รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึก

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

                          ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน          นางสาวศิริวนิดา  พึ่งพงษ์

ตำแหน่ง/สังกัด     ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

                        สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ปีการศึกษา             2557

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส   สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวน  34  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test  แบบ Dependent)

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.93 / 89.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าหลังการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับมาก ( x=  3.88 , S.D. =  0.74)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์