ความหลากหลาย

    ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้นความขัดแย้งเกิดจากการที่ความคิดของแต่ละบุคคลไม่ตรงกันทำให้เกิความขัดแย้งหรืบางทีก็อาจจะมีสาเหตุอื่นอีกมากมายที่ทำให้คนเรานั้นต้องมาขัดแย้งกันความขัดแย้งนั้นสามรถทำให้เป็นนำ้หนึงใจเดียวกันได้โดยรู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน จะต้องไม่มีอคติกับความคิดเห็นของผู้อื่น สามัคคีกัน พึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำเหมือนกับผู้อื่นเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติกับเรา ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเคารพซึ่งกันและกัน 

ลักษณะของความขัดแย้ง 
ลักษณะของความขัดแย้ง อาจจะแสดงออกมาหรือมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. จะมีบุคคลหรือฝ่ายอย่างน้อยที่สุด 2 ฝ่าย หรือบุคคล 2 บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างต่อกัน
  2. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่าย จะมีความเชื่อและค่านิยมเฉพาะ ซึ่งแต่ละบุคคลหรือสมาชิกในแต่ละฝ่ายตระหนักและมองเห็นในความเชื่อและค่านิยมนั้น
  3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละฝ่าย ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มขู่ การลดพลัง การกดดันฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
  4. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่าย เผชิญหน้ากันหรือแสดงปฏิกิริยาในลักษณะตรงข้ามกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
  5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละฝ่ายจะแสดงปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดความเหนือกว่าทางด้านอำนาจต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

         

 

 

 

 

จากลักษณะของความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น จะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่งนอกจากจะเกิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มหรือฝ่ายแล้ว ยังเกิดขึ้นในตัวบุคคลด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้ง เช่น นักเรียนอาจจะชอบเพื่อนในห้องชื่อเอ แต่เออาจจะรักใคร่ชอบพอสนิทสนมกับบี ซึ่งนักเรียนไม่ชอบบี ความรู้สึกขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ความยุ่งยากในการตัดสินใจก็จะเกิดขึ้นว่าควรจะเลิกคบกับเอหรือไม่ เป็นต้น 

      ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนมองความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี เป็นของคู่กับความรุนแรง สำหรับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในปัจจุบัน มีแนวความคิดว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ความขัดแย้งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามแก้ปัญหา โดยเปลี่ยนความขัดแย้งให้มีประโยชน์และสร้างสรรค์ 

ถสร้างปัญหาและวามรุนแรง ไห้ได้เสมอ อาจจะมีบางครั้งที่ปัญหาเหล่านี้คนบางส่วนแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรง ความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดและมากที่สุดก็น่าจะเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาเป็นการขัดแย้งที่มักสร้างความรุนแรงเพราะเกิดจากการที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรืออาจมีความคิดเห็นเหมือนกันจึงทำไห้อีกคนหนึ่ง ไม่พอใจ และนำไปสู่ปัญหาไหญ่ได้ หรือแม้แต่กลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่ต่างกัน ก็สามารถนำไปซื่อความไม่พอใจกันได้ในแต่ละกลุ่ม เช่น คนหนึ่งเดินมามองหน้าอีกหนึ่งและคนที่โดนมองหน้าอาจจะไม่พอใจ ก็อาจจะมีการ ต่อสู้ ฆ่าฟัน กันได้ เพราะฉนั้น เราควรอยู่ในสังคมที่ไม่แน่นอนนี้ อย่างระมัดระวังตัว เพื่อ ป้องกันตัวเองไห้ปลอดภัยไห้มากที่สุด ยิ่งนอย๋กันเป็นจำนวนมาก ก็ยิ่ง ทำไห้ มีโอกาษชศเกิดการขัดแย้งกันมาก ความขัดแย้งทางศาสนาเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นง่ายและรุนแรง เนื่องจากผู้นับถือศาสนาแบบยึดมั่นถือมั่นจะเห็นว่าศาสนาหรือลัทธิที่ตนนับถือดีกว่าของผู้อื่นละไม่ยอมรับคนต่างศาสนาต่างลัทธิ ทั้งนี้เพราะคนเหล่านั้นมีพื้นฐานความเชื่อต่างกันและตีความศาสนาไปตามความเชื่อของตน และวางรูปแบบการดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปตามที่ตนเชื่อถือ

          ปัญหาสิ่งแวดล้อม คนในสมัยนี้ มักจะทำอะไรตามใจตัวเอง อยากจะทิ้งขยะที่ไหนก็สามารถทิ้งได้ไท่สนว่จะทิ้งลงถังหรือไม่ การเพิ่มของประชากรความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการประมง น้ำเสียทําให้สัตว์น้ำลดปริมาณลง น้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทําให้ปลาตายทัน สาเหตุของมลพิษทางดินการใส๋ปุ๋ย เมื่อใส่ปุ๋ยลงในดิน ไม่ว่าจะปลูกข้าว หรือปลูกผักต่างๆที่ใส่ปุ๋ยพอมันออกผลให้เรากิน เรากินเข้าไปก็เป็นอันตรายสำหรับเรา ทำให้เสียสุขภาพ สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงและไม่สมประกอบ สาเหตุของมลพิษทางขยะปัญหาเป็นปัญหาสำคัญหลายๆท้องถิ่นเกือบทั่วโลก  ขยะส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งลงในดิน ขยะบางชนิดสลายตัวยากเช่น  หนัง  พลาสติก  โลหะ ฯลฯ อากาศเสีย  เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ  ทำให้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม  น้ำเสีย  เกิดจากการกองขยะบนพื้น  เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะ  จะเกิดน้ำเสียมีความสกหรกมากไหลลงสู้แม่น้ำ   แหล่งพาหนะนำโรค เกิดจากการกองขยะบนพื้น  ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลง  เป็นต้น  ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ  ประชาชน   เหตุรำคาญและความไม่น่าดู  เกิดจากการเก็บขยะไม่หมด  รวมทั้งการกองขยะบนพื้น  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม

ความขัดแย้งในสังคมมีสาเหตุและมีลักษณะอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีข้อสังเกตว่า สังคมทุกสังคมย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้งดังกล่าวยังสามารถหาข้อยุติได้ในกรอบของกลไกที่มีอยู่สังคมนั้นก็สามารถดำเนินต่อไป หรือตราบเท่าที่ปัญหาความขัดแย้งอยู่ในสัดส่วนที่ไม่แผ่กระจายไปทั่วทั้งสังคมจนหาวิธีการหรือกลไกเพื่อยุติความขัดแย้งไม่ได้สังคมนั้นก็สามารถดำเนินต่อไป โดยในภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้นยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งถึงจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะถูกจำกัดลง โดยมีทางออกอยู่สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย หรือมิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้กำลังหรือความรุนแรง ผลที่ออกมาก็คือ การที่ฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ ผู้ชนะก็จะสร้างระเบียบการเมืองขึ้นมาใหม่ และถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ก็อาจจะถึงกับแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน หรือ 3 ส่วน ของหน่วยชุมชนหรือหน่วยการเมืองใหม่แล้วแต่กรณี

 ฉะนั้นความหลากหลายเหล่านี้จึงทำให้คนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจกลายเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ประเทศนั้นๆ และในประเทศยังมีความหลากหลายของเชื้อชาติ เพราะกว่าที่จะได้เป็นประเทศในปัจจุบันก็ได้มีการอพยพ หรือการรวมตัว การสู้รบเพื่อแย่งเมืองต่างๆ และในที่สุดจึงสามารถรวมเป็นประเทศได้ ความหลากหลายเหล่านี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของศาสนา ซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่มากในหลักธรรมคำสอน แต่ทุกศาสนาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสอนเราให้เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม อบรมจิตใจให้มีความสงบ และมีที่พึ่งของจิตใจ ฉะนั้นเวลาอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆก็ควรเรียนรู้ว่าศาสนาอื่นสอนอะไรบ้าง แต่ไม่ควรหลบหลู่ ดูถูกศาสนาอื่น ความหลากหลายทางภาษา แต่ละประเทศก็จะมีภาษาที่แตกต่างกัน อาจทำให้เข้าใจในการสื่อสารได้ยาก แต่ทุกๆคนสามารถแสดงออกทางภาษากายสื่อสารเข้าใจตรงกันได้ ความหมายของตัวเลขแต่ละภาษาอาจมีวิธีการเขียนการอ่านตัวเลขไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามหลักการบอกลบคูณหาร หลักคณิตศาสตร์ก็ใช้เหมือนกันทั้งโลก ความแตกต่างด้านสีผิว คนบนโลกนี้มีทั้งผิวขาว ผิวเหลือง ผิวดำ ซึ่งคนผิวดำมักถูกมองว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าชนชาติอื่นๆ คนผิวขาวปกครองผิวดำ ทำให้เกิดความคิดผิดๆมาถึงปัจจุบันนี้ แต่จริงๆแล้วทุกคนทุกคนชาติ ก็เป็นคนเหมือนกันมีศักดิ์ศรี มีความเป็นมนุษย์มีความสามรถเท่สเทียมกันฉะนั้นจึงไม่ควรเหยียดสีผิว ในปี พ.ศ. 2559นี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีความหลากหลายกันมากยากแก่การรวมตัวกันได้ แต่ทุกประเทศก็สามารถรวมกันได้เพราะมีความสามัคคีและมีใจที่เป็นหนึ่งเดียว กัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างแค่ไหนก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ต้องช่วยกันแก้ไขก็จะสามารถผ่านไปด้วยดี คนเรามีครอบครัวที่ต่างกัน มีการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่าง ทำให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน เรายังต้องเจอคนอีกมากมาย เราตึงควรปรับตัวอยู่เสมอ ไม่ตามเขามากหรือตามใจตัวเองมากเกินไป เรียนรู้ข้อดีข้อเสียต่างๆและทำมาปฎิบัติก็จะช่วยลดความแตกต่างนี้ได้ ก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และไม่ดูด้อยไปกว่าผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และสร้างความแข็งแกร่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศ ได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ได้ภาษา วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความโด่ดเด่นต่างกัน มีดีต่างกัน เราก็เรียนรู้ละรับมาอย่างพอดี สังคมและโลกก็จะมีแต่สิ่งดีงามสงบสุขและสันติ ไม่เกิดการขัดแย้งกันขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี ไม่เกิดการเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น จนเกิดการรวมกันเป็นหนึ่งได้ วัฒนธรรมในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปของพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อเท่านั้น แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพลังรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ วัฒนธรรมคือสิ่งที่ช่วยในการเผยแพร่อุดมการณ์ความคิดได้เป็นอย่างดี แต่ในสมัยที่ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจลดความสำคัญลง สิ่งที่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดคือการลดความสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติลง และเปิดรับวัฒนธรรมกลุ่มย่อยต่างๆ จนเกิดการยอมรับความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมอาจจะมีความแตกต่างกันได้  แต่ไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมอันไหนดีกว่าอันไหนแย่กว่าได้  แต่ในความหมายของวัฒนธรรมที่รู้หรือยอมรับกันในระดับหนึ่ง กับวัฒนธรรมที่มีอยู่หลายๆระดับและหลากหลายสัมพันธภาพ ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหมายลึกถึงการใช้ทรัพยากรที่ต่างกัน มนุษย์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน และมีทางเลือกตลอดเวลา  ฉะนั้นสังคมใดที่ขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาจจะไม่สามารถที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้ แล้วจะต้องล่มสลายไปในที่สุด หรือไม่ก็จะต้องไปเลือกซึ่งไม่เหมาะกับสังคมตนเองมาใช้ แต่อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงการมีเสรีภาพเต็มที่ ที่จะประพฤติปฏิบัติตามใจตนเอง จนส่งผลให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างขาดความสมดุล  แต่หมายถึงการยอมรับและอยุ่ร่วมกันบนพื้นที่แห่งความหลากหลายทางความคิดและ การดำรงชีวิต

ดังนั้นการสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเป็นการสร้างฐานรากที่สำคัญของ มิตรภาพและความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชาติ  ในโลกที่มีการติดต่อสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว  จะต้องเสริมความเข้าใจระหว่างกันด้านความคิด วิถีชีวิต และค่านิยมที่ยังหลากหลายมากในโลกปัจจุบัน การยอมรับความต่างทางศาสนา การยอมรับความเชื่อหรือการปฏิบัติของศาสนาอื่น ที่แตกต่างไปจากศาสนาของตนเองได้ การยอมรับศาสนาในประเทศที่มีศาสนาประจำชาติ รัฐบาลอนุญาตการปฏิบัติสักการะ ของศาสนาหรือความเชื่อที่แตกต่างไปจากศาสนาประจำชาติ และไม่เบียดเบียนผู้ถือศาสนาอื่นเหล่านั้น  การยอมรับความต่างทางศาสนาคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้ถือปฏิบัติศาสนา ที่ต่างออกไปจากศาสนาประจำชาติ ซึ่งแตกต่างจากเสรีภาพทางศาสนา ซึ่งถือว่าทุกศาสนามีความเท่าเทียมกัน ความขัดแย้งที่เกิดจากการรับข้อแตกต่างของศาสนาไม่ได้ เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารคริสเตียนในจักรวรรดิโรมัน เป็นต้น ในประวัติศาสตร์การยอมรับความต่างทางศาสนาเป็นประเด็นที่มักจะสร้างข้อขัด แย้งภายในศาสนาเอง และ ระหว่างศาสนาต่างๆ ปัญหามิได้เพียงอยู่ที่การอนุญาตหรือไม่อนุญาตศาสนาที่ต่างออกไป แต่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่ยอมรับให้ผู้อยู่ในการปกครองนับถือที่ต่างออกไปได้ ด้วย ในยุคกลางการยอมรับผู้ถือศาสนายูดายเป็นหัวข้อที่สร้างความขัดแย้งโดยทั่วไป ในคริสต์ศาสนจักร ในปัจจุบันประเด็นสำคัญคือการยอมรับผู้ถือศาสนาคริสต์ในประเทศอิสลาม ฉะนั้นการยอมรับในความหลากหลายต่างๆจะทำให้เกิดสันติสุขและเกิดประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้ง ลดการทำสงคราม ได้อย่างมาก

Image result for ความหลากหลายสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์