การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Respon

ชื่อเรื่องที่วิจัย             การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
                               (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                           นางสาวนิกัญญา  หอมรื่น

ปีที่วิจัย                        ปี พ.ศ. 2558

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 32) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล 3ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 20 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 20 แผน 4) แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยก่อนเรียนและ หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และ  5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 1 ฉบับแบ่งเป็น 3 ตอน  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะปลายปิด เป็นแบบ check list ดังนี้คือ ความคิดเห็น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้และด้านประโยชน์ของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม แบบแผนการวิจัย เป็นแบบ Pre–Experimental Design แบบ One Group Pretest – Posttest Design วิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหา t–test แบบ dependent การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้9 หน่วยการเรียนรู้ 20 แผน  ดังนี้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  My Eyes Nose Mouth Ears  : เก้าอี้ดนตรี (Musical  Chairs)               หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  My School : ปิดตาตีหม้อ (Blindfold pot-hitting)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  Our  food  : รีรีข้าวสาร(Catching the last one in the line) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  Daily  Routine : ซ่อนหา หรือ โป้งแปะ(hide  and  seek)หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  Our  fruits: ปริศนาคำทาย (Riddles)  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  Good  Health : เล่นตี่จับ (Humming  and  Tagging)         หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  At School: หมากเก็บ  (Jackstones)   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  My  holiday : ขี่ม้าก้านกล้วย (Banana rib hobbyhorse  riding)หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  At  the  zoo : ลิงชิงหลัก (Monkeys scrambling for posts)

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพภาคสนาม เท่ากับ 78.90/77.33

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับวัย มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในห้องเรียนและงานที่ครูมอบหมายให้ทำเป็นเนื้อหาเดียวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียน3) ด้านสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนมีเพียงพอมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน และ 3) ด้านประโยชน์ของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการฟัง-พูดที่ถูกต้องและมีความรู้ มีความเข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์