หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

              ในปัจจุปันสังคมเมืองมีการเเข่งขันกันสูงจนกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ ผู้คนเห็นเเก่ตัว ต่างฝ่ายต่างไม่สนใจกัน ไม่เอื่อเผื่อกันเเละกันเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้ ก็เกิดเป็นปัญหาความขัดเเย้งต่อสังคมเมือง เเละจะทำให้การพัฒนาสังคมช้าลง ผิดกับสังคมชนบทที่มีความรักกัน ช่วยเหลือกัน เเบ่งปันกัน ค่อยดูเเลกันเป็นอย่างดี ทำให้สังคมน่าอยู่ มีความเป็นธิปไตยรับฟังปัญหาซึ่งกันเเละ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันเเละกัน ทำให้สังคมมีความสุข

               หลากหลายคนมีความคิดที่เป็นของตัวเองถ้าตัวเองชอบอะไรตัวเองจะบอกว่าสิ่งนั้นดีแม้ต่อให้มันอาจจะไม่ดีจริงแต่ตัวเองว่าดี ซึ่งคนเรานั้นมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบแต่บางคนไม่ชอบจึงเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมา การขัดแย้งทางการเมืองเป็นเหตุการณ์ทางประเทศไทยที่มีความรุนแรงมากที่สุดและยาวนานมากๆ เกิดความวุ่นวายต่อประเทศและนอกประเทศเป็บอย่างมาก โดยเรื่องทั้งหมดเกิดจากคนไทยของเราที่แบ่งกลุ่มออกเป็นเสื้อสองสี ที่แต่ละสีก็ต่างอยากให้คนที่่ตัวเองชอบได้ดำรงตำแหน่งจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ความแตกต่างทางการเมืองขึ้น การไม่เห็นคุณค่า และการไม่ยึดมั่นกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย แต่แก้ปัญหาโดยการใช้อำนาจ ใช้การครอบงำ  ทั้งทางความคิด การใช้เงิน การใช้ความรุนแรง การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวหาซึ่งกันและกัน สถาบันทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา องค์กรอิสระต่าง ๆ มีความอ่อนแอ แต่เหตุการณ์เหล่านี้มันสามารถที่จะหมดไปได้ถ้าทุกคนนั้นใช้เหตุผลของตัวเองมากกว่าความหลงใหล การฟังเหตุผลของกันและกันให้มากกว่าที่จะมากล่าวหากันไปกล่าวหากันมาซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดผลที่ดีทำให้เกิดแต่ผลเสียที่ส่งต่อไปทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายเข้าไปมากกว่าเดิมจะยุติได้ถ้าทุกคนรู้จักฟังให้มากยอมให้เป็นและมีเหตุผลมากกว่ามีกำลังเท่านั้นการเมืองของเราก็จะมีความหลากหลายทางการเมืองแต่ก็มีความรวมเป็นหนึ่งและการเมืองของเราก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีอย่างยิ่ง

               แต่ทีเห็นจะเด่นทีสุดคือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สืบทอดกกันมาในแต่ละทีก็มีวัฒนธรรมทีแตกต่างกันไปวัฒนธรรมทีแตกต่างกันทําให้สังคมของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทําให้เกิดความขัดแย้งดานวัฒนธรรมอาจเป็นคําที่ไม่คุ้นหู สาหรับหลายๆคนเป็นคําที่ใช้ เรียกรวมๆของความตึงเครียด ความแตกร้าว ความเห็นไม่ตรงกันอันเกิดจากการพบกันของวัฒนธรรมทีมีความต่างกันหากการสร้ากลุ่มประชากรเป็นมาตรการหลักของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยปัจจุบันให้เกิดเป็น รูปร่างอาศัยเงือนไขหลักอย่างหนึ่งคือความเหมือนของวัฒนธรรมก็สามารถแยกกลุ่มประชากรสองกลุ่มไดโดยอัตโนมัติอาศัยความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนื่องจากประชากรแต่ละคนจะซึมซับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มทีตนเองอยู่ข้าไปในบุคลิกของตนเข้าไปไม่มากก็น้อยทําให้เป็น ธรรมดาทีจะทําให้กลุ่มประชากรทีต่างกันมีความคิดและการกระทําที่ต่างกันยิงเข้าสู่ยุคปัจจุบันทีมีการติดต่อระหว่างประเทศเป็นอย่างกว้างขวาง ประเทศยืดหยัดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็เพิ่มขึ้นผลก็คือเกิดความขัดยังทางวัฒนธรรมอันเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านั้นเอง

                ปัญหาด้านการศึกษานั้นในสมัยก่อนนั้นจะเห็นได้ชัดว่าคนในสมัยก่อนนั้นจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะได้เรียนหนังสือแต่ผู้หญิงนั้นจะอยู่ไม่มายุ่งกับเรื่องเรียนเพราะถูกสอนว่าจะต้องทำทุกอย่างในบ้านให้เสร็จและเรียบร้อย ส่วนผู้ชายนั้นจะออกไปทำงานข้างนอกเท่านั้นจึงต้องเรียนหนังสือเพราะผู้ชายสามารถรับราชการในสมัยก่อนได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศไหนก็สามารถเรียนได้เท่าเทียมกันโดยมีกฎหมายมารองรับอยู่ทำให้พ่อแม่ทุกคนต้องให้บุตรหลานของท่านเรียนตามที่กฎหมายกำหนดไม่งั้นจะถือว่าผิดกฎหมายแต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะปัญหาส่วนใหญ่มาจากการที่เด็กเอเชียกับเด็กตะวันตกมีเวลาเรียนที่แตกต่างกันออกไปแต่ทำไมเด็กตะวันตกถึงมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเด็กในทวีปแถบเอเชียและต้องการให้รัฐบาลกับมาแก้ไขกันต่อไป

                ความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปกติ ในแง่หนึ่งมีการกล่าวว่า ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญความขัดแย้งคือตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามได้นำไปสู่การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ การสื่อสารและการขนส่ง จึงมีการค้นคว้าวิจัยกันมากในเรื่องนี้ เมื่อสงครามสงบลงก็เกิดมีการใช้วิทยุสนามเพื่อการสื่อสารจนถึงการพัฒนาเครื่องบินรบมากลายเป็นเครื่องบินขนส่งและเครื่องบินโดยสาร เป็นต้น ความขัดแย้งในทางสังคมไปสู่การตรากฎหมาย กฎระเบียบ และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและศาลในระดับต่างๆ แต่ในขณะที่มีด้านดีของเหรียญ ด้านที่เป็นด้านลบก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เพราะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่สำคัญคือต่อระเบียบการเมืองอันประกอบด้วยระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจและค่านิยมสังคมที่มีการพัฒนาแล้วจะต้องมีการจัดระเบียบการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและมีความชอบธรรมทางการเมือง สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ เมื่อใดก็ตามที่ปัญหาความขัดแย้งไม่สามารจะแก้ไขได้โดยระเบียบการเมืองที่มีอยู่ ก็จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปฏิรูประเบียบการเมืองนั้น มิฉะนั้นความขัดแย้งจะดำเนินต่อไปในลักษณะคาราคาซัง ซึ่งจะทำให้ผืนใยของสังคมและเศรษฐกิจเปราะบางและขาดวิ่นเมื่อเวลาผ่านไป จนถึงจุดที่ไม่สามารถจะนำมาปะผุหรือใช้ประโยชน์ได้ก็จะหมดทางเลือก อันตรายที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะมองข้ามได้เพราะมีตัวอย่างของประวัติศาสตร์หลายกรณีที่บ่งชี้ถึงการปล่อยปละละเลยในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งควรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารคือการเป็นผู้ส่งข่าวสารที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ส่งและรับข่าวสารได้ดี มีทักษะพูดที่ดีเช่น พูดด้วยระดับน้ำเสียงที่เหมาะสม ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป ชัดถ้อยชัดคำ พูดตรงประเด็น ขณะพูดควรหันหน้าให้ผู้ฟัง เป็นต้น

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์