รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯ

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย         นางลำพร  เวชไธสง 

ปีที่วิจัย      2557

บทคัดย่อ 

           รายงานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนารายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi  Experimental  Design)  ที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียกว่า One - Group Pretest - Posttest Design  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2  จำนวนนักเรียน  24  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1)  ชุดการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน  5  ชุด 2)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด  3  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ  1 ฉบับ

           การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2)    ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t - test)

            ผลการวิจัย พบว่า

        1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  84.81/83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80

         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak