หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

             เมื่อพูดถึงสังคม ชุมชน ประเทศ และโลก เราก็มักจะนึกถึงผู้คนมากมาย และแน่นอนว่าในเมื่อมีผู้คนมากมาย ผู้คนเหล่านั้นย่อมมาจากที่ต่างๆ มีหลากหลายเชื้อชาติ มาจากหลากหลายครอบครัว หลากหลายประเทศ หลากหลายเชื้อชาติ จึงทำให้มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรืออะไรอื่นๆอีกมากมาย บางครั้งความแตกต่างนี้ ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดการแตกแยกกัน เกิดการแบ่งแยกผู้คนไปตามลักษณะต่างๆ การอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะต้องการพึ่งพาอาศัยกัน มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นในการครอบครัว ในทางญาติพี่น้อง เพื่อน จะต้องมีความสามัคคีและเป็นหนึ่งอันเดียวกันและร่วมมือกันพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกัน หรืออาจจะคล้ายคลึงกันแต่ก็ในส่วนน้อยมาก จึงเกิดความแตกต่างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ความเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความในแต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ขัดแย้งของความเชื่อ ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยม เมื่อพูดถึงการร่วมอยู่กัน เราจะต้องรู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นหมายถึงอย่างไร เราจะต้องทำความเข้าใจก่อน จึงจะสามารถนำไปปฎิบัติได้ การอยู่ร่วมกันในสังคม หมายถึง มนุษย์จะมีชีวิตโดยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า มีความเกี่ยวข้องกันและกัน และมีความสัมพันธ์กันในหมู่มวลสมาชิก โดยสาเหตุที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพราะมีความจำเป็นด้านต่างๆ และจะต้องมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย เพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ก็เป็นการแสดงน้ำใจได้ เช่น การพาเด็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นก็ได้ เป็นต้น ก็นับว่าเป็นการแสดงน้ำใจ การแสดงความมีน้ำใจจึงไม่ได้วัดกันด้วยเงินทอง บางคนมีเงินมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะเป็นคนมีน้ำใจ เพราะเขาอาจแล้งน้ำใจก็ได้ บางคนเป็นเศรษฐีแต่มีความตระหนี่มากไม่ยอมแม้จะสละเงินให้ผู้อื่นโดยที่ตน ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน ถึงกระนั้นคนที่ไม่ได้มีเงินมากเพียงแค่พอมีพอกินอาจเป็นคนที่พอมีน้ำใจให้ คนอื่นบ้างก็ย่อมเป็นที่รัก และชื่นชมของผู้อื่นเสมอ 

 

      ถึงจะมีความหลากหลายในสังคม หลากหลายในวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา หลากหลายประเทศ แต่เราก็เป็นคนเหมือนกัน มีมือ 2 ข้าง มีขา 2 ข้าง มีตามีหูมีจมูกเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงไม่แปลก ดังนั้น การอยู่ร่วมกันแต่ต่างชาติพันธ์ุเราควรยอมรักฟังข้อคิดเห็นของกันและกันเพราะว่าทุกคนนั้นต่างมาจากต่างภูมิประเทศภูมิภาคและความเป็นอยู่นั้นต่างกันอย่างมากเราจึกควรที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าในประเทศนี้นั้นเขาปฏิบัติกันอย่างไร มีวัฒนธรรมอย่างไร มีความเชื่อในเรื่องใด ไม่เชื้อในเรื่องใด เราก็ควรที่จะปฎิบัติตาม เพื่อเป็นการเคารพซึ่งกันและกัน ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยมเนื่องจากแต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันอันนำไปสู่ชนวนการทำสงครามได้       การแก้ไขและป้องก้นความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมคือการหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  และความเป็นหนึ่งเดียวคือ ความกลมกลืนภายในตนเองและความสอดคล้องของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ความเป็นหนึ่งเดียวคงอยู่ได้ด้วยการรวมพลังงานและพลังความคิด ด้วยการยอมรับและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งมีผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเป็นการคงอยู่ด้วยศรัทธาที่มีต่อกันและต่องานที่ทำ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความหวังที่ยึดมั่นอยู่ในใจ เป้าหมายที่ไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นหนึ่งเดียวให้การหล่อเลี้ยง พละกำลัง และความกล้าหาญที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เมื่อความเป็นหนึ่งเดียวที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและการอุทิศตน ย่อมทำให้งานที่หนักที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดาย

       ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมถึงแม้ว่า จะมีความแตกต่างมากมาย ถึงจะมีความหลากหลายมากมาย แต่เราก็ไม่ควรที่จะนำสิ่งเหล่านั้น มาทำให้แตกแยก แบ่งเชื้อชาติ แบ่งชนชั้น แบ่งสีผิว ดังตัวอย่างเช่นการเหยียดสีผิว  การแบ่งชนชั้นวรรณะ การแบ่งฝ่าย แบ่งพรรค แบ่งสี ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความแตกแยก ความเสียหายมากมาย จนอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ เพียงแค่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เราควรจะสามัคคีกัน เพื่อการพัฒนาประเทศและทำให้ประเทศก้าวหน้าต่อไป ดังเช่นคำว่า "หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง" ที่มีความหมายมากมาย คือ ถึงแม้จะมีความหลากหลายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม แต่เราก็ควรที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศชาติ บ้านเมืองของเราต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์