หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่นการพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้่เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข บุคคล ผู้เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่ายากดีมีจน จะอยู่โดยลำพังแต่ผู้เดียวไม่ได้ จำต้องมีการคบหาสมาคมอยู่ร่วมกับผู้อื่น คนที่จะคบหาสมาคมอยู่ร่วมกันนั้น มีความแตกต่างกันออกไป คือเป็นคนชั่วก็มี เป็นคนดีก็มี การคบหาสมาคมนั้นย่อมมีผลแตกต่างกัน ถ้าคบหาสมาคมกับคนชั่ว ก็มีผลให้ได้รับความทุกข์ ถ้าคบคนดีก็มีผลให้ได้รับสุขเหมือนกัน ความทุกข์ความสุขจะเกิดมีขึ้นได้ เพราะการคบหาสมาคมอยู่ร่วมกันนั่นเองเป็นเหตุ การอยู่ร่วมกับคนอื่นที่แปลกหน้าแปลกตานั้นมันอาจทำให้เรารู้ศึกอึดอัดกันไปบ้างกับในสิ่งที่เขาอาจจะทำกับเราที่ทำให้เราเกิดการไม่พอใจแต่เราจะต้องเคารพนิสัยของผู้อื่น โดยทั่วๆไปแล้วคนเรามีนิสัยที่ไม่เหมือนกันมากจนทำให้เกิดความขัดเเย้งกันได้ โดยสาเหตุทั่วๆไปนั่นเกิดจากการคิดไม่เหมือนกัน ความคิดแตกต่าง จนทำให้เกิดการทะเลาวิวาทยังที่เห็นมานั้นในประเทศเกิดการทะเลาะวิวาทในเรื่องแบ่งแยกแบ่งฝ่ายด้วยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากความคิดไม่เหมือนกัน ความคิดที่แตกแยกกันออกไปจนทำให้ต้องเกิดการแบ่งแยกแบ่งฝ่ายกันเองจนมาถึงทุกวันนี้ ประเทศของเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสมัคคีกันหรือยังหรืออยู่ร่วมๆกันไปบนพื้นแผ่นดินเดียวกันปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจวามขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง สำหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามแก้ปัญหา 

แนวทางปฎิบัติ

-เป็นผู้รับฟังที่ดี เราต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นถ้าความเห็นนั้นมันไม่เหมาะสมหรือเป็นไปไม่ได้เราก็ควรที่จะพูดจาถนุถนอมคำพูดหรือพูดจาให้เกียรติกันนั้นเอง

-มองคนให้เป็น  เรารู้กันอยู่ว่าสังคมมันเป็นกันยังไงและทุกคนใช่ว่านิสัยจะเหมือนกันทุกคนบางคนเลว บางคนดี บางคนซื่อสัตย์ บางคนหน้าไว้หลังหลอกก็มี เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองคนให้เป็นจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมากันทีหลัง

-มีน้ำใจต่อกัน  ถ้าเรามีน้ำใจต่อกันทุกคนโลกนี้คงอยู่ได้อย่างมีความสุขกันไม่มีใครที่จะเอาเปรียบกัน

-เป็นมนุษย์สัมพันธุที่ดี  เราต้องสร้างมิตภาพให้กับคนรอบข้างเพื่อมีอะไรที่เราจะช่วยกันได้ก็มาจากคนเหล่านี้ที่เราเป็นมิตรกัน

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง สำหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามแก้ปัญหา โดยเปลี่ยนความขัดแย้งให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของความสงบสุขของสังคมปัญหา ความรุนแรงที่พบบ่อย ได้แก่ สามีทำร้ายภรรยา การทารุณเด็ก การใช้แรงงานเด็ก

   ความรุนแรงเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว เก็บกด อาฆาต ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด ใช้อาวุธต่อสู้กัน ทำร้ายบุตร รวมทั้งการหย่าร้าง เป็นสาเหตุให้เด็กหวาดระแวงผู้ใหญ่และสูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นอาจทำ ให้ตั้งแก๊งก้าวร้าวทารุณเด็กอื่น หนีออกจากบ้าน รู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าหันไปหาที่พึ่งอื่น ๆ เช่น สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรและขาดความรับผิดชอบ ผลต่อครอบครัวคือขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว แยกตัวกลายเป็นเด็กเร่ร่อน

   ส่งผลกระทบต่อสังคมกลายเป็นเด็กก่ออาชญากรรม สร้างปัญหารุนแรงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ทำให้สูญเสียกำลังบุคคลของประเทศ  มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ความขัดแย่งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้  เพราะคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดและการอบรมเลี้ยงดู  ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณเตือนภัยถึงรอยร้าวของสัมพันธภาพภายในครอบครัว  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการแสดงออกของความรู้สึกขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เป็นประสบการณ์ด้านบวก  เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความรัก 

   ความเป็นมิตรที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น  ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ  พร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่ได้เกิดขึ้นแล้วในกรณีที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต รวมไปถึงบุคคลอื่นอาจได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้นๆ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มนี้แต่อย่างใด

  จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจจะขยายวงกว้างกลายเป็นความขัดแย้งของคนกลุ่มใหญ่ จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งปัญหาความรุนแรงดังกล่าวจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนกลุ่มนี้ตามไปด้วย เกิดภาพพจน์ทางด้านลบของสมาชิกในกลุ่มและของสถาบันทางการศึกษาที่กลุ่มสังกัดอยู่ รวมถึงความวิตกกังวล ความกลัวของประชาชนในสังคมที่มีต่อกลุ่มเหล่านี้ สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งซึ่งทำให้เกิดการใช้ความรุนแรง อาจเป็นเพราะทักษะการสื่อสารไม่ดีพอ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาการนำข่าวสารส่งไปยังที่หมายโดยการพูดหรือการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จของความสัมพันธ์ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนลงได้ เกิดความสูญเสียขึ้น เกิดความสามัคคีกันในประเทศจึงทำให้สังคมเสื่อมถ้อยกันไปมากขึ้นจากที่ไม่ดีอยู่แล้วกลับไม่ดียิ่งขึ้นไปอีกจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามกันมา ซึ่งเราเองก็แก้ปัญหากันเองไม่ได้มีการใส่ร้ายกันซึ่งกันและกัน การเผาบ้านเผาเมืองกัน การไม่พอใจกันและมีอีกหลายๆอย่างที่สังไทยเกิดการขัดแย้งกันส่วนใหญ่นั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เอง ถ้าผู้ใหญ่ยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาว์ชน รุ่นต่อไปๆก็จะเกิดปัญหาถ้าเราไม่แก้ไขปัยหาการขัดแย้งกันประเทสไทยก็คงต้องย้ำอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นๆที่กำลังพัฒนา เราอยากให้ทุกๆคนช่วยกันยุติปัยหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูยากเกินไปแต่ถ้าเราตั้งใจทำมันก็จะเกิดขึ้นไปในทางที่ดีแน่นอนประเทสไทยเราก็จะก้าวหน้าไปอีกขั้นจากพวกเราทุกคน

นางสาว จิรนันท์  สมานวรศักดิ์ ม.5/8 เลขที่ 19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์