รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผลงาน

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระ               การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย

นางสาววรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่วิจัย

2556

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพ  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4   3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4   2) คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน 40  ข้อ  และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงของเครื่องมือ โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC)                 ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก ( r ) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยสูตร KR-20  ของคูเดอร์             ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson’s KR-20) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  ใช้การหาค่า E1 และ E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา          ปีที่ 4ด้วยสถิติทดสอบ  t-test แบบ Dependent  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลโดยการหาค่า E.I.  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/83.24 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ           หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6514 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น              ร้อยละ 65.14

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องพลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.50)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์