หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

      ประเทศไทยของเรานั้นมีหลากหลายเชื้อชาติกันเพิ่มมากขึ้น และอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ง่าย ดิฉันซึ่งเป็นนักเรียนนั้น

จะมีความคิดเห็นต่อสถานะการณ์นี้อย่างไร? มาฟังกันดีกว่าค่ะ

 ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ เช่น นักศึกษาต่างสถาบันยกพวกตีกัน ไปจนถึง ความขัดแย้งของเหล่านักการเมืองต่างๆ ความขัดแย้งคือความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความคิดเห็นหรือความเข้าใจว่าเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตนเองนั้นถูกขัดขวางสกัดกั้นหรือไม่ลงรอยกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร สังคมหรือระดับประเทศในเกือบทุกหนทุกแห่งได้ใช้สันติวิธีเข้าช่วยคลี่คลายความขัดแย้งมากกว่าการใช้ความรุนแรง เพราะการใช้ความรุนแรงก็เหมือนกับเรากำลังล่อเลี้ยงความโกรธ ความเกลียดความทุกข์ร้อนของทุกฝ่าย สะสมเป็นพลังดันที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงโต้ตอบในที่สุด เราทุกคนต้องเข้าใจถึงความแตกต่างนั้นๆในสังคมไทย เพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคมและเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ทางด้านเชื้อชาติ ทุกๆคนเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่ที่แต่ละคนจะทำความเข้าใจต่อคนอื่นที่แตกต่างกับตัวเราไหม การดูถูกเรื่องเชื้อชาติของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ยังพบอยู่ในสังคมไทย และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะทุกคนเกิดมาไม่สามารถเลือกเกิดได้ จงภูมิใจในชาติกำเนิดของตนและเข้าใจผู้อื่น ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน ถ้าหากเป็นคนดีแล้วนั้น ก็จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลัง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทางด้านศาสนาภายในประเทศไทย ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาต่างกัน นับถือศาสนาไหนก็ล้วนแต่สอนให้ทุกๆคนเป็นคนดี แม้จะมีวิธีการสอนที่แตกต่าง แต่ก็มีจุดประสงค์หลักเดียวกัน ฉะนั้นทุกคนควรจะเคารพซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกันไม่ว่าจะศาสนาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทางด้านความเชื่อและความคิดนั้น ฉันเชื่อว่าทุกๆคนมีความเชื่อและความคิดที่แตกต่างกัน ไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะคิดเหมือนกันกับเราในทุกๆอย่าง เพราะต่างคน ต่างจิตใจ ต่างสมอง ต่างความคิด ถ้าหากเราคิดเหมือนกันในเรื่องหนึ่งแล้ว เรื่องต่อๆไปเราอาจจะคิดไม่ตรงกันก็ได้ ไม่มีใครรู้เรื่องของอนาคต แต่ถ้าหากเรารับฟังความเชื่อ ความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น จะทำให้เรามีทัศนคติหรือโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชื่อความคิดเห็นแตกต่างนั้น ได้มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลเหล่านั้น เราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น เราไม่ต้องนำความเชื่อหรือความคิดเหล่านั้นมาใช้ก็ได้ แต่ให้คิดตาม เชื่อตาม อย่างมีสติและมีเหตุผลจะทำให้ทุกคนในสังคมมีความเข้าใจต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างทางเพศและรสนิยมนั้นเป็นความแตกต่างที่ทุกคนควรให้การยอมรับ เพราะจากที่กล่าวไปข้างต้นต่างคน ต่างจิตใจ ต่างสมอง ต่างความคิด เพียงแค่คนทุกคนเป็นคนดีของสังคมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ในสังคมไทยนั้นยังมีการดูถูก เหยียดหยามกัน มีการแบ่งชนชั้นคนรวย คนจนทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในสังคมตามกฏหมาย แต่การที่คนรวยกว่า ดูถูก เหยียดหยามคนจนกว่านั้น เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่นการพึ่งพาอาศัยให้ความช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีและร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้่เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความสงบสุข ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกัน หรืออาจจะคล้ายคลึงกันแต่ก็ในส่วนน้อยมาก จึงเกิดความแตกต่างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ความเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความในแต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ขัดแย้งของความเชื่อ ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยม  การแก้ไขและป้องก้นความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมคือการหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน และยอมรับในความแตกต่างของแต่ละประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นต่ำ ถือว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่ร่วมสังคม บนโลกของเรายังมีความขัดเเย้งต่างๆอีกมากมาย ซึ่งล้วนมาจากความหลากหลายในเรื่องต่างๆ เเละอีกหนึ่งความขัดเเย้งที่เลวร้ายไม่ต่างกัน คือ การที่มนุย์เรามีความหลากหลายด้านชาติพันธ์ บางคนอาจจะไม่ชอบคนชาตินี้เลยส่งผลให้ เกิดการรังเกียจ การทะเราะกัน บางคนไม่ชอบเพียงเพราะเเค่เค้าสกปรก เเต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่าจริงๆเเล้วจิตใจข้างในเค้าเป็นคนดีมากเพียงใดผ่าพันธุ์ และศาสนา ย่อมมีวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย การกินอยู่ พิธีกรรม จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนๆก็ควรเคารพต่อเชื้อชาตินั้นๆเพราะว่าการอยู่ด้วยกันนั่นคือเราต้องยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะว่าเราได้คุยกันและได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันโดยเราจะเห็นข่าวในสังคมอยู่บ่อยๆว่าเกิดการทำสงคราม หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างแต่ละประเทศซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดใจเพราะว่าการทำสงครามเป็นกรทำลายประเทศ และเกิดกาสูญเสียเป็นอย่างมาก เช่น อาคา บ้านเรือน และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน ร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีหรือที่เรียกว่า ความสามัคคี ได้นั้น  กระทำซึ่งความเคารพระหว่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี มีความสุข ความสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายทำลายกัน มี  6 ประการนั่นคือเมตตากายกรรม หรือ ทำต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อน ต่อผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ ไม่ยึดในตัวตนมากเกินไปการแบ่งแยกพรรคพวกของตนเอง การไม่ปรองดองกันในสังคมสมัยใหม่ ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือ จะเป็นครอบครัวของเราเอง เพื่อนๆ คนที่เรารัก การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นก็เป็นสิ่งที่ดี ยิ่งเราอยู่ในยุคที่เราเข้าอาเซียนแล้ว การเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างชาตินั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เขาเรียนรู้วัฒนธรรมของเรา เราก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยเช่นกันค่ะ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความหลากหลายเชื้อชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์