รายงานการใช้และการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่อง         รายงานการใช้และการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกปฎิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับ
                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  
                     สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้รายงาน                              นายรัฐพล  จีระดำรงธัญญา

ตำแหน่ง                                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา                           ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาผลการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ระหว่างก่อนและหลังการเรียน การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3) เพื่อศึกษา   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย      ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่นของ KR -20  ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  และ การทดสอบค่าที (t –test)

 

         ผลการศึกษาพบว่า

         1. ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.37/80.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 แสดงว่า ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ ก่อนเรียนและหลังการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน

         3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรกได้แก่ การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทำให้นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิ่งขึ้น รองลงมา คือนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะด้วยตัวเอง และชุดฝึกทักษะส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์