การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน        การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล            แม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  

ผู้ประเมิน         นายชวิณ  บัวบาน

ปีการศึกษา       2557

 

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

              การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล            แม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)             กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการประเมินโครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน  ครู จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5   จำนวน 396 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 396 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม  แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  แบบประเมินด้านกระบวนการ  และแบบประเมินด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน แบบบันทึกการแสดงดนตรีของนักเรียน และแบบสำรวจพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามและสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย              ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม  (Context)  พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  โดยรวม  มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.53) ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557   ด้านสภาพแวดล้อม (context)  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (    3.50)  ซึ่งสมควรที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป  คือ การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  (Input)  พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  ในด้านงบประมาณ  บุคลากร  อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  โดยรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55)  ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557   ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (    3.50)  ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป  โดยการกำหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของโครงการ
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (Process)  พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.45)  ถือว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50) ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการนำโครงการไปปฏิบัติ  ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด 
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product)  พบว่า

4.1     นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ร้อยละ 100   สามารถแสดงความสามารถด้านดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและแบบวงได้  ซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน พบว่า มีจำนวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ที่สามารถแสดงความสามารถด้านดนตรีได้                 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  

4.2     นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ขรี ร้อยละ 92.35  มีพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่  ด้านความอ่อนโยน ด้านความร่าเริงแจ่มใส  ด้านสมาธิในการเรียน ด้านความสามัคคี และด้านความกล้าแสดงออก พบว่า มีจำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านผ่านเกณฑ์  มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  

4.3     ครู มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.32) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (  3.50)  

4.4     ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี  ปีการศึกษา 2557  โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.48) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (  3.50)  

                   จากการประเมินผลผลิตทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่  ผลการประเมินความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน ได้แก่ การเล่นเดี่ยว และการเล่นเป็นวง  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่  ด้านความอ่อนโยน ด้านความร่าเริงแจ่มใส  ด้านสมาธิในการเรียน ด้านความสามัคคี และด้านความกล้าแสดงออก ผลการประเมินความพึงพอใจของครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  ซึ่งผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง  4 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ในปีต่อไปและขยายโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์