ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรร

ชื่อเรื่อง             ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                        เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              แบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es)

ชื่อผู้ศึกษา          นางสุวลี  แก้วจันทร์ศรี  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 2                                     ( คลองจิหลาด ) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)   เพื่อศึกษาทักษะการคิดพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es) ..ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   มีคะแนนความคิดพื้นฐานทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 2)   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5Es)  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๒( คลองจิหลาด) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่) จำนวน 30 คน

            การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง ( pre-experimental  desige) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบที่มีการทดสอบหลังเรียน ( one grop posttest desige ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ5Es ที่เน้นทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็มจำนวน 13 แผน แบบทดสอบทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

            ผลการวิจัยพบว่า

1) นักเรียนร้อยละ 83.33 มีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

          2) นักเรียนร้อยละ 76.67 มีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์