หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

          ความหลากหลายในปัจจุบัน มีมากมายที่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ บ้านเกิด  โรงเรียน ทุกสิ่งรอบตัวของเรานั่นคือความหลากหลายทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีคนจำพวกหัวช้าไม่รู้ว่าโลกก้าวไปไกลแค่ไหน มัวแต่อยู่กับที่ไม่ทันผู้อื่น ตัวอย่างเช่น อยู่ต่างโรงเรียนกัน ก็ถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันและยกพวกตีกัน คนที่ยังคิดแบบนี้ในสมัยที่โลกพัฒนามาไกลขนาดนี้เรียกได้เลยว่าสิ้นคิดมาก หรือไม่ว่าจะยิ่งไปกว่านั้นในต่างประเทศที่มีคนที่จะคอยดูถูกคนผิวสีไม่เปิดโอกาlให้แสดงความสามารถนี้ก็ถือว่าสิ้นคิดมาก เพราะทุกสิ่งบนโลกล้วนมีความหลากหลายไม่มีใครเหมือนกันหมด ขนาดเชื้อชาติของเรายังแตกต่างกับชาติอื่นๆเลย และในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้น เช่น วรรณะจัณฑาลในอินเดีย เอทาหรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น     

          สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ด้วยกันของผู้ตนหลายๆคนเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร เป็นสังคมต่างๆที่มีจุประสงค์เพื่อความเจริญก้าวหน้านั่นคือ การรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เห็นแก่ตัว เ็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งจะนำความเข้มแข็งและความเหนียวแน่นมาสู่กลุ่มความร่วมมือนั้นๆเปรียบกับกิ่งไม้เมื่ออยู่กิ่งเดียวโดดๆเราสามารถหักได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าหากอยู่รวมกันหลายกิ่งเข้าอาจทำให้ไม่มีผู้ใดหักลงได้เลย หรืออาจเปรียบกับนิทานเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า นกกระจาบฝูงหนึ่ง บังเอิญไปติดตาข่ายนายพรานเข้าทั้งฝูง หัวหน้าฝูงจึงพร้อมใจกันบินขึ้นก็พร้อมกันบินยกตาข่ายขึ้นไปวางบนยอดไม้ แล้วเล็ดลอดออกจากตาข่ายพ้นอันตรายได้ ต่อมาเกิดทะเลาะแตกสามัคคีกันครั้นไปติดตาข่ายของนายพรานเข้าอีก ก็มีแต่เกี่ยงงอนกัน เถียงกัน ทะเลาะกัน ก็ไม่สามารถยกตาข่ายขึ้นไปได้ ผลสุดท้ายก็ตกเป็นอาหารของนายพรานทั้งฝูง เมืื่อทุกคนเกิดความสามัคคีกัน จะทำให้ไม่เกิดความแตกแยกขึ้นมาระหว่างกัน เมื่อไม่เกิดความขัดแย้งทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อน สังคมจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ดังจะเห็นได้จากองค์กรต่างๆในปัจจุบันอาทิเช่น โรงเรียน ชุมชน สังคม บริษัทห้างร้านต่างๆที่มักจะมีความสามัคคีเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติ หรือจุดมุ่งหมายอยู่เสมอนั่นก็เพื่อลดการเกิดความขัดแย้งในกลุ่มความร่วมมือนั้นๆ อีกทั้งยังมีการปลูกฝังความสามัคคีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆอยู่ตลอดไม่ขาดสาย นั่นก็เพื่อจะทำให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาภายหลังจากความคิดเห็นที่ต่างกัน

         ในความคิดของดิฉันนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่างฝ่ายต่างคนจะมีความเชื่อความนับถือและแนวคิดที่ต่างกันออกไป ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาจากที่เริ่มจากจุดเล็กๆไปเป็นเรื่องใหญ่ๆ เราจึงควรปรับตัวเข้าหากัน โดยใช้แนวคิดของแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์ให้ดีโดยที่เราก็ต้องใจเขาใจเราด้วย ส่วนเรื่องศาสนานั้นเราไม่สามารถไปบังคับจิตใจของใครได้เพราะความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนมันต่างกัน การสร้างสันติสุขนั้นก็เป็นเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นในประเทศทำให้เราอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขและสงบได้ และในความคิดสิ่งที่เราทุกคนในสังคมควรทำคือ การทำความดีเราควรคิดว่าเรานั้น อยู่มาจากที่เดียวกัน ในปัจจุบันคนไทยทุกคนล้วนอยากให้ประเทศมีความสามัคคีความสงบและสันติสุข สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนไม่มีความมั่นคง ทุกคนล้วนอยากให้สถานการณ์สงบเร็วที่สุด  ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่เกี่ยงงานหรือหน้าที่กันและกัน ต่อมาคือ  สิ่งที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน ในการดำรงชีวิตอยู่เราจำเป็นต้องมีปัจจัยสี่ ในขณะที่มีความแตกต่างทางฐานะกันอยู่มาก เราจึงไม่ควรแบ่งแยกคนรวยและคนจน แต่มองว่าทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ทุกคนควรได้รับปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ เพราะเรามีสิทธิเท่าเทียมกัน ฉะนั้นเราไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เราควร เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพราะจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย อาจเรียกสิ่งนี้ว่า ศีล หรือ วินัย นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะอาวุโสมากหรือน้อย เราควรปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น  หากว่าเราไม่เคารพกฎเกณฑ์เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างในสังคม เพราะสังคมเรานี้นั้นมีกฎหมาย และหวังว่าทุกคนในประเทศจะปฎิบัติตาม ตามด้วยการใช้วาจานั้นก็เป็นสิ่งที่ในสังคมควรตระหนัก ตามโบราณกล่าวไว้ว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล เราต้องใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่เป็นการทำร้ายใคร

          สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายหลายอย่างไม่ว่าเป็น ปัญหาทางด้านเยาวชน ปัญหาทางด้านยาเสพติด และปัญหาอื่นอีก ๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้คนบางกลุ่มปัญหานั้นคือ 'ปัญหาความหลากหลายของเชื้อชาติ'ซึ่งเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหานี้ ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับความคิด ความอ่านของแต่ละคนว่าจะเข้าใจกันมากเพียงใด 

วิธีการแก้ไขปัญหาก็อาจจะเหมือนกันกับปัญหาของศาสนา คือ

1).ยอมรับ ทางพิธีกรรมและความเชื่อของกันและกัน

2).เข้าใจกันในเรื่องความเชื่อ

3).ไม่ดูถูกความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

         ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ศาสนาแทบทั้งนั้นปัญหาเกิดจากการที่เชื้อชาตืหนึ่งไม่ยอมรับอีกเชื่อชาติหนึ่ง โดยการดูถูกหรือดูหมิ่นของชนชาติอื่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆตามมา โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบของประเทศ

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขโดย

1).ยอมตาม คือทุกคนลดทิฐิมานะ หันหน้าเข้าหากัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

2).ผสมผสาน คือทุกฝ่ายทุกศาสนาเปิดเผยความจริง มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อมูล

3).หลีกเลี่ยง คือการแก้ปัญหาลดความขัดแย้งโดยวิธีขอถอนตัว ขอถอยหนี

4).การประนีประนอม คือการแก้ปัญหาโดยวิธีการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมเสียสละบางสิ่ง บางอย่างลง มีทั้งการให้และการรับ

แนวคิดและแนวทางในการสร้างสันติสุข :

1.) เราควรจะมีความรักความสามัคคีต่อกัน ไม่ทะเลาะหรือมองในแง่ลบต่อศาสนา ที่แตกต่างกันไป 

2.) เราควรจะเคารพสิทธิทางความคิด ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เปรียบเทียบความคิดซึ่งกันกัน

3.) เป็นผู้รับฟังที่ดี เวลาคนอื่นมีปัญหา ไม่ควรเยาะเย้ยหรือดูถูก ถึงแม้ว่าจะผิด เราไม่ควรซ้ำเติมเขา

4.) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราไม่ควรจะที่เปรียบเทียบ หรือพูดความแตกต่างของแต่ละศาสนา เพราะศาสนาแต่ละศาสนา เขามีแนวทางการปฏิบัติของเขา สิ่งที่คิดว่าเขาทำถูกต้องที่สุดแล้ว 

5.) เราควรมีความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อของตนเอง อย่าปล่อยความคิดเป็นไปตามกระแส 

ุ6.) เราควรจะมีน้ำใจต่อกัน  ถ้าเรามีน้ำใจต่อกันทุกคนโลกนี้คงอยู่ได้อย่างมีความสุขกันไม่มีใครที่จะเอาเปรียบกัน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์