ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

    ความหลากหลายมีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้าน ศาสนา สังคมวัฒนธรรม การปกครองและสิ่งแวดล้อมโดยมีปัจจัยความแตกต่ามมากมาย                                                                                                                             ความหลากหลายทางด้านศาสนาโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่านับวันศาสนาในโลกจะมีความหลากหลายมากขึ้น ความหลากหลาย ดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยเหตุผลง่ายๆว่า มีศาสนาใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ยิ่งมีศาสนามากเท่าไหร่ ความหลากหลาย ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ความหลากหลายของศาสนานั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆ อันได้แก่การรับรู้และติดต่อสัมผัสกับศาสนาต่างๆ ทั้งโดยผ่านสื่อมวลชนการเดินทาง การประชุมสัมมนา ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ ได้ทำให้เกิด การหยิบยืมและถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ต่างๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะพบว่ามีศาสนา เป็นอันมากที่ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาต่างๆ เช่นเรลีอังส์ ในคานาดา ซึ่งผนวกเอาคำสอนของ พระพุทธเจ้า พระเยซู พระมะหะหมัด และโมเสสเข้าด้วยกัน การผสมผสานนี้ยังเกิดขึ้นระหว่างนิกายต่างๆ ในศาสนาเดียวกัน เช่น มหายาน เถรวาท ธิเบต ทำให้มีคำสอนและการปฏิบัติที่หลากหลายในพุทธศาสนา และบางครั้งก็พัฒนาจนกลายเป็นนิกายหรือลัทธิพิธีใหม่ ๆ ขึ้นมา แม้กระทั่งในเมืองไทย ซึ่งดูเหมือน ว่าจะมีเอกภาพในพุทธศาสนา แต่ก็มีลัทธิพิธีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แม้ยังสังกัดอยู่ในพุทธศาสนา แต่ก็มีวัตร ปฏิบัติที่ แปลกออกไป เช่น บางวัดบางสำนักมีรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม รูปเคารพเซียนในเต๋าหรือเทพในลัทธิ ขงจื๊อ รวมทั้งอาจมีเทวรูปของฮินดูด้วยใช่แต่เท่านั้น ความหลากหลายทางด้านศาสนายังเกิดขึ้นจากการแลก เปลี่ยนหยิบยืมคุณค่าและความเชื่อตลอดจนสัญลักษณ์และการปฏิบัติในวงการอื่น ๆ นอกจากศาสนาเช่น วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาสมัยใหม่ ดนตรี อุดมการณ์การเมือง รวมทั้งการหยิบยืมข้ามวัฒนธรรม ทำให้เกิด ความคิดความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย โลกาภิวัตน์ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านข้อมูลข่าวสารและผู้คนอย่างเสรีและ รวดเร็ว ได้ช่วยให้ การแลกเปลี่ยนและการหยิบยืมหรือผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างศาสนาและกับวงการอื่นเพิ่มพูน ขึ้นมาก ทำให้เกิดพัฒนาการหรือความเป็นไปได้ต่างๆ มากมาย ไม่ต่างจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งธรรมชาติแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในธรรมชาติก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในทางชีววิทยาฉันใด ปฏิสัมพันธ์ในสังคมอันซับซ้อนหลากหลายก็เร่งการกลายพันธุ์ในทางศาสนาฉันนั้นและความหลากหลายทางด้านสังคมคือในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้น เช่น วรรณะจัณฑาลในอินเดีย เอทาหรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน แต่ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นต่ำ ถือว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่ร่วมสังคมกับสมาชิกส่วนใหญ่ จนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมนั้น เป็นผู้ที่ปราศจากศักดิ์ศรี ไม่มีอำนาจ และไม่มีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมคนอื่น ปัจจุบันทั้งประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายยกเลิกวรรณะจัณฑาลและบูราคูแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการกีดกันอยู่ความแตกต่างภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนี้ ถือเป็นรูปแบบความแตกต่างทางชาติพันธุ์รูปแบบหนึ่งและความแตกต่างทางชาติพันธุ์อาจมีสาเหตุมาจากการที่คนจำนวนหนึ่งอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในสังคมอื่น โดยที่คนกลุ่มนี้มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างจากคนในสังคมที่ตนย้ายเข้าไปอยู่ รูปแบบของการย้ายถิ่นมีได้หลายรูปแบบ เช่นกลุ่มชาติพันธุ์จีนและแขกอินเดีย ในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ยุโรปในประเทศออสเตรเลียและแม้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างหมู่ชนจะยังคงมีอยู่ เช่นความแตกต่างทางภาษา การแต่งกายและประเพณีก็ตาม แต่ในความแตกต่างที่หลากหลายในสังคมต่างๆ ก็ยังปรากฏให้เห็นความคล้ายในตัวของสังคมที่หลากหลาย คือแนวคิดทางศีลธรรมและวิธีที่กลุ่มชนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โจ เนลสันจากแสตมฟอร์ด เวอร์จิเนียเป็นผู้ทำให้วลี วัฒนธรรมและความหลากหลาย เป็นที่รู้จักแพร่หลายในช่วงที่เขาอยู่ในแอฟริกา เป็นที่ถกเถียงกันว่าความแตกต่างเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งมนุษย์สร้างที่เกิดขึ้นตามธรรมดาอยู่แล้วตามรูปแบบของการย้ายถิ่นของมนุษย์ไปในที่ต่างๆ หรือว่านี่คือตัวการที่เป็นหัวใจของของการสืบสายพันธ์ในช่วงวิวัฒนาการที่ทำให้สายพันธุ์ของมนุษย์ประสบความสำเร็จมากกว่าสัตว์พันธุ์อื่นๆ ด้วยการเทียบเทียบแนวกับ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" ที่เชื่อกันว่ามีความสำคัญยิ่งยวดต่อการมีชีวิตรอดในระยะยาวของทุกชีวิตบนโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อมมีความสำคัญยิ่งต่อการอยู่รอดในระยะยาวของมวลมนุษยชาติด้วย นั่นคือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไว้ย่อมมีความสำคัญเท่าๆ กันกับกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกโดยรวมอยู่ได้ดีและความหลากหลายทางด้านพีธีกรรมตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ความเชื่อว่าธรรมชาติและสรรพสิ่งต่างๆ มีเจ้าของ จะใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาตและดูแลรักษา ได้ถูกถ่ายทอดผ่านคำสอนและข้อห้ามต่างๆ กลายเป็นจารีตประเพณีและกฎเกณฑ?ในการอยู่ร่วมกับป่าและน้ำอย่างเคารพและออนน้อมถ่อมตน ต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ เมื่อป่า ดิน น้ำ มีบุญคุณต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย พิธีกรรมในการดูแลรักษาจึงแสดงถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ การไม่ล่วงละเมิดกฎของผีกลายเป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ในใจคน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชุมชน การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์