หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

  การที่คนเราจะอยู่ในสังคมได้นั้น ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเราเกิดมากจากร้อยพ่อพันธุ์แม่ ความคิดต่างกันการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนก็ต่างกันทำให้เกิดความแตกต่างภายในสังคมนั้น แต่การแตกต่างในสังคมก็ใช่ว่าจะทำให้คนทุกหมู่เหล่าแตกแยก การเข้าสังคมที่ดีเป็นเรื่องที่ดี เราไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนไกลเลยค่ะ เราเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนหลากหลายนิสัยแต่เราก็จะสามารถที่จะปรับตัวเข้าหาสังคมต่างๆของเราได้โดยที่ตัวเราเองไม่เดืดอร้อน และชีวิตของเราก็มีความสุขอีกด้วย เช่นการอยู่ด้วยกันกับสังคมที่บ้านญาติพี่น้อง สังคมของผู้ใหญ่ สังคมในสถานศึกษา หรือสังคมในทีี่ทำงานเราก็ต้องมีการแยกแยกถึงความเหมาะสมเราถึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีสังคมมากมายมีหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัย ทั้งต่างชาติ ทั้งเอเชียและประเทศเพื่อนบ้านประเทศต่างๆของเรา แต่เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่มีความขัดแย้งและเป็นอะไรที่ลงตัวและน่าสนใจมากๆ  อย่างเช่นที่ย่านเยาวราช สถานที่ ที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีนที่เมื่อก่อนพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนได้มาทำการค้ากับประเทศไทยและได้ย้ายรกรากถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทย จนเยาวราชในสมัยนี้ก็กลายเป็นที่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความน่าสนใจเพราะเข้าไม่ได้เข้ามาเพียงแค่นั้น เค้ากลับเอาวัฒนธรรมที่เป็นของชาวจีนเข้ามาเผยแพร่ให้คนไทยด้วยและบางสิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างทำตามมาจนถึงทุกวันนี้  หรือจะเป็นตามสถานที่ต่างๆ ถึงแม้ว่าใครหรือประเทศไหน็ตามจะมีปัญหาในเรื่องของการแตกแยกทางชนชาติศาสนาแต่ประเทศไทยของเรา  คนไทยอย่างเราและผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศเราถือว่าโชคดีมากๆ ที่ได้ อยู่ในประเทศที่มีความสงบสุขไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาความขัดแย้งที่ทำให้เดือดร้อนเหมือนที่อื่น ดิฉันคิดว่า ความหลากหลายทางเชือชาติ มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเชือชาติ เกิดมาในท้องถิ นทีแตกต่างกัน วัฒนธรรมที แตกต่างกัน ทําให้การใช้ชีวิตของของคนในโลกใบนีแตกต่างกันโดยสิ นเชิง และใน ความแตกต่างนีเองทําให้เกิดปัญหาในหลายๆด้าน ความขัดแย้งต่างๆ จนทําให้การใช้ ชีวิตของคนหลายๆกลุ่มเปลียนไปตาม ตัวฉันเองก็เคยได้ยินเรื องความขัดแย้งทางเชือชาติมานานแล้ว แต่ก็ไม่เคยได้ศึกษาอย่างจริ งจังเสียที และจากทีได้ศึกษามานัน เรื องทีน่าสนใจมากทีสุดคือ ความหลายหลายทางเชือชาติทีมีความแตกต่างทางสี ผิว ความแตกต่างทางสี ผิวนันแบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 พวกคือ พวกผิวขาว และ พวกผิวดํา ซึ งส่วนใหญ่แล้วพวกผิวขาวคือ ชาวยุโรป ส่วนพวกผิวดําคือ ชาวแอฟริ กาซึ ง 2 พวกนีไม่ถูกกันมานานแล้ว มีประวัติทีเล่าขานมากมายต่างๆนาๆ ซึ งพวกทีถูกกระทํา เอารัดเอาเปรี ยบนันก็คือ พวกผิวสี ดา ซึ งก็ถกพวกผิวขาวทีมีอานาจมากกว่า มีคนมากกว่า และมี ํ ู ํความคิดทีฉลาดแกมโกง เอารัดเอาเปรี ยบเพือหาผลประโยชน์ให้ตนเอง เช่น ในทวีปแอฟริกาหรือจะเป็นนันแม้จะเป็ นประเทศทีร้อน ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ทีนันอุดมสมบูรณ์มาก มีทงพืช ผล และที ัสําคัญเป็ นแหล่งทองคําทีมากทีสุดในโลก ทําให้ชาวยุโรปบุกรุ กเข้ามาในประเทศเพือมากวาดซือทีดินจับจองเป็ นเจ้าของ ยังไม่พอยังเอาชาวแอฟริ กาไปทํางานทีประเทศของตน และถูกกดขีทําร้าย ทารุ ณอย่างมาก จนบางครังถูกแบ่งขอบเขตเพือไม่ให้พวกผิวดําเข้าไปยังอาณาเขตของตน บางกลุ่มแอบเข้าไปเพือไปหาอาหาร เนืองจากทีทีตนอยูแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลย แต่กลุ่ม ่คนทีลักลอบออกไปนอกอาณาเขตนัน นอกจากจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้ว ยังต้องถูกฆ่าอย่างโหดเหี ยม ซึ งจากเรื องทียกตัวอย่างมานันก็เห็นได้แล้วว่าพวกผิวดํานัน ไม่ได้รับอะไรเลย ทังอาหาร การใช้ชีวิตทีดีประชากรนัน ร่ างกายซูบผอมเป็ นโรคติดต่อกันมากมาย นอนตายกันเกลือนไปหมด ซึ งก็ไม่มีหมอทีมีคุณภาพ มีก็แต่หมอเทวดาทัวไปทีมีแต่สมุนไพรธรรมดาๆ ซึ งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ฉันคิดว่าพวกผิวดําควรได้รับความเป็ นธรรมมากกว่านี ไม่ควรถูกกดขี และเอารัดเอาเปรี ยบแบบนี ซึ งในอดีตนันบรรพบุรุษของพวกผิวดํานันก็ได้รับความทุกข์ทรมานมามาก ไม่ได้รับความเป็ นธรรม ต้องอดทนอดกลันเพือรักษาชาวชนเผ่าของตนเอาไว้ ซึ งปัจจุบนก็ได้มีการก่อตังหน่วยงานสื บชีวิตนานาชาติ เพือ ัต่อต้านการคุกคามในทุกๆด้านของพวกคนผิวดํา โดยได้รับการยอมรับโดยประเทศสมาชิก 185ประเทศเมือ พ.ศ. 2544 ยอมรับให้มีการกําหนดมาตรฐานนานาชาติ เพือใช้เป็ นเครื องมือสําหรับการพิทกษ์รักษาและส่งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรม และบทโต้ตอบระหว่างวัฒนธรรม ัสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เครื อข่ายแห่งความเป็ นเลิศ "การพัฒนาอย่างยังยืนในโลกทีมีความหลากหลายสร้างขึนด้วยประกาศยูเนสโก ทีจะสอบสวนความสัมพันธ์ ระหว่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบยังยืนซึ งปัจจุบนการคุกคามดังกล่าวก็ได้รับความยุติธรรมมามาก ทําให้ชาวแอฟริ กาหลายๆ ักลุ่มอยูดีกินดีมากกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยงมีบางประเทศทียังขาดแคลนมาก ส่วนเรื องความแตกต่าง ่ ัทางสี ผิวนันปัจจุบนชาวยุโรปได้ให้ความยุติธรรมกับพวกเขาเสมือนพวกเดียวกัน ไม่บ่งชนชัน ัวรรณะเหมือนแต่ก่อน ทําให้การใช้ชีวิตของคนปัจจุบนนันเจริ ญขึนและทําให้การทําอะไรต่างๆ ัเช่น การทํางาน การติดต่อ การศึกษา ง่ายขึน และทําให้พวกผิวดําหลายๆคนได้รับความเท่าเทียมและความสําเร็ จในหน้าทีการงาน การใช้ชีวิตทีเหมือนทุกๆคนบนโลก ไม่ว่าจะผิวดํา หรื อขาว ก็อยูร่วมกันได้อย่างยังยืน ่

ตัวอย่าง ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

“ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลจากมหาอารยธรรม (great civilization) เช่น จีน ตะวันออกกลาง และยุโรป ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มปรับตัวกลมกลืนไปกับชนส่วนใหญ่ สูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็นตัวตน ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มสามารถรักษาอัตลักษณ์และการดำรงอยู่ของตนไว้ได้ โดยไม่มีความขัดแย้งกับรัฐ ซึ่งชาวโอรังเซียม (Orang Siam) ในมาเลเซีย เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้” 

 นับแต่ในอดีต ชาวโอรังเซียม (Orang Siam) จำนวนหนึ่งได้เข้ามาอาศัยอยู่ในรัฐ Kedah, Kelantah และ Terengganu ของมาเลเซีย คนกลุ่มนี้สืบเชื้อสายมาจากเกษตรกรชาวสยามที่อพยพย้ายถิ่นไปมาระหว่างสองประเทศ เพื่อแสวงหาพื้นที่ทำกินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดำรงชีวิตโดยได้รับการคุ้มครองจากผู้ปกครองมาเลย์ มีน้อยครั้งที่คนกลุ่มนี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามภายในรัฐ Kelantan เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกิจการของกษัตริย์หรือผู้ปกครอง ซึ่งการกระทำลักษณะนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนสยามสามารถดำรงอยู่ได้ในมาเลเซียจนปัจจุบัน 

ในปัจจุบัน คนสยามในมาเลเซียเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรหลักของมาเลเซียที่ประกอบด้วย มุสลิมมาเลย์ จีน ฮินดูอินเดีย และสยามพุทธ ซึ่งรวมกันเป็น Siam Society Malaysia (SSM) ที่รักษาวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตนไว้ ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ใน Kedah ที่เหลืออยู่ใน Manitoba, Peris และ Perak ตามลำดับ กรณีศึกษาที่ Kampung Pak Kiang ในอำเภอ Besut รัฐ Tetengganu มีคนสยามอยู่ในชุมชนนี้ประมาณ 60 ครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขระหว่างคนสยามใน Kampung Pak Kiang กับคนมาเลย์ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง เช่น การนำในชุมชนที่มีผู้นำ 3 คนเป็นคนสยาม จากผู้นำชุมชนทั้งหมด 13 คน การได้รับการยอมรับในฐานะประชาชนคนหนึ่งเท่าเทียมกับชาวมาเลเซียอื่น ๆ เช่น การมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้ารับราชการในระดับต่าง ๆ ได้สร้างความรู้สึกให้คนสยามเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 

ในด้านเศรษฐกิจ คนสยามได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น ๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น ถ้าเป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อยเช่นเดียวกับเกษตรกรส่วนใหญ่ในอาเซียน คนสยามก็จะได้รับการอุดหนุนในด้านต่าง ๆ จากรัฐ ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักรกลการเกษตร และคำปรึกษาทางวิชาการ 

  
ในด้านการศึกษา ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คนสยามสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ ดังเช่น คนสยามใน Kampung Pak Kiang ส่วนใหญ่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาวิชาสามัญในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหรือกดขี่ทางศาสนา เยาวชนสยามจะศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดของชุมชนในช่วงวันศุกร์และเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่นเดียวกับมุสลิมไทยซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในภูมิภาคอื่น ๆ ถือปฏิบัติ แต่แตกต่างจากแนวทางที่มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกใช้ 

ในประเด็นที่สามารถสร้างความเข้าใจผิดและความแตกแยกได้ง่าย เช่น อาหารที่ไม่ฮาลาล และการเลี้ยงสุนัขหรือสุกร การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมช่วยสร้างความเข้าใจและความเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน คนสยามและคนมาเลย์จึงให้ความสำคัญกับความแตกต่างนี้มากเป็นพิเศษ ผ่านการออกกฎหมายและระเบียบของรัฐ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างคน 2 กลุ่ม 
  
ในอีกมุมหนึ่ง เมื่อมองคนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในอดีตเป็นรัฐปัตตานี ในขณะที่คนสยามเป็นคนกลุ่มน้อยในทุกภูมิภาคของมาเลเซีย คนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนกลุ่มใหญ่และไม่ได้เป็นคนที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกับคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมี 3 วัฒนธรรมผสมผสานกันอยู่ ได้แก่ คนไทย คนจีนซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา และคนมลายูมุสลิม คนทั้ง 3 กลุ่มสะสมและส่งผ่านวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และอยู่ร่วมกันได้ แม้จะมีภาษา ศาสนา และภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่าประเทศไทยเปิดกว้างในด้านสิทธิและเสรีภาพแก่ทุกศาสนา โดยดูจากความสำเร็จทางราชการและการเมืองของมุสลิมไทยจำนวนหนึ่ง ทั้งที่เป็นมลายูและไม่ได้เป็นมลายู ซึ่งหมายรวมถึงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่น แต่ข้อสรุปนี้ก็ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จของมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นปัญหาทางสังคมจิตวิทยา ที่ประกอบด้วยความเข้าใจผิด ความหวาดระแวง และความยากจน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาที่ล่าช้า และไม่ได้กระจายครอบคลุมทุกส่วนของพื้นที่ ปัญหาความยากจนจะมีในกลุ่มมลายูมุสลิมมากกว่าคนไทยพุทธและคนจีนในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ตลอดจนจำนวนผู้นำทางเศรษฐกิจของคนมลายูมุสลิมจะมีน้อยกว่าคนไทยพุทธและคนจีน 

ในด้านการพัฒนา จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็น 3 จังหวัดที่มีประชากรมุสลิมรวมกันกว่า 2 ล้านคน และมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รัฐบาลไทยได้ลงทุนในโครงการพัฒนาชุมชนหลายโครงการ แต่ปัญหาความไม่สงบก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่ไม่เติบโตเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นของประเทศ ปัญหาความยากจน การว่างงาน และปัญหายาเสพติดไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่ควรจะเป็น ผู้จบการศึกาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศจำนวนหนึ่งไม่สามารถหางานทำได้ และต้องย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งมีวัฒนธรรมและภาษาคล้ายกัน รวมถึงนักลงทุนเลือกลงทุนในจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียและอินโดนีเซียถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่สำคัญ โดยรัฐควรวางเป้าหมายให้ปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางฮาลาล (Halal Hub) ของเอเชียร่วมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย เนื่องจากอาหารฮาลาลกำลังเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น เพราะทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมสามารถบริโภคได้ และกลุ่มประเทศอาหรับรู้จักปัตตานีเป็นอย่างดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ยังมีปัญหาที่มุสลิมจำนวนหนึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาหารที่ฮาลาล และกระบวนการตรวจและรับรองมาตรฐานฮาลาลที่ยังมีปัญหาภายในอยู่ในระดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul