รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง My Daily Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศ

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

               ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน     รุจาภา  พระแท่น  

ปีที่พิมพ์      2557

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life  กับคะแนนก่อนเรียน  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life  ที่สร้างขึ้น  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ปีการศึกษา  2557  ในภาคเรียนที่ 2  จำนวน  37  คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)  ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือกจำนวน  20  ข้อ  แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t – test (Dependent Sample)

                   ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  My Daily Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.41/85.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 69.95  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน     การสอน  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์