ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตและปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในอดีตและปัจจุบัน

         

 

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือที่เรยกอีกชื่อหนึ่งว่า  ภาคอีสาน  เป็นดินแดนแห่งที่ราบสูง  ที่มีขอบสูงทางด้านตะวันตกและด้านใต้  แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงทางด้านตะวันออก  พื้นที่ตอนกลางจึงมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบขนาดใหญ่ 2 แอ่ง  คือ  แอ่งโคราช  และแอ่งสกลนคร  แม่น้ำสายสำคัญ  คือ  แม่น้ำมูล  แม่น้ำชี  รวมทั้งมีลำน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก  ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ดอนในแอ่งที่ราบที่มีแม่น้ำไหลผ่าน  เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในเขตที่มีความแห้งแล้ง
          ชาวไทยในภาคอีสานสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น  กลุ่มคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่า  ไทยลาว  อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร  และนครพนม  ชาวไทยโคราช  อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา  ชาวผู้ไทย  อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี  หนองบัวลำภู  และร้อยเอ็ด
          อาชีพหลักของชาวอีสาน  คือ  อาชีพเกษตรกรรม  แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย

      อุดมสมบูรณ์  เพราะพื้นดินเป็นดินปนทราย  มีธาตุอาหารพืชน้อย  ไม่อุ้มน้ำ  ถึงแม้ภาคนี้จะมีปริมาณฝนตกมากก็ตามแต่มักจะประสบกับความแห้งแล้ง  ประชาชนส่วนใหญ่จึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  โดยปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและทนแล้งได้ดี  เช่น  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  อ้อย  ปอ  ฝ้าย  ถั่วต่าง ๆ
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีเกลือสินเธาว์มากที่สุดในประเทศไทย  เพราะมีชั้นเกลือหินกระจายอยู่อย่างกว้างขวาง  แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่สำคัญ  คือ  ที่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ชาวบ้านจึงได้ประโยชน์จากการต้มเกลือสินเธาว์ขาย
          ในอดีต  ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน  คือ  ปัญหาความแห้งแล้ง  และปัญหาการอพยพย้ายถิ่น  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่แห้งแล้ง  ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร  จึงมีการอพยพย้ายจากถิ่นที่อยู่เดิมไปยังถิ่นใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า  คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวส่วนใหญ่จึงอพยพเข้ามาหางานทำตามเมืองใหญ่  คือ  กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งออกไปทำงานที่ต่างประเทศ  โดยเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานก่อสร้าง
         

 

 

        ในปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการแก้ไข  เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้พีขึ้น  เช่น  มีการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เช่น  เขื่อนอุบลรัตน์  ที่จังหวัดขอนแก่น  เขื่อนจุฬาภรณ์  ที่จังหวัดชัยภูมิ  เขื่อนลำโดมใหญ่  เขื่อนลำโดมน้อย  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงสร้างป่ารักน้ำ  ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
          โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมบริวเณต้นน้ำลำธารให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้น  ซึ่งจะมีส่วนช่วยอุ้มน้ำและนำความสมบูรณ์มาสู่พื้นดิน  ช่วยให้ราษฏรที่ยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกิน  ให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  มีอาชีพที่แน่นอน  เมื่อราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  จึงไม่ละทิ้งภูมิลำเนาไปประกอบอาชีพที่อื่น
          ทางด้านคุณภาพชีวิต  ปัจจุบันประชากรโดยทั่วไปมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นกว่าในอดีต  เนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกสุขลักษณะให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เช่น  การสร้างนิสัยการบริโภคใหม่  โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ  เลิกรับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น  ทำให้ปัญหาการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตัดลดลง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์