศไปสู่ความก้าวหน้าในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราจะลดความขัดแย้งได้โดยการฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ชนชาติ ศาสนาเดียวกับเรา เราก็ควรให้เกียรติเขา ไม่ควรแบ่งแยกชนชั้น ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และอาจนำไปสู่ปัญญาหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนั้นได้เกิดการแบ่งวรรณะทางสีผิว ทำให้ต่างคนต่างไม่พอใจและเกิดปัญาในที่สุดความขัดแย้งระหว่างศาสนา ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศอินเดีย เป็นความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมจนแยกเป็นประเทศปากีสถาน ความ เข่้าใจกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน สามัคคีกัน  และมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้ความหลาย หลายไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลายทางด้านพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สีผิว ชนชาติ และความเชื่อ ไม่เป็นปัญหาต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมความกลัวของประชาชนในสังคมที่มีต่อกลุ่มเหล่านี้ ความขัดแย้งในสังคมไทย ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และปัญหาในสังคมต่างๆตามมามกมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัวและปัญหายาเสพติดความขัดแย้งในสังคมมีสาเหตุและมีลักษณะอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีข้อสังเกตว่า สังคมทุกสังคมย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้งดังกล่าวยังสามารถหาข้อยุติได้ในกรอบของกลไกที่มีอยู่สังคมนั้นก็สามารถดำเนินต่อไป หรือตราบเท่าที่ปัญหาความขัดแย้งอยู่ในสัดส่วนที่ไม่แผ่กระจายไปทั่วทั้งสังคมจนหาวิธีการหรือกลไกเพื่อยุติความขัดแย้งไม่ได้สังคมนั้นก็สามารถดำเนินต่อไป โดยในภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้นยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งถึงจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะถูกจำกัดลง โดยมีทางออกอยู่สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย หรือมิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้กำลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ ผู้ชนะก็จะสร้างระเบียบการเมืองขึ้นมาใหม่ และถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน หรือ 3 ส่วน แนวทางการปรองดอง)วิธีการนี้เป็นการให้ความร่วมมือ  แต่ไม่ยืนยันแน่วแน่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งตั้งกฎเกณฑ์ตามที่ต้องการ สงบเงียบความแตกต่าง เพื่อรักษาความเป็นพวกเดียวกันอย่างเหนียวแน่น ทำตนเสมือนไม่มีความขัดแย้งซึ่งจะสร้างให้ผลจากการใช้วิธีการนี้ในการแก้ไขความขัดแย้งได้ผลในลักษณะ ไม่มีใครได้รับการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในโลกนี้มีหลายเชื้อชาติ หลายเพศ หลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ บางสังคมก็เกิดข้อเปรียบเทียบต่างๆมากมายอาจจะเช่น การแบ่งแยกสีผิว เช่นเมื่อสังคมสมัยก่อนคนขาวก็ไม่ยอมรับคนดให้คนดำเป็นทาสได้เท่านั้นนี่ก็เป็นจุดเล็กๆที่เกิดข้อเปรียบเทียบของความหลากหลาย แต่ทุกวันนี้ในปัจจุบันก็ไม่มีการดูถูกกันแล้วเพราะสังคมของเรายอมรับกันได้ในหลายๆสังคม ฉันก็เคยได้ยินเรื่องความหลากหลายมากมายแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่และจากที่ได้มาทำเรียงความนี้ฉันก็ได้ศึกษาความหลากหลายของมนุษย์บนโลกนี้ ที่เห็นกันทุกวันนี้ก็จะมีความหลายหลายของภาษาแต่ทุกคนก็พยายามจะศึกษาภาษของกันและกัน เช่น คนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษก็พยายามศึกษาภาษาของคนไทยถึงมันจะผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าทุกคนแบ่งบันกันและกันก็จะทำให้รับภาษาอื่นมามากขึ้น และ ที่เห็นในสังความไทยบ่อยที่สุดคือการคึกคะนองของวัยรุ่น เพราะอาจะเป้นเพราะต่างพ่อต่างแม่ ต่างสถาบัน มาเจอกันไม่ถูกคอกันก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องที่เราต้องรีบปลูกฝั่งให้สังคมเรามากๆเพราะมันจะเป็นภาพลักษณืที่ไม่ดีของตัวบุคคลเองหรืแสังคมของเรา เราอาจจะมองว่ามันดี มันเท่ห์ แต่คนอื่นไม่ได้คิดแบบเรา เพราะต่างคนต่างมีความหลากหลายทางความคิด เพราะงั้นเราควคจะรวมความหลอกหลายนั้นให้เป้นหนึ่งเดียวและรักใคร่สามัคคีกันและกันเพื่อหลายๆสิ่งและหลายๆอย่างจะดีขึ้นตามมา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์