รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน          นางสาวสุกัญญา แตงอ่อน

                       โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

                       เทศบาลเมืองพระพุทธบาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา        2557

บทคัดย่อ

                   ในการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี จำนวน 32 คน ระยะเวลาในการศึกษาคือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจ    ของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10 ข้อ  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการพัฒนา พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง10 เรื่อง มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 83.91/81.98 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (80/80) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.81 คะแนน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์