ภูมิปัญญาไทย ดนตรีพื้นบ้านไทย

ดนตรีพื้นบ้านไทย

ประวัติดนตรีพื้นบ้านไทย

     ดนตรีพื้นบ้าน เป็นดนตรีที่อยู่คู่กับท้องถิ่นมานาน ต้นกำเนิดของดนตรีพื้นบ้านอาจมาจากความเชื่อเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีประกอบการทำพิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ในบางท้องถิ่นอาจได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทางดนตรีจาก     ประเทศเพื่อนบ้าน มาปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นดนตรีเฉพาะท้องถิ่นของตน และการที่ลักษณะดนตรีของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ทำให้เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นแตกต่างกันไปด้วยตามลักษณะของดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้นคุณค่าทางดนตรีพื้นบ้าน 

ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น   โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา   ทำนอง   อารมณ์ของเพลงดำเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง   ดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้า  เป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบขึ้นนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ในสังคมและวัฒนธรรมไทย   ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ   คุณค่าของดนตรีไทยพิจารณาได้จากบทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น   มีท่วงทำนองตามโครงสร้างของระบบเสียง   มีเนื้อร้องที่แต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย   มีนักดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงโดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีซึ่งมีลักษณะหลากหลาย   มีวิธีการขับร้องที่กลมกลืนกันและมีเครื่องดนตรีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ   สวยงาม   ได้สัดส่วน

                ดนตรีไทยมีความสำคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ   เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทางประเพณี  ศาสนา   ศิลปะการแสดง   และเป็นสื่อทางสังคมที่ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ   สร้างพลังทางสังคม   รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆของประเทศด้วย   เช่น   สถาบันทางการเมือง   การปกครอง   การทหาร   เป็นต้น

                ดนตรีไทย   เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง   เครื่องดนตรี   วิธีบรรเลง   วิธีขับร้อง   และการนำมาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม   นอกจากดนตรีไทยจะมีความสำคัญในด้านการปรุงแต่งอารมณ์   ความรู้สึก   การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม   โดยการเข้าไปปรุงแต่งให้งานหรือพิธีกรรมนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว   ดนตรีไทยยังมีคุณค่าต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วย

                ในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคกลาง  วงปี่พาทย์แบบต่างๆ  เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรม  มีวงเครื่องสาย   วงมโหรี   เป็นเครื่องบันเทิงเริงใจ ภาคเหนือมีวงดนตรีพื้นบ้านล้านนา   ภาคอีสานมีวงดนตรีพื้นบ้านอีสานหลายลักษณะ   และภาคใต้มีวงดนตรีพื้นบ้าน   ทำหน้าที่บรรเลงในงานพิธีกรรม  และประกอบการแสดง

                ซึ่งลักษณะเช่นนี้   มีส่วนทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกรักมรดกวัฒนธรรมดนตรี   เกิดความตระหนักรู้   และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน

ประโยชน์ของดนตรี

    1.  ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลดปล่อยอารมณ์ไม่ให้เครียด ผ่อนคลายอารมณ์ได้

    2.  ช่วยทำให้จิตใจสงบ และมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.  ช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้ โดยนำไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์

    4.  ช่วยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและใช้เป็นกิจกรรมทำร่วมกันของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เช่น การร้องเพลงและเต้นรำด้วยกัน 

                 การอนุรักษ์ผลงานทางดนตรี

     ผลงานทางดนตรีที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยศิลปินในยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและศิลปินทั้งหลาย และบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติจึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

     การอนุรักษ์และสืบอดผลงานทางดนตรีมีหลายวิธี นักเรียนสามารถทำได้โดยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

     1.  ศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

     2.  รวบรวมหรือจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีของศิลปินที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

     3.  ถ้ามีโอกาสให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับงานดนตรี เพื่อดูข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีและวิวัฒนาการทางดนตรี

     4.  เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี เช่น การแสดงดนตรี การจัดงานรำลึกถึงศิลปิน เป็นต้น

     5.  ถ้ามีโอกาสได้เรียนดนตรีโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านควรให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเพื่อสืบทอดงานดนตรีต่อไป

     6.  ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นของตนและท้องถิ่นอื่น

 

 

นาย ณัฐวุฒิ คันธรัตน์ ม.6/10 เลขที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์